Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
П'ятниця, 07 березня 2014, 11:21

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький

завод залiзобетонних виробiв”

2. Код за ЄДРПОУ 05505495

3. Місцезнаходження 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

4. Міжміський код, телефон та факс 03244 21740 03244 10300

5. Електронна поштова адреса zavodzbv@ukrpost.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: припинити повноваження члена Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: ТзОВ «Львiвський бетон».

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: припинити повноваження члена Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: Дубас Iгор Iванович .

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Львiвський бетон».

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено:припинити

повноваження членiв ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: Лютого Василя Iвановича – голови Ревiзiйної комiсiї, Крутого Романа Анатолiйовича – члена Ревiзiйної комiсiї, Андрусiва Сергiя Васильовича – члена Ревiзiйної комісії.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати Ревiзором публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» – Iльчиняк Вiру Олексiївну.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати членом Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»: Лiсоцького Анлрiя Романовича.

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати головою Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» ТзОВ «Львiвський бетон».

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: звiльнити з 05.03.2014 року з посад членiв правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» Iльчиняк Вiру Олексiївну, Лiсоцького Андрiя Романовича.

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 05 березня 2014 року вирiшено: обрати з 05.03.2014 року членами правлiння публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Пельтек Дмитра Дмитровича, Прiнду Андрiя Васильовича.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правлiння                                                                        Княжев Сергiй Володимирович

М.П.  05.03.2014