Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 року.
Середа, 20 березня 2013, 17:32

Публічне акціонерне товариство “Дрогобицький завод залізобетонних виробів” (код за ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд.61) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ” відбудуться 22.04.2013 року об 11-00 год. в залі засідань (2-й поверх) адміністративного будинку Товариства за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична,61.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10-30 год. до 11-00 год. за цією ж адресою.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

6. Про затвердження вчинених у 2012 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2013 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 16.04.2013р.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, 61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Бичко О.Б. Контактний телефон: (03244) 10261.

Для участі у загальних зборах при реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн)

Найменування показника

Період

2011р.

2012р.

Усього активів

12908

14243

Основні засоби

6012

7149

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1377

2347

Сумарна дебіторська заборгованість

716

444

Грошові кошти та їх еквіваленти

140

150

Нерозподілений прибуток

-4947

-5496

Власний капітал

4296

3739

Статутний капітал

2034

2034

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8612

10448

Чистий прибуток (збиток)

-1186

-557

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8134862

8134862

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

69

18