ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІРНЕРІВ ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
П'ятниця, 20 лютого 2015, 15:17

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код за ЄДРПОУ 05505495, який знаходиться за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» відбудуться 27 березня 2015 року об 11 годині в залі засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.30 до 11.00 год. в день та за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, визначення порядку покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2014 році.

6. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинюватись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

7. Затвердження  нової редакції  положень: про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

8. Вирішення питання стосовно реорганізації публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни організаційно-правової форми товариства з публічного акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Призначення уповноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення).

9. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товариства. Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-правонаступника, що створюється.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції та зауваження до них можна у робочі дні за місцезнаходженням публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул.. Фабрична, 61. Призначити відповідальну особу за ознайомлення акціонерів з документами – Бичко Олега Ігоровича. Контактний телефон: (097) 9799140.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, - станом на 24.00 год. 23.03.2015  року.

Для участі у зборах акціонери повинні пред’явити: документ, що посвідчує особу (паспорт); представники: довіреність на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2013 рік

2014 рік

Усього активів

13714

12804

Основні засоби

6634

6324

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2332

1834

Сумарна дебіторська заборгованість

593

286

Грошові кошти та їх еквіваленти

14

172

Нерозподілений прибуток

1188

470

Власний капітал

3228

2510

Статутний капітал

2034

2034

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

10486

10341

Чистий прибуток (збиток)

-525

-765

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8134862

8134862

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

34