ПРОТОКОЛ Річних загальних зборів акціонерів від 05 березня 2014 року .
Четвер, 27 березня 2014, 15:11

ПРОТОКОЛ

Річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

від 05 березня 2014 року

 

 

м. Дрогобич                                                                                                                   05.03.2014 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів  -  зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Річні загальні збори акціонерів розпочато 05 березня 2014 року об 11-00 год.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 15.01.2014 року реєстрація здійснена реєстраційною комісією в особі: Пельтек Дмитра Дмитровича – Голова реєстраційної комісії та Бичко Олега Ігоровича – Секретар реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 лютого 2014 року.

Голова реєстраційної комісії Пельтек Д.Д. зачитав протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» складеного депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 лютого 2014 року, відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, складає 289 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалась 05 березня 2014 року о 10-30 год. і закінчилась 05 березня 2014 року об 11-00 год. згідно переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» станом на 11-00 год. 05 березня 2014 року (на час закінчення реєстрації), для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), яким належить 8104768 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» , що становить 99,63 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»  наявний, річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» визнаються правомочними.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 15.01.2014 року головою загальних зборів акціонерів  призначено Княжева Сергія Володимировича, секретарем – Бичко Олександру Богданівну.

 Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально рекомендованою кореспонденцією, згідно переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 29 січня 2014 року. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 19 (1772) від 29.01.2014 року та на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.

На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 8 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та затвердження регламенту загальних зборів та порядок голосування..

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, визначення порядку покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2013 році.

6. Про затвердження вчинених у 2013 році значних право чинів та попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинюватись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році.

7. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання   членів  Наглядової  ради.

8. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та обрання   членів  ревізійної комісії.

  1. По п.1 порядку денного: голова зборів запропонував  обрати лічильну комісію  в кількості 3 осіб а саме: Лісоцький Андрій Романович, Лаганяк Марія Миколаївна, Тріщ Ліда Михайлівна. Інших пропозицій не поступало. Було запропоновано затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом  «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». 

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію  в кількості 3 осіб а саме: Лісоцький Андрій Романович, Лаганяк Марія Миколаївна, Тріщ Ліда Михайлівна. Затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом  «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

  1. По п. 2 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», який ознайомив присутніх зі звітом Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік та з основними напрямками діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році.

Запропоновано: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік та  основні напрямки діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2013 рік та  основні напрямки діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2014 році.

  1. По п.3 порядку денного: слухали голову Наглядової ради – представника юридичної особи ТОВ «Львівський бетон» Княжева Сергія Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради  за 2013 рік та запропонував роботу Правління за 2013 рік вважати задовільною. 

Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради  за 2013 рік та роботу Правління за 2013 рік вважати задовільною.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради  за 2013 рік та роботу Правління за 2013 рік вважати задовільною.

  1. По п.4 порядку денного: слухали звіт про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та висновки ревізійної комісії за 2013 рік, відповідно до якого облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено.   

Запропоновано: звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік затвердити.

  1. По п.5 порядку денного: головний бухгалтер підприємства Бичко Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з результатами фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік, основними статтями балансу підприємства за 2013 рік та з річним фінансовим звітом підприємства за 2013 рік. У 2013 році публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» працювало збитково, збитки становлять 525 тис. грн.   

Запропоновано: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2013 рік затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

  1. По п.6 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: затвердити вчинені у 2013 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн.., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити вчинені у 2013 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн.., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.

  1. По п.7 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: прийняти   рішення  про  припинення  повноважень  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон», Дубаса Ігоря Івановича  та обрати нових членів  Наглядової  ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон,» Лісоцького Андрія Романовича.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: припинити  повноваження  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон», Дубаса Ігоря Івановича  та обрати нових членів  Наглядової  ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: ТзОВ «Львівський бетон,» Лісоцького Андрія Романовича.

  1. По п.8 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: прийняти   рішення  про  припинення  повноважень  членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: Лютого Василя Івановича – голови Ревізійної комісії, Крутого Романа Анатолійовича – члена Ревізійної комісії, Андрусіва Сергія Васильовича – члена Ревізійної комісії   та обрати Ревізором публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» – Ільчиняк Віру Олексіївну.

Результати голосування:

«За» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: припинити  повноваження  членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»: Лютого Василя Івановича – голови Ревізійної комісії, Крутого Романа Анатолійовича – члена Ревізійної комісії, Андрусіва Сергія Васильовича – члена Ревізійної комісії   та обрати Ревізором публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» – Ільчиняк Віру Олексіївну.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.

 

 

 

Голова зборів                                         ______________                               Княжев С.В.

 

 

 

Секретар зборів                                     ______________                               Бичко О.Б.