Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Середа, 19 квітня 2017, 15:44

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

Андрейко О. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05505495

4. Місцезнаходження

Львівська , Дрогобицький, 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс

0324421740 0324410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Товариство не має валютного рахунку.
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рейтингова оцiнка акцiй товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегiчного економiчного значення для держави.
Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Товариство облiгацiй не випускало.
Товариство iнших цiнних паперiв не випускало.
Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.
Iнформацiя щодо замовлених, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi.
Боргових цiнних паперiв товариство не емiтувало.
Пiдстав для складання звiту про стан об"єкту нерухомостi немає.
Похiдних цiнних паперiв немає.
Цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, товариство не випускало.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00№450112

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

2033715.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

32

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

46.73 Оптова торгiвля деревиною i будiвельними матерiалами

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 3 осiб, Наглядова Рада в складi 3 чоловiк та Ревiзор у складi 1 чоловiк. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi. Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв управлiння закрiпленi в Статутi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26009501783600

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

30.03.2015

30.03.2015

посада вiдсутня

0324421740, 0324410216

Опис

д/в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ ТЦП "Восток-Маклєр"

23461005

61003Україна м. Харкiв м-н Конституцiї буд.1

0.0007

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066Україна м. Львiв Грунтова, 1

99.63

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

287 ф. о.

0.3693

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрейко Олександр Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 377791 16.02.2000 Мостиське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрисконсульт ПАТ "Подiльський цемент"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 без зазначення термiну

9) Опис

Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2016 рiк - за контрактом. Займає посади дектора ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ТОВ "Львiський бетон". Обраний рiшенням наглядової ради ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (протокол №б/н вiд 27.04.2016) з 28.04.2016р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: квiтень 2011 - листопад 2014 юрисконсульт ТОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", грудень 2014 - березень 2016 юрисконсульт ПАТ "Миколаївцемент", квiтень 2016 юрисконсульт ПАТ "Подiльський цемент"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бичко Олександра Богданiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "СП "Тартарiнi-Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2009 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського облiку. Розмiр виплаченої винагороди за 2016 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шеннон Кiран Патрiк

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

РС 6198384 29.06.2010 паспортний офiс у м. Дублiн, Iрландiя

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища iнженерна

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний керiвник ТОВ "СiАрЕйч Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 25.07.2014 - операцiйний менеджер "Roadstone Wood Ltd." Iрландiя, з 25.07.2014 технiчний керiвник ТОВ "СiАрЕйч Україна"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прiнда Андрiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 079540 05.03.1996 Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" - головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - технiчний директор ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ". Розмiр виплаченої винагороди за 2016 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пельтек Дмитро Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 722627 24.06.2011 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" - технiчний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Займає посаду технiчного директора ТОВ "Львiвський бетон". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войтенко Катерина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 138687 16.10.2012 Днiпровським РВ ГУДМС України в м. Києвi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища економiчна

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "СiАрЕйч" Україна.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльностi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 28.11.2011 фiнансовий контролер ТОВ "СiАрЕйч Україна", з 18.12.2015 - генеральний директор

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стечкевич Василь Мирославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 269321 27.09.1996 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi овi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища iнженерна

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний iнженер ТОВ "Львiвський бетон"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ТзОВ "Щирецький завод ЗБВ"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муходiнова Марина Вiталiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 301613 26.10.1998 Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища юридична

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СiАрЕйч Україна" директор з персоналу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" директор з персоналу. ТОВ "СiАрЕйч Україна" директор з персоналу.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Андрейко Олександр Олександрович

КВ 377791 16.02.2000 Мостиське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВВС в Львiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

РС 6198384 29.06.2010 паспортний офiс у м. Дублiн Iрландiя

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Прiнда Андрiй Васильович

КА 079540 05.03.1996 Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Пельтек Дмитро Дмитрович

КМ 722627 24.06.2011 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Войтенко Катерина Василiвна

ТТ 138687 16.10.2012 Днiпровським РВ ГУДМС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Стечкевич Василь Мирославович

КА 269321 27.09.1996 Франкiвським РВ УМВС України у м.Львовi

     

0

0

0

член наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

АК 301613 26.10.1998 Заводський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Грунтова, 1

8104761

99.63

 

8104761

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

8104761

99.630

 

8104761

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2016

Кворум зборів**

99.9999

Опис

1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
7. Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за 2015 рiк.
8. Про порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк та покриття збиткiв.
9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 роцi значних правочинiв.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинюватись Товариством у 2016 роцi ( в тому числi щодо продажу та/або оренди нерухомого майна, транспортних засобiв, виробничих засобiв/лiнiй тощо).
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
12. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв.
13. Про припинення повноважень Ревiзора.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв.
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради вiд 11 квiтня 2016 року) по цьому питанню пропонується:
Рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб:
- Бохонко Стефан Юрiйович – голова;
- Жеребецька Леся Теодорiвна;
- Трiщ Лiдiя Михайлiвна.
Голосували бюлетенем №1
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. До складу лiчильної комiсiї обрано: голова лiчильної комiсiї - Бохонко Стефан Юрiйович, члени лiчильної комiсiї: Жеребецька Леся Теодорiвна, Трiщ Лiдiя Михайлiвна.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради вiд 11 квiтня 2016року) по цьому питанню пропонується:
Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Сову Олега Зiновiйовича, секретарем - Бичко Олександру Богданiвну.
Iнших пропозицiй щодо кандидатур не поступило.
Голосували бюлетенем №2
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. Головою загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» обрано Сову Олега Зiновiйовича, секретарем зборiв – Бичко Олександру Богданiвну.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради вiд 11 квiтня 2016року) по цьому питанню пропонується:
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
- доповiдi за порядком денним – до 15 хвилин.
- обговорення питань – до 20 хвилин.
- виступи пiд час дебатiв – до 5 хвилин.
- вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин.
- зауваження, довiдки, пропозицiї – до 3 хвилин.
- рiшення по всiх питаннях порядку денного (окрiм п.10,12,14) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах та мають право на голосування; рiшення по питаннях порядку денного 12,14 приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування; рiшення по питанню денного 10 приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi;
- право виступу на зборах мають акцiонери або їх представники.
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборiв.
Питання приватного порядку не розглядатимуться.
Голосували бюлетенем №3
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. Запропонований регламент роботи зборiв – затверджено.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
Доповiдач: Сова Олег Зiновiйович
Обговорення питання.
Запитань до доповiдача не поступило.
Поступила пропозицiя закiнчити обговорення питання порядку денного зборiв. Заперечень не було.
Пропоную:
Звiт Голови правлiння про фiнансову-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк – затвердити.
Голосували бюлетенем №4
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. Звiт Голови правлiння про фiнансову-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк – затверджено.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2015 рiк.
Акцiонерам оголошено звiт та висновки ревiзiйної комiсiї..
Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговореннi питання не було.
Запитань до доповiдача не поступило.
Поступила пропозицiя закiнчити обговорення питання порядку денного зборiв. Заперечень не було.
Пропоную:
1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2015 рiк – затвердити.
Голосували бюлетенем №5
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2015 рiк – затверджено.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Акцiонерам оголошено звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговореннi питання не було.
Запитань до доповiдача не поступило.
Поступила пропозицiя закiнчити обговорення питання порядку денного зборiв. Заперечень не було.
За наслiдками розгляду даного звiту, пропоную прийняти рiшення, а саме:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. затвердити.
Голосували бюлетенем №6
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. – затверджено.
7. Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за 2015 рiк.
Доповiдач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданiвна ознайомила акцiонерiв з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2015 р., фiнансовими результатами роботи пiдприємства, основними показниками дiяльностi пiдприємства за 2015р., рух грошових коштiв товариства.
Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговореннi питання не було.
Запитань до доповiдача не поступило.
Поступила пропозицiя закiнчити обговорення питання порядку денного зборiв. Заперечень не було.
На голосування поставлено проект рiшення по розглянутому питанню порядку денного Зборiв:
Рiчний звiт, баланс Товариства за 2015 рiк – затвердити.
Голосували бюлетенем №7
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято.
Рiчний звiт, баланс Товариства за 2015 рiк – затверджено.
8. Про порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк та покриття збиткiв.
Доповiдач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданiвна
Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумi 172 тис.грн.
Бажаючих прийняти участь в обговореннi питання не було.
Запитань до доповiдача не поступило.
Поступила пропозицiя закiнчити обговорення питання порядку денного зборiв. Заперечень не було.
Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням
8. Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумi 172 тис.грн., визначений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi направити на: покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року.
Голосували бюлетенем №8
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення: Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумi 172 тис.грн., визначений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi направити на: покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року.
затверджено.
9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 роцi значних правочинiв.
Доповiдач: Сова Олег Зiновiйович
Рiшення:
9. Затвердити вчиненi у 2015 роцi значнi правочини.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №9.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Затверджено значнi правочини вчиненi у 2015 роцi.

10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинюватись Товариством у 2016 роцi ( в тому числi щодо продажу та/або оренди нерухомого майна, транспортних засобiв, виробничих засобiв/лiнiй тощо).
Рiшення:
10.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства будь-яких значних правочинiв, предметом яких може бути (але не виключно): продаж та/або
здача в оренду всього рухомого та/або нерухомого майна, товарно-матерiальних цiнностей, сировини i т.п.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №10.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято.
Попередньо схвалено та надано згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства будь-яких значних правочинiв, предметом яких може бути (але не виключно): продаж та/або здача в оренду всього рухомого та/або нерухомого майна, товарно-матерiальних цiнностей, сировини i т.п.
Рiшення:
10.2. Надати повноваження головi правлiння Товариства Совi О.З. пiдписати такi договори купiвлi-продажу та/або оренди вказаних об'єктiв на умовах та у сумi на його розсуд з дозволу (рiшення) Наглядової ради, що оформляється протоколом Наглядової ради.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №10
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,00 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Надано повноваження головi правлiння Товариства Совi О.З. пiдписати такi договори купiвлi-продажу та/або оренди вказаних об'єктiв на умовах та у сумi на його розсуд з дозволу (рiшення) Наглядової ради, що оформляється протоколом Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Рiшення:
11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Львiвський бетон», Лiсоцького Андрiя Романовича.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №11.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Львiвський бетон», Лiсоцького Андрiя Романовича.
12. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв.
Рiшення:
12.1. Обрати до складу Наглядової ради 3 (трьох) осiб.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №12.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
До складу Наглядової ради Обрано 3 (три) особи.
Рiшення:
12.2. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:
- Шеннон Кiран Патрiк;
- Стечкевич Василь Мирославович.
- Муходiнова Марина Вiталiївна.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №12 для кумулятивного голосування.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Перелiк кандидатiв до Наглядової ради Товариства Кiлькiсть голосiв вiддана за кандидата
1. Шеннон Кiран Патрiк; 8104761
2. Стечкевич Василь Мирославович 8104761
3. Муходiнова Марина Вiталiївна 8104761
Рiшення прийнято:
До Наглядової ради обрано:
- Шеннон Кiран Патрiк;
- Стечкевич Василь Мирославович.
- Муходiнова Марина Вiталiївна.
Рiшення:
12.3. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №12.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Затверджено умови договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення:
12.4. Уповноважити голову правлiння Товариства Сову Олега Зiновiйовича пiдписати договори з членами Наглядової ради.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №12.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Уповноважено голову правлiння Товариства Сову Олега Зiновiйовича пiдписати договори з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревiзора.
В зв’язку з закiнченням термiну повноважень пропонується
Рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Iльчиняк Вiри Олексiївни.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №12.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Iльчиняк Вiри Олексiївни.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв.
Рiшення:
14.1. Обрати Ревiзором Товариства Войтенко Катерину Василiвну.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №14.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Ревiзором Товариства обрано Войтенко Катерину Василiвну.
Рiшення:
14.2. Затвердити умови договору з Ревiзором.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №13.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Затверджено умови договору з Ревiзором.
Рiшення:
14.3. Уповноважити голову правлiння Товариства Сову Олега Зiновiйовича пiдписати договiр з Ревiзором.
Голосування здiйснювалось Бюлетенем №14.
Пiд час пiдрахунку результатiв голосування отримано наступнi данi:
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй 8104761
Пiдсумки голосування: ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ не приймали участi у голосуваннi**
голосiв 8104761 0 0 0
у вiдсотках, % 100,00 0,000 0,00 0,00
Рiшення прийнято:
Голову правлiння Товариства Сову Олега Зiновiйовича уповноважено пiдписати договiр з Ревiзором.
16. Голова зборiв оголосив, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянуто та запропонувала закрити збори.
Зауважень по порядку ведення зборiв не було.
25 квiтня 2016 р.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма утовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудит-сервiс IНК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0036,315/3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2015

Міжміський код та телефон

(0342) 3-49-07

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Договiр на проведення аудиторських послуг №А-4 вiд 05.01.2017

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23248056

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Гетьмана Мазепи, 36/10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №399337

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2010

Міжміський код та телефон

(0342)52-75-47

Факс

(0342) 52-75-47

Вид діяльності

Професiйна депозитарна дiяльнiсть зi зберiгання цiнних паперiв((ведення особових рахункiв зареєстрованих осiб)

Опис

Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується №12 вiд 28.12.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський м. Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)279-11-52

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування щодо розмiщення та обслуговування цiнних паперiв бездокументарної форми iснування за договором №Е-6970/п вiд 17.07.2013

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01034 Україна м. Київ Київський м. Київ провулок Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №581214

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(44) 279-41-58

Факс

(44) 278-51-40

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв
акцiй Емiтента згiдно iз договором №22/IФ вiд 02.03.2012

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.02.2010

73/13/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000171144

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

8134862

2033715.50

100

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались

 

 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" є правонаступником ВАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", що був створений шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства 4 березня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю №474 вiд 28/03/94. Перереєстровано свiдоцтво про держреєстрацiю 06.01.98 р. Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось

 

В складi Товариства немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 32 чоловiки, позаштатних працiвникiв - 5 чол.та осiб, якi працювали за сумiсництвом - 3 чоловiк. На умовах неповного робочого часу у звiтному перiодi працювало 3 чоловiки. Витрати на оплату працi за звiтний перiод склали 2399 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдносно 2015 року на 150% вiдбулося через збiльшення загальноїї чисельностi працiвникiв i рiст середньої зарплати. Кадрова полiтика та рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяють здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi контрактних зобов"язань.

 

CRH Україна 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, офiс 4. Пiдприємство по виробництву бетонних i залiзобетонних виробiв

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами не проводиться

 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.

 

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства на 2016 рiк була затверджена 01.04.2011 наказом №23а.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення; - превалювання сутностi над формою; - автономнiсть; - обачнiсть; - безперервнiсть; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; - послiдовнiсть; - iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2016 року.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився станом на 31 грудня 2011 р., Товариство подавало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(с)БО). Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2016 р., є п’ятою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю окрiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними П(с)БО у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Датою переходу, ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, на МСФЗ є початок робочого дня (роботи) 1 сiчня 2012 року. Для досягнення порiвнювальностi iнформацiї при переходi на МСФЗ проведено також трансформацiю за рiк, що почався 01.01.2011р. i закiнчився 31.12.2011р.
Дата звiтностi – 31 грудня 2016 року за перiод, що почався 01 сiчня 2016 року i закiнчився 31 грудня 2016 року.
Фiнансова звiтнiсть затверджена рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 01.03.2017).

 

Основнi види дiяльностi Товариства: 1) Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 2) Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 3) Оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 4) Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах. В 2016 роцi Товариство отримало доходи вiд таких видiв дiяльностi: Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва; Виготовлення товарного бетону. Виробництво є сезонно залежним. Основний ринок збуту є регiон Львiвської областi, а саме такi основнi клiєнти, як ПП Галицький двiр, МПП Беркут, ПП Дмитрах, приватнi фiзичнi особи. Становище в галузi будiвництва в регiонi є таким же, як i iнших галузей. Вiдсутнiсть великих об'ємiв промислового та житлового будiвництва унеможливлює роботу пiдприємства на повну потужнiсть, що призводить до збиткової роботи. Основний конкурент в регiон: - ТОВ "ТКС". Перевагою даного пiдприємства є мобiльнiсть у визначеннi цiни реалiзацiї продукцiї.

 

За попереднi роки Товариство в бiльшiй мiрi придбавало основi засоби, переважно це споруди та передавальнi пристрої. Збiльшення активiв у 2016 роцi на суму 22 тис. грн. пов'язане з покращенням наявних основних засобiв . Значного вiдчуження активiв не було. Вибуття основних засобiв, пов'язанi з їх зносом. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради i членами виконавчого органу не проводились

 

Стан основних засобiв висвiтлений у вiдповiднiй таблицi. За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2016 року на балансi облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю) на суму 16176 тис. грн. Знос основних засобiв -68%. Загруження виробничих потужностей та ступiнь використання обладнання прямопропорцiйно залежить вiд об"єму замовлень на виконання робiт. Мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї Товариства. В оренду передано основнi засоби вартiстю 71 тис. грн., заставленого майна немає. Основнi засоби використовуються у вiдповiдностi з технологiчним призначенням. Не зважаючи на високий коефiцiєнт зносу основних засобiв, у зв'язку з вчаснiстю ремонтiв основних засобiв, строки безпечної їх експлуатацiї продовжуються. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального будiвництва - на даний час Товариство не планує.

 

Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi. В 2016 роцi вiiдбулося значне зростання обсягiв випуску i реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2015 роком: на 169 i 198 вiдсоткiв вiдповiдно. Як позитивний фактор - збiльшились замовлення на житлове будiвництво , негативний - зросла вартiсть готової продукцiї через рiст цiн на сировину, матерiали, електроенергiю, газ

 

У звiтному перiодi Товариством штрафнi санкцiї за порушення законодавства не сплачувались.

 

В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi. Товариство фiнансується за рахунок власних коштiв, а також за рахунок фiнансової допомоги. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

 

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.

 

Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.

 

Судових справ немає.

 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5768

5169

70

808

5838

5977

будівлі та споруди

5138

4874

0

0

5138

4874

машини та обладнання

479

232

0

0

479

232

транспортні засоби

124

54

70

808

194

862

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

27

9

0

0

27

9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5768

5169

70

808

5838

5977

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 16160 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду -16176 тис. грн.. Нараховано зносу 11007 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 68%. Основнi засоби задiянi на 64%. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 71,%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 22 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося за прямолiнiйним методом

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3550

2692

Статутний капітал (тис. грн.)

2034

2034

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2034

2034

Опис

Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 1516 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

7421

X

X

Інші зобов'язання

X

5782

X

X

Усього зобов'язань

X

10341

X

X

Опис:

Основною часткою зобов'язань є кредиторська заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вироби з бетону для будiвництва

4723 м3

10972

31.2

4664 м3

9855

31.0

2

Готовi для використання бетоннi сумiшi

10397 м3

10338

68.8

10398 м3

10338

69.0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина i матерiали

71

2

Заробiтна плата

13

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

3

4

Амортизацiя

3

5

Iншi операцiйнi витрати

10

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2016

29.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 24.09.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

286 П000042 П000289 17.10.2015 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016 рiк

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

42 П000042 П000042 12.03.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) незалежної аудиторської фiрми «АУДИТ-СЕРВIС IНК» щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ» (код за ЄДРПОУ 05505495, мiсцезнаходження 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд.61 ,дата та номер державної реєстрацiї 04.03.1994р.) за 2016 рiк
Загальним зборам акцiонерiв та керiвництву ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом),Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата аудиторського звiту - 05квiтня 2017 р.
Директор по аудиту В.К. Орлова
сертифiкат серiя А № 000023, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року

 
 
 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування)

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

 

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/в

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/в

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Змiни аудитора не вiдбувалось

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

Територія

 

за КОАТУУ

4610600000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників

32

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Фабрична, 61, м. Дрогобич, 82103

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4139

4163

4655

Основні засоби:

1010

5768

5169

6012

первісна вартість

1011

16160

16176

14357

знос

1012

10392

11007

8345

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

8

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9907

9332

10675

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3489

5266

1377

Виробничі запаси

1101

1085

1987

635

Незавершене виробництво

1102

0

0

226

Готова продукція

1103

2254

3131

511

Товари

1104

150

148

5

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

279

383

308

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


57


141


400

з бюджетом

1135

88

190

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

42

1

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

271

1441

140

Готівка

1166

1

0

6

Рахунки в банках

1167

270

1441

134

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

4

Усього за розділом II

1195

4226

7422

2233

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

14133

16754

12908

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2034

2034

2034

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

6

6

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

652

1510

2256

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2692

3550

4296

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3864

4859

2462

за розрахунками з бюджетом

1620

51

221

20

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

29

22

за розрахунками з оплати праці

1630

 

113

50

за одержаними авансами

1635

103

560

587

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

 

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7423

7422

5471

Усього за розділом IІІ

1695

11441

13204

8612

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

14133

16754

12908

Примітки

д/в

Керівник

Андрейко О. О.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

21058

10370

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 16528 )

( 7859 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


4530


2511

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

153

174

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2320 )

( 1755 )

Витрати на збут

2150

( 1137 )

( 556 )

Інші операційні витрати

2180

( 180 )

( 147 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


1046


227

збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


1046


227

збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

188

55

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


858


172

збиток

2355

( )

( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

858

172

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

14711

5876

Витрати на оплату праці

2505

2399

1597

Відрахування на соціальні заходи

2510

528

462

Амортизація

2515

618

633

Інші операційні витрати

2520

2174

1485

Разом

2550

20430

10053

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

8134862

8134862

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.105472

0.021143567

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.105472

0.021143567

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Андрейко о. О.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


25677


11705

Повернення податків і зборів

3005

45

45

у тому числі податку на додану вартість

3006

45

45

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

 

63

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 20013 )


( 8765 )

Праці

3105

( 1865 )

( 1346 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 550 )

( 661 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1873 )

( 1120 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 61 )

( 2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 870 )

( 440 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 942 )

( 678 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 162 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 47 )

( 72 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1212

-151

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

4

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 46 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-42

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

 

250

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

316

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

250

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1170

99

Залишок коштів на початок року

3405

271

172

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1441

271

Примітки

д/в

Керівник

Андрейко О. О.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2034

0

0

6

652

0

0

2692

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

2034

0

0

6

652

0

0

2692

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

858

0

0

858

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

858

0

0

858

Залишок на кінець року

4300

2034

0

0

6

1510

0

0

3550

Примітки

д/в

Керівник

Андрейко О. О.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б,

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ЗМIСТ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 2
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 2
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 2
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 2
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 6
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби» 6
Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 7
Примiтка 1.2.2.3 «Фiнансовi iнструменти». 7
Примiтка 1.2.2.4 «Запаси» 8
Примiтка 1.2.2.5 «Фiнансовi зобов'язання». 9
Примiтка 1.2.2.6 «Податок на прибуток» 9
Примiтка 1.2.2.7 «Забезпечення» 9
Примiтка 1.2.2.8 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат» 9
Примiтка 1.2.2.9 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 10
Примiтка 1.2.2.10 «Доходи та витрати» 10
Примiтка 1.2.2.11 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 10
Примiтка 1.2.2.12 «Орендованi активи» 10
Примiтка 1.2.2.13 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 10
Примiтка 1.2.2.14 «Винагороди персоналу» 11
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 11
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти. 11
Примiтка 4. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 14
Примiтка 5 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)» 14
Примiтка 7. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 15
Примiтка 8. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)» 15
Примiтка 9. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 15
Примiтка 10. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 15
Примiтка 11. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)» 15
Примiтка 12. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 16
Примiтка 13. «Операцiї з пов’язаними особами» 16
Примiтка 14. «Умовнi зобов’язання» 16
Примiтка 15. «Ризики» 17
Примiтка 16. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 17


Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» розташоване за адресою: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61.
ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником ВАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Статут ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» зареєстровано виконавчим комiтетом Дрогобицької мiської ради розпорядженням вiд 04.03.1994 р. Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2011р. (Протокол №8) та зареєстрована державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада Товариства;
Правлiння Товариства.
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2016., з врахуванням вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» включає:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi – баланс),
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi – звiт про фiнансовi результати),
? звiт про рух грошових коштiв,
? звiт про власний капiтал i
Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.

ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком оцiнки деяких фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по вiдображенню умовних доходiв та зобов’язань, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня 2016р. i завершився 31 грудня 2016 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була першою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною вiдповiдно до МСФЗ, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.
Звiтнiсть складена в валютi України – гривнi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Фiнансова звiтнiсть затверджена рiшенням Наглядової ради (протокол №1 вiд 01.03.2017).
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б одержана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання вiдбувається:
а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або
б) за вiдсутностi основного ринку – на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов’язання.
Товариство повинно мати доступ до основного чи найсприятливiшого ринку на дату оцiнки.
Оцiнюючи справедливу вартiсть, Товариство бере до уваги тi характеристики активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. До таких характеристик належать, наприклад, такi:
а) стан та мiсце розташування активу;
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Керiвництвом Товариства застосовуються певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства, зменшення корисностi активiв тощо.
Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
На думку Керiвництва, пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi ґрунтується на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обґрунтованою, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Судження щодо необхiдностi перерахування фiнансової звiтностi, складеної на 31 грудня 2016 року у вiдповiдностi МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни ,iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
На кiнець 2016 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки дiйсно перевищив показник 100% i склав 101,115%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi рiвнi iнфляцiї наявнi, але немає значного перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналiз макропоказникiв розвитку економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2017 рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2016 року не є гiперiнфляцiйною країною.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якому iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано.
Мiнiстерство фiнансiв України (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухгалтерського облiку) iз приводу застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2016 рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi Керiвництвом Товариства не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних документiв.
Враховуючи вище наведене, Керiвництвом Товариства прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Але впродовж 2017 року Керiвництво буде контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних iнфляцiйних складових.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних активiв та зобов'язань в майбутньому.
- термiн експлуатацiї основних засобiв;
- погашення дебiторської заборгованостi;
- судовi справи.
Оцiнки щодо термiнiв корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї
Суттєвi оцiнки Керiвництва Товариства, якi базуються на бiзнес-планах керiвництва та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного використання основних засобiв i iнших активiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни корисного використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнки керiвництва (примiтка 1.2.2.1, 1.2.2.3).
Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку термiнiв корисного використання активiв включають наступнi:
- змiни у виробничих технологiях;
- змiни у технологiях технiчного обслуговування;
- змiни регуляторних актiв та законодавства;
- непередбаченi проблеми з експлуатацiєю i використанням тощо.
Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на суми накопиченої амортизацiї активiв у майбутньому та їхню балансову вартiсть. Товариство переглядає очiкуванi термiни корисного використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж якого вони продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Товариства. Будь-якi змiни очiкуваних термiнiв корисного використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. Останнiй перегляд термiнiв корисного використання здiйснювався станом на 31 грудня 2016 року.
Резерв сумнiвних боргiв
Керiвництво Товариства регулярно перевiряє стан своєї дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється, якщо iснують iстотнi обгрунтованi сумнiви в її погашеннi, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо кредитоспроможностi її дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. Проте фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд оцiнок, зроблених керiвництвом.

Продовження тексту приміток

Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Примiтка 1.2.2.1 «Основнi засоби»
Основнi засоби Товариство визнаються в якостi активiв тiльки якщо iснує впевненiсть в тому, що Товариство одержить певнi економiчнi вигоди в майбутньому вiд їх використання та вартiсть таких активiв може бути достовiрно оцiнена (примiтка 5)
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, термiн використання бiльше одного року та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються у звiтностi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками «Iншi доходи» або «Iншi витрати» у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина дасть Товариству майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть приносити доходи вiд експлуатацiї.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв – з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
Класифiкацiю строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах:
№ групи Назва групи основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Група 1 Земельнi дiлянки --
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 6000 грн. видiляються Товариством в окрему групу основних засобiв i вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). У звiтностi включаються до статтi основнi засоби. В зв’язку з їх малою вартiстю амортизацiя МНМА нараховується в момент введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.

Примiтка 1.2.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.
В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурi балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство наводить її у звiтностi окремо.
Примiтка 1.2.2.3 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в дольовi та iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку). Пiд час первiсного визнання Товариство класифiкує фiнансовi активи та, якщо це можливо й доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року переглядає надану класифiкацiю.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними платежiв.
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в «дорозi», якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi.

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
Примiтка 1.2.2.4 «Запаси»
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, крiм товарiв в роздрiбнiй торгiвлi якi облiковуються виключно за чистою вартiстю реалiзацiї
Собiвартiсть складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну вартiсть реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Для оцiнки запасiв при вiдпуску їх на виробництво, для реалiзацiї й iншому вибуттi застосовується метод середньозваженої вартостi.
Примiтка 1.2.2.5 «Фiнансовi зобов'язання».
Товариство може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,
кредиторська заборгованiсть.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги Товариства.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть – включає розрахунки за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями. У фiнансовiй звiтностi iнша поточна кредиторська заборгованiсть групується за походженням (наприклад, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з оплати працi, iн.)
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 1.2.2.6 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2015 року – 18 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 сiчня 2017 року – 18%
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСФЗ.
Примiтка 1.2.2.7 «Забезпечення»
Забезпечення за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точностi оцiнити суму зобов’язання.
Примiтка 1.2.2.8 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат»
Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати працiвникiв i вiдносяться на витрати в тому ж перiодi в звiтi про прибутки та збитки, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвнику.
Примiтка 1.2.2.9 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Примiтка 1.2.2.10 «Доходи та витрати»
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця (як правило, пiд час вiдвантаження товарiв).
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Примiтка 1.2.2.11 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
В процесi дiяльностi Товариством проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi. Найбiльш суттєвi з них:
1 ) в 2016 роцi:
ФОП Дмитрах – 278 тис.грн
ТОВ «Наталi» - 18 тис.грн.
2) в 2015 роцi
ТОВ «Наталi» - 40.2 тис. грн.;
ПП Дмитрах - 920.2 тис. грн.;
Примiтка 1.2.2.12 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди.
Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.13 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2016 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики. Виправлення суттєвих помилок не було.

Продовження тексту приміток

Примiтка 1.2.2.14 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2016 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень.
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їх погашення. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi банкiв, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст , в якому слiд читати стандарти.
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух за таким залишкам – окремими рядками в звiтi про фiнансовi результати. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть за МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбань часткою участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної дiяльностi враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiстю якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу органiзацiю), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправка застосовуються перспективно i не впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi, асоцiйованi та спiльнi пiдприємства в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод дольової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»(i) Договори на обслуговування Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. (ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являється значним оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як стаття, яка буде або не буде згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про фiнансовi результати та iнший сукупний дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Примiтка 4. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2016, 2015 роках наведено в таблицi 1.
Таблиця 1, тис.грн.
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
2016
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11493 6355 264 11493 6619
Машини та обладнання 3956 3477 10 256 3966 3733
Транспортнi засоби 500 376 70 500 446
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18 16 1 18 17
Iншi основнi засоби 182 157 6 3 15 176 169
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11 11 12 12 23 23
Разом 16160 10392 22 6 3 618 16176 11007
2015
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11493 6091 264 11493 6355
Машини та обладнання 3935 3231 49 28 24 270 3956 3477
Транспортнi засоби 474 306 26 70 500 376
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18 15 1 18 16
Iншi основнi засоби 176 129 6 28 182 157
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11 11 11 11
Разом 16107 9783 81 28 24 633 16160 10392
1) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) протягом 2015- 2016 рокiв – 1527 тис.грн;;
2) первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2015р. – 396 тис.грн., на 31.12.2016р. – 3944 тис.грн.;
3) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду – 70 тис.грн;
Примiтка 5 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2015р. i на 31.12.2016р. наведено в таблицi 2.
Таблиця 2, тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї 31.12.15р 31.12.16р.
Капiтальне будiвництво 4139 4139
Придбання (виготовлення) основних засобiв 24
Разом 4139 4163
Примiтка 6. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiю залишкiв яких станом на 31.12.2016 року i на 31.12.2015 року наведено в таблицi 3. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi , та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 3, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016р. на 31.12.2015р.
Сировина i матерiали 1710 965
Паливо 27 14
Тара i тарнi матерiали 8 8
Запаснi частини 202 79
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 40 19
Готова продукцiя 3131 2254
Товари 148 150
Разом 5266 3489

Продовження тексту приміток

Примiтка 7. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в сумi 1441 тис.грн. на рахунках в банку.
Залишки коштiв станом на 31.12.2015 р. становили 271 тис.грн. , в тому числi: на банкiвських рахунках – 270 тис.грн., в касi – 1 тис.грн.
Iншими коштами в Товариство не володiє.
Примiтка 8. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Таблиця 4, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2016 на 31.12.2015
За продукцiю, товари, роботи, послуги 383 279
За розрахунками з бюджетом 190 88
За виданими авансами 141 57
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 42
Вся дебiторська заборгованiсть, на думку керiвництва, носить поточний характер.
Примiтка 9. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)»
Таблиця 6, тис.грн.
Рядок Найменування статтi Сума станом на 31.12.2016р. Сума станом на 31.12.2015р.
Поточна заборгованiсть
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 221 51
1635 Зобов’язання за одержаними авансами 560 103
1690 Iншi поточнi зобов’язання (фiнансовi допомоги i iн.) 7422 7423
Примiтка 10. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 7
рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума, грн кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, грн.
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50
2. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50
Номiнальна вартiсть одної простої акцiї – 0,25 грн.
Примiтка 11. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в (таблиця 8):
Таблиця 8, тис.грн.
Статтi 2016 рiк 2015 рiк
Доходи:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (залiзобетонних виробiв) 20 531 10275
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (залiзобетонними виробами) 416 12
Дохiд вiд надання послуг (транзиту електроенергiї) 111 83
Дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв 128 131
Списання кредиторської заборгованостi 2 1
Дохiд вiд оприбуткування металобрухту 23 14
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 28
Всього доходiв: 21 211 10 544
Витрати:
Собiвартiсть виробництва залiзобетонних виробiв 15 808 7 726
Собiвартiсть товарiв 609 50
Собiвартiсть послуг вiд транзиту електроенергiї 111 83
Адмiнiстративнi витрати 2 320 1 755
Витрати на збут 1 137 556
Собiвартiсть реалiзованих матерiальних активiв 117 132
Iншi операцiйнi витрати 63 15
Всього витрат: 20 165 10 317
Розшифровка витрат згрупованих за елементами наведено в таблицi 9:
Таблиця 9, тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) Адмiнiстративнi витрати Витрати на збут Iншi операцiйнi витрати
2016 рiк
Матерiальнi витрати 14716 60 501 0
Витрати на оплату працi 636 553 334 0
Витрати на соцiальне страхування по оплатi працi 155 126 74 0
Амортизацiя 556 36 12 0
Iншi операцiйнi витрати 465 1545 216 63
Всього 16528 2320 1137 63
2015 рiк
Матерiальнi витрати 6038 41 182 129
Витрати на оплату працi 878 460 96
Витрати на соцiальне страхування по оплатi працi 250 139 26
Амортизацiя 489 41 11 1
Iншi операцiйнi витрати 204 1074 241 17
Всього 7859 1755 556 147
Примiтка 12. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
У звiтi про фiнансовi результати за 2016 рiк включено податок на прибуток в сумi 188 тис. грн.
За 2015 рiк до фiнансового результату включено поточного податку на прибуток – 41 тис.грн. i зменшення вiдстрочених податкових активiв – 14 тис.грн.
Примiтка 13. «Операцiї з пов’язаними особами»
Власниками Товариства є:
Таблиця 10
Влаcник % акцiй
ТОВ «Львiвський бетон» 34814969 99,630
ЗАТ ТЦП «Восток-Маклер» 23461005 0,0007
285 фiз.осiб 0,3693
Разом 100

Операцiй з власниками наведено в таблицi 11:
Таблиця 11
Статтi Операцiї з пов’язаними сторонами
2015 2016
Реалiзацiя 344,9 1202,8
Придбання ТМЦ i послуг 414,5 881
Дебiторська заборгованiсть 49,5 -
Кредиторська заборгованiсть 9867,8 5825
Сума виплат управлiнському персоналу у 2016 роцi становила – 41 тис.грн., у 2015 роцi – 45 тис.грн.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 14. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiнський персонал вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 15. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик, пов’язаний з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв.
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу продукцiї, товарiв, надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб Товариства в оборотному капiталi.
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв. Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. Керiвництво вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувала i сплатила всi належнi податки, обов’язковi платежi i збори.
Iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Примiтка 16. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв.
Голова правлiння _________________________Андрейко О.О.

Головний бухгалтер _________________________ Бичко О.Б.