Повідомлення про збори акціонерів 24.04.2018р.
Четвер, 22 березня 2018, 22:24

До відома акціонерів

публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" !

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.Фабрична,61), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори), які відбудуться 24.04.2018 року за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична,61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись  з 11-00  до 11-45 год. у день та за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2018р. (станом на  24-00 год.).

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування).

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Тріщ Лідія Михайлівна; члени лічильної комісії –  Жеребецька Леся Теодорівна , Швайгерт Лариса Анатоліївна.           

                2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік.

6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення: Збитки в сумі 1764 тис. грн., отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" на приватне акціонерне товариство "Дрогобицький завод залізобетонних виробів ".

10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати  статут в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

11. Внесення змін до Положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління", Кодексу корпоративного управління та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління", Кодексу корпоративного управління.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14 . Обрання членів Ревізійної комісії

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення: Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки,  підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера (другий поверх), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 10261.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 7 днів до дати проведення Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхіно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.  Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить  8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій Товариства, із них - 8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штук голосуючих акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту  порядку денного Зборів: drogzbv.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

                          Період

2016р.

2017р.

Усього активів

16754

14170

Основні засоби (за залишковою вартістю)                            

5169

4803

Запаси

5265

2011

Сумарна дебіторська заборгованість

715

914

Гроші та їх еквіваленти            

1441

2272

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                   

1510

-254

Власний капітал

3550

1786

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

2034

2034

Довгострокові зобов'язання і забезпечення             

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення                     

13204

12384

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                    

858

-1764

Середньорічна кількість акцій(шт.)

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,105

(0,21)

Наглядова рада Товариства