Положення про загальні збори акціонерів 2015 р.
Понеділок, 30 березня 2015, 20:09

 «Затверджено»                                          

Загальними зборами акціонерів        

Публічного акціонерного товариства               

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

Протокол від «27» березня 2015 р.

Голова правління___________ Княжев С.В.               

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1.         Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства (далі по тексту – Товариство) є вищим органом Товариства.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Правління.

2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

2.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

2.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено..

2.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

2.9.  До виключної компетенції Загальних зборів належить:

 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 2. Внесення змін до Статуту Товариства;
 3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
 6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 10. Затвердження річного звіту Товариства;
 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
 14. Затвердження розміру річних дивідендів;
 15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
 17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
 18. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
 19. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Ревізійної комісії;
 20. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
 21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 22. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного  балансу;
 23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
 24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 25. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства.
 26. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
 27. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами;
 28. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 29. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
 30.  Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

2.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

2.11. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

2.11.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподіл прибутку і збитків Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

2.11.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

2.11.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

2.11.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

2.11.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, про загальні збори акціонерів.

2.11.6. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

2.12. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

2.12.1.  З власної ініціативи;

2.12.2. На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

2.12.3. На вимогу Ревізійної комісії;

2.12.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

2.12.5. В будь-якому випадку якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

2.12.6. В інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

2.13. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

2.14. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

2.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

2.16. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством  вимоги про їх скликання.

2.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

2.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається Акціонерам рекомендованим листом не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів особою, яка скликає Загальні збори.

2.18.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

2.19. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів:

2.19.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

2.19.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

2.19.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 7.12.1. та п. 7.12.2.

2.19.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.12.1.;

- неповноти даних, передбачених п. 7.12.2.

2.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

2.21. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити рекомендованим листом акціонерів,  про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів  Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

3.2. Засновники мають права та несуть обов'язки акціонерів Товариства та набувають статусу Акціонерів з моменту реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку першого випуску акцій під час створення Товариства.

3.3. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

3.4. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи такі права:

3.4.1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

3.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

3.4.3. Отримувати  інформацію про господарську діяльність Товариства, у порядку встановленому цим Статутом.

3.4.4.  Вийти  із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

3.4.5. Вимагати розгляду питання на Загальних зборах акціонерів, за умови, якщо воно було поставлене ним не пізніше 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

3.4.6. Переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому  простих акцій у загальній кількості простих акцій.

3.4.7. Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

3.4.8. Отримати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартість частини майна товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

3.4.9. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом;

3.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3.6. У випадку випуску Товариством привілейованих акцій одного класу,  кожна привілейована іменна акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

3.6.1.  на переважне одержання дивідендів у порядку, передбачену п.6.6. цього Статуту;

3.6.2. на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, яке реалізується шляхом отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення вимог акціонерів – власників простих іменних акцій;

3.6.3. на участь у загальних зборах товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:

      - припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

      - внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

      - внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори та Законом України «Про акціонерні Товариства».

4.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. У разі відсутності наглядової ради в Товаристві, головує на Загальних зборах Голова Правління Товариства.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

4.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

4.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

4.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

4.8. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

4.8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4.8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

4.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

4.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

4.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках передбачених законом – також акціонери – власники привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.9.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

4.9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.9.5.      Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

1) внесення змін до статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку реорганізації шляхом приєднання до іншого товариства, 90 відсотків простих акцій якого належить Товариству, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

4.10. Перерва на Загальних зборах.

4.10.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

4.10.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

4.10.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

4.10.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

4.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою відповідно до встановленого законодавством України порядку.

5. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

 

5.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.

5.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

 

6.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

6.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 робочих днів доводяться до відома всіх акціонерів або їх представників, які не зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом надсилання їм рекомендованого листа або під розписку.

6.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

6.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

7.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

7.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

7.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

7.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

8.2 Зміни і доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.

Голова Загальних зборів __________________

Секретар Загальних зборів __________________