Протокол річних зборів акціонерів ПАТ "Дрогобицький завод залізобетонних виробів"
Понеділок, 30 березня 2015, 20:32

ПРОТОКОЛ

Річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

від 27 березня 2015 року

 

 

м. Дрогобич                                                                                                                   27.03.2015 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів  -  зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Річні загальні збори акціонерів розпочато 27 березня 2015 року об 11-00 год.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 30.01.2015 року реєстрація здійснена реєстраційною комісією в особі: Бичко Олега Ігоровича – Голова реєстраційної комісії та Іськович Ірини Ігорівни – Секретар реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 березня 2015 року.

Голова реєстраційної комісії Бичко О.І. зачитав протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» складеного депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 23 березня 2015 року, відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів, складає 289 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалась 27 березня 2015 року о 10-30 год. і закінчилась 27 березня 2015 року об 11-00 год. згідно переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів». Станом на 11-00 год. 27 березня 2015 року (на час закінчення реєстрації), для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), яким належить 8104873 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» , що становить 99,63 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Кількість голосуючих акцій – 8104768 штук.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» наявний, річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» визнаються правомочними.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 30.01.2015 року головою загальних зборів акціонерів  призначено Княжева Сергія Володимировича, секретарем – Бичко Олександру Богданівну.

Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально рекомендованою кореспонденцією, згідно переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 17 лютого 2015 року. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 35 (2039) від 20.02.2015 року та на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.

На розгляд загальних зборів акціонерів винесено 10 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

5. Про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, визначення порядку покриття збитків публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за підсумками роботи у 2014 році.

6. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

7. Затвердження  нової редакції  положень: про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

8. Вирішення питання стосовно реорганізації публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни організаційно-правової форми товариства з публічного акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Призначення уповноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення).

9. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товариства. Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-правонаступника, що створюється.

  1. По п.1 порядку денного: голова зборів запропонував  обрати лічильну комісію  в кількості 3 осіб а саме: Сипливий Микола Іванович, Ящук Володимир Миколайович, Тріщ Ліда Михайлівна. Інших пропозицій не поступало. Було запропоновано затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом  «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». 

Результати голосування:

«За» - ­­­­­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію  в кількості 3 осіб а саме: Сипливий Микола Іванович, Ящук Володимир Миколайович, Тріщ Ліда Михайлівна. Затвердити регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом  «одна акція – один голос» відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

  1. По п. 2 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», який ознайомив присутніх зі звітом Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік та з основними напрямками діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

Запропоновано: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік та  основні напрямки діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

Результати голосування:

«За» - ­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2014 рік та  основні напрямки діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у 2015 році.

  1. По п.3 порядку денного: слухали голову Наглядової ради – представника юридичної особи ТОВ «Львівський бетон» Княжева Сергія Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради  за 2014 рік. 

Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради  за 2014.

Результати голосування:

«За» - ­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради  за 2014.

  1. По п.4 порядку денного: слухали звіт про роботу Ревізійної комісії (ревізора) за 2014 рік та висновки ревізійної комісії (ревізора) за 2014 рік, відповідно до якого облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено.   

Запропоновано: звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

«За» - ­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затвердити.

  1. По п.5 порядку денного: головний бухгалтер підприємства Бичко Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з результатами фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік, основними статтями балансу підприємства за 2014 рік та з річним фінансовим звітом підприємства за 2014 рік. У 2014 році публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» працювало збитково, збитки становлять 765 тис. грн.   

Запропоновано: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування:

«За» - ­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: річний фінансовий звіт та баланс публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за 2014 рік затвердити. Збитки отримані підприємством за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

  1. По п.6 порядку денного: слухали голову Правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: затвердити вчинені у 2014 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.

Результати голосування:

«За» - ­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити вчинені у 2014 році значні правочини та попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятись публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», з граничною вартістю 10 млн. грн.., в тому числі відчуження майна публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», отримання та погашення публічним акціонерним товариством «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» кредитів, позик, надання майна підприємству в заставу.

  1. По п.7 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: затвердити  нову редакцію  положень: про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

Результати голосування:

«За» - ­­8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити  нову редакцію  положень: про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про правління публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

  1. По п.8 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: реорганізувати публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» шляхом зміни організаційно-правової форми товариства з публічного акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Призначити уповноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення) а саме: технічного директора товариства Прінду Андрія Васильовича та головного бухгалтера товариства Бичко Олександру Богданівну. Провести дії стосовно скасування реєстрації випуску акцій.

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

  1. По п.9 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».   

Запропоновано: обрати голову та членів комісії з припинення акціонерного товариства а саме: технічного директора товариства Прінду Андрія Васильовича – головою комісії з припинення, Бичко Олександру Богданівну та Іськович Ірину Ігорівну – членами комісії з припинення. Затвердити  однорічний термін припинення публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

  1. По п.10 порядку денного: слухали голову загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».  

Запропоновано: затвердити порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-правонаступника, що створюється: всі акціонери публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» стають засновниками товариства з додатковою відповідальністю «Дрогобицький завод залізобетонних виробів». Обмін акцій публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» здійснюється за правилом: розмір частки учасника у статутному капіталі правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали йому у статутному капіталі акціонерного товариства до реорганізації.

Акції акціонерів, які не хочуть бути засновниками товариства з додатковою відповідальністю  підлягають викупу публічним акціонерним товариством  «Дрогобицький завод залізобетонних виробів». Для продажу акцій, акціонери мають право протягом 10 днів із дати прийняття цього рішення звернутись з письмовою заявою на адресу публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» : м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Вартість 1 акції – 1 грн.

Результати голосування:

«За» - 0 голосів;

«Проти» - 8104768 голосів, що становить 100 % від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь у голосуванні;

«Утримався» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

 

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.

 

 

 

Голова зборів                                         ______________                               Княжев С.В.

 

 

 

Секретар зборів                                     ______________                               Бичко О.Б.