Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство “Дрогобицький завод залізобетонних виробів” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2012 року об 11 год. в залі засідань (2-й поверх) адміністративного будинку Товариства за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична,61.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 1030 год. до 1100 год. за цією ж адресою.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2011 році.

6. Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2012 році.

7. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в іншу організаційно-правову форму. Призначення уповноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення).

8. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товариства.

9. Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-правонаступника, що створюється.

11. Затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

12. Затвердження порядку, умов та строків викупу акцій.

13. Затвердження ціни викупу акцій.

14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

15. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

16. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

17. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій,

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів, приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодав­ством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі НКЦПФР.

18. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, або про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення), кожний акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття рішення по цих питаннях, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична,61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 10261.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 12.04.2012р.

Для участі у загальних зборах при реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

2010р.

2011р.

Усього активів

11693

13020

Основні засоби

6211

6012

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси

1327

1377

Сумарна дебіторська заборгованість

528

836

Грошові кошти та їх еквіваленти

41

140

Нерозподілений прибуток

-3728

-4947

Власний капітал

5507

4288

Статутний капітал

2034

2034

Довгострокові зобов’язання

-

 

Поточні зобов’язання

6186

8732

Чистий прибуток (збиток)

-596

-1219

Середньорічна кількість акцій(шт.)

8134862

8134862

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

   

Чисельність працівників на кінець періоду

13

69

Голова правління С. В. Княжев