Положення про ревізійну комісію ПАТ "Дрогобицький завод залізобетонних виробів"
Понеділок, 30 березня 2015, 20:24

 «Затверджено»                                          

Загальними зборами акціонерів        

Публічного акціонерного товариства               

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

Протокол від «27» березня 2015 р.

Голова правління___________ Княжев С.В.      

         

 ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 м. Дрогобич 2015 р.

 

1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

1.1.  Контроль за фінансово-господарською діяльністю Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (далі по тексту – Товариство) здійснює Ревізійна комісія (ревізор), що обирається Загальними зборами акціонерів у кількості не більше трьох осіб, а ревізор – одноособово, з числа акціонерів. Термін дії повноважень Ревізійної комісії (ревізора) - 3 роки. Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради а також члени інших органів Товариства не можуть бути членом Ревізійної комісії. Порядок діяльності, компетенція Ревізійної комісії (ревізора) визначається Загальними зборами акціонерів Товариства та положення про Ревізійну комісію.

2. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

2.1. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

2.2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам акціонерів Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- члени Наглядової ради;

- члени Правління Товариства;

- корпоративний секретар;

- особа, що не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

2.4. В рамках організаційної структури, до складу Ревізійної комісії входять: Голова комісії, Секретар та члени Ревізійної комісії.

2.5. Голова Ревізійної комісії та Секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову та/або Секретаря Ревізійної комісії У разі неможливості виконання Головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює член Ревізійної комісії за її рішенням.

2.6. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії (ревізором) необмежену кількість разів.

2.7. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з моменту обрання членів Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства з будь-яких причин не ухвалено рішення про

обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

2.8. Члени Ревізійної комісії можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою у будь – який час, повідомивши про це Товариство письмово.

2.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

2.10. Без рішення Загальних зборів Товариства Повноваження члена Ревізійної комісії (ревізора) припиняються достроково у разі:

а)            відкликання за рішенням Загальних зборів акціонерів;

б)       добровільного складання повноважень члена Ревізійної комісії;

в)            набрання чинності вироком суду стосовно особи, яка є членом Ревізійної комісії,
виконання якого виключає можливість здійснення повноважень члена Ревізійної комісії:

г)            смерті, оголошення його судом померлим, безвісно відсутнім, недієздатним або ліквідації юридичної особи - члена Ревізійної комісії

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії приймається Загальними зборами акціонерів, за винятком випадку, вказаного у підпункті "г" цього пункту Положення.

2.11. Якщо із складу Ревізійної комісії вибуває Голова Ревізійної комісії, то комісія проводить переобрання Голови Ревізійної комісії та Секретаря Ревізійної комісії. Якщо із складу Ревізійної комісії вибуває Секретар Ревізійної комісії, то його обов'язки і повноваження покладаються на члена Ревізійної комісії. Якщо із складу Ревізійної комісії вибуває член Ревізійної, то його обов'язки і повноваження покладаються на Голову та Секретаря Ревізійної комісії. Додатково отриманні обов'язки і повноваження особи, що залишилися у складі Ревізійної комісії, виконують до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких буде переобрана Ревізійна комісія відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

2.12. Ревізійна комісія зберігає свої повноваження незалежно від виникнення вакансій у її персональному складі. Якщо чисельність членів Ревізійної комісії стає менше половини обраного складу, то Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

3.1.   При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія  перевіряє:

1)         достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2)відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3)своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4)дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5)своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

6)зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7)використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

8)правильність нарахування та виплати дивідендів;

9)дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10)          фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

3.2. Ревізійна комісія  відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

3.3. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія  складає висновки.

3.4. Перевірка діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією  за дорученням Загальних зборів акціонерів або з власної ініціативи. Ревізійна комісія  вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих письмових пояснень.

3.5. Ревізійна комісія  проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Позачергові перевірки можуть проводитися Ревізійною комісією (ревізором) за дорученням Загальних зборів акціонерів, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів Товариства, що в сукупності володіють не менше 10 % акцій Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства.

4. ПРАВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія має право в межах своєї компетенції:

- Вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;

- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства ;

- проводити службові розслідування;

- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Компанії або Наглядової ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Товариства;

- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових робіт та співробітників апарату Товариства;

- залучати до проведення перевірок незалежних аудиторів та експертів;

- отримувати оплату праці у розмірах та порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства.

5. ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Обов’язки Ревізійної комісії:

- проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства ї, який подається Правлінням, а також каси та майна;

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

- давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

- вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;

- повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства;

- не пізніше ніж за один місяць до скликання Загальних зборів розпочати перевірку діяльності Товариства, стан грошових коштів та майна, а також ревізію таких що відносяться до звіту і балансу, книг, рахунків, документів і скласти висновки по річним звітам і балансам для їх подальшого подання Загальним зборам акціонерів;

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, який надається Правлінням Товариства, а також каси і наявність майна;

- зберігати комерційну таємницю Товариства, не розголошувати відомості, які є конфіденційними і до яких члени ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх функцій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

7. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

7.1. Члени Ревізійної комісії зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.

7.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну таємницю, а також іншої інформації, що набута членом Ревізійної комісії під час виконання ним своїх обов’язків, передбачається відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

8. ПІДЗВІТНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Ревізійна комісія підзвітна виключно Загальним зборам. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для Ревізійної комісії.

9. ЗВІТНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

9.1. Ревізійна комісія щорічно готує звіти про проведення планових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Звіти подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів акціонерів.

9.2. Звіти про проведення позапланових (спеціальних) перевірок надаються Загальним зборам, Наглядовій раді та ініціатору(ініціаторам) проведення перевірок.

10. ПУБЛІЧНА ЗВІТНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

10.1. Ревізійна комісія, відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

11.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів __________________

Секретар Загальних зборів __________________