Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2017 року
Вівторок, 21 березня 2017, 17:07

До відома акціонерівпублічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична,61), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори) 24.04.2017 року о 12 год. за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична,61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись з 11-00 до 11-45 год. у день та за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2017р. (станом на 24-00 год.).

Проект порядку денного:

     1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Тріщ Лідія Михайлівна; члени лічильної комісії – Жеребецька Леся Теодорівна , Швайгерт Лариса Анатоліївна.

     2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для відповідей на питання – до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

     3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити Головою Зборів Прінду Андрія Васильовича та секретарем Зборів Товариства - Бучко Олександру Богданівну.

     4. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

     5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

     6. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

     7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

     8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

     9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління здійснити всі дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

     10. Внесення змін та затвердження в новій редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

Проект рішення: Внести зміни та затвердити в новій редакції: Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», що додається.

     11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

     12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

     13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: drogzbv.com.ua.

Для участі у загальних зборах при реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні в адмінкорпусі за місцезнаходженням Товариства: 82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична,61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 10261.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2015р.

2016р.

   Усього активів

14132

16753

   Основні засоби

5768

5169

   Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

   Запаси

3489

5265

   Сумарна дебіторська заборгованість

465

715

   Грошові кошти та їх еквіваленти

178

1273

   Нерозподілений прибуток

652

1510

   Власний капітал

2692

3550

   Статутний капітал

2034

2034

   Довгострокові зобов'язання

-

-

   Поточні зобов'язання

11440

13203

   Чистий прибуток (збиток)

172

858

   Середньорічна кількість акцій (шт.)

8134862

8134862

   Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

   Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

   Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

32

33

 

Наглядова рада Товариства