Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Вівторок, 26 квітня 2016, 20:28

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Сова Олег Зiновiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Фабрича, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244) 21740 (03244) 21740

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№77 Бюлетень "Цiннi папери України"

27.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2016

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Львiвський бетон»

- 34814969
-

99.63

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Львiвський бетон», код за ЄДРПОУ 34814969, володiє 99.63% акцiй товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 05.03.2014 р.

25.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Лiсоцький Андрiй Романович

КА 329316
30.01.1997 Галицьким РВЛМУМВСУ у Львiвськiй областi

0.000037

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження члена Наглядової ради Лiсоцького Андрiя Романовича, паспорт КА 329316, виданий 30.01.1997р. Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi, володiє 0,000037% акцiй товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 05.03.2014 р.

25.04.2016

припинено повноваження

Ревiзор

Iльчиняк Вiра Олексiївна

КА 712645
16.12.1997 Залiзничним РВ УМВС України м.Львова

0.000037

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) в зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження Ревiзора Iльчиняк Вiри Олексiївни, паспорт КА 712645, виданий 16.12.1997р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi, володiє 0,000037% акцiй товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 05.03.2014 р.

25.04.2016

обрано

Голова Наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

PС 6198384
29.06.2010 паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) принято рiшення обрати на посаду Члена Наглядової ради Шеннона Кiрана Патрiка, паспорт РС6198384, виданий 29.06.2010р. паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: Операцiйний менеджер «Roadstone Wood Ltd.», Iрландiя, з 25.07.2014р. технiчний керiвник ТОВ «СiАрЕйч Україна». Строк на який обрано - 3 роки. Згiдно рiшення наглядової ради (протокол б/н вiд 25.04.2016 р.) обрано Головою Наглядової ради.

25.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Стечкевич Василь Мирославович

КА 269321
27.09.1996 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) принято рiшення обрати на посаду Члена Наглядової ради Стечкевича Василя Мирославовича, паспорт КА 269321, виданий 27.09.1996р. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТзОВ «Щирецький завод ЗБВ», посада головний iнженер, з 01.03.2016р. ТзОВ «Львiвський бетон». Строк на який обрано - 3 роки.

25.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

АК 301613
26.10.1998 Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) принято рiшення: обрати на посаду Члена Наглядової ради Муходiнову Марину Вiталiївну, паспорт АК 301613, виданий 2610.1998р., Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПАО «Хайдельберг Цемент Україна», Директор з персоналу, з 01.11.2013 р. ТОВ «СiАрЕйч Україна» Директор з персоналу. Строк на який обрано - 3 роки.

25.04.2016

обрано

Ревiзор

Войтенко Катерина Василiвна

ТТ 138687
16.10.2012 Днiпровським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 25 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 25.04.2016 р.) принято рiшення обрати на посаду Ревiзора Войтенко Катерину Василiвну, паспорт ТТ 138687, виданий 16.10.2012р. Днiпровським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi. Акцiями товариства не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 28.11.2011 р. фiнансовий контролер ТОВ «СiАрЕйч Україна», з 18.12.2015 р. посада - Генеральний директор. Строк на який обрано - 3 роки.