Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
Середа, 29 січня 2014, 16:00

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код за ЄДРПОУ 05505495, який знаходиться за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» відбудуться 05.03.2014 року об. 11.00 год. в залі засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.30 до 11.00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, визначення порядку покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2013 році.

6. Про затвердження вчинених у 2013 році значних право чинів та попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинюватись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році.

7. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання   членів  Наглядової  ради.

8. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання   членів  ревізійної комісії.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції та зауваження до них можна у робочі дні за місцезнаходженням публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Бичко Олег Ігорович. Контактний телефон: (03244) 10261.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, - станом на 24.00 год. 27.02.2014 року.

Для участі у зборах акціонери повинні пред’явити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2012 рік

2013 рік

Усього активів

14243

13714

Основні засоби

7149

6634

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2347

2332

Сумарна дебіторська заборгованість

444

593

Грошові кошти та їх еквіваленти

150

14

Нерозподілений прибуток

1699

1188

Власний капітал

3739

3228

Статутний капітал

2034

2034

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

10448

10486

Чистий прибуток (збиток)

-557

-525

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8134862

8134862

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

34