Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:34

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05505495

4. Місцезнаходження

Львівська , Дрогобицький, 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №75 (2828)

 

19.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Товариство не має валютного рахунку.
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рейтингова оцiнка акцiй товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегiчного економiчного значення для держави.
Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Товариство облiгацiй не випускало.
Товариство iнших цiнних паперiв не випускало.
Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.
Iнформацiя щодо замовлених, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi.
Боргових цiнних паперiв товариство не емiтувало.
Пiдстав для складання звiту про стан об"єкту нерухомостi немає.
Похiдних цiнних паперiв немає.
Цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, товариство не випускало.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00№450112

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

2033715.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

36

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

46.73 Оптова торгiвля деревиною i будiвельними матерiалами

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 2 осiб, Наглядова Рада в складi 3 чоловiк та Ревiзор у складi 1 чоловiк. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi. Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв управлiння закрiпленi в Статутi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26009501783600

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) поточний рахунок

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

22.03.2018

22.03.2018

посада вiдсутня

0324421740, zavodzbv@ukrpost.ua

Опис

д/в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ ТЦП "Восток-Маклєр"

23461005

63001Україна м. Харкiв м-н Конституцiї буд.1

0.0007

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066Україна м. Львiв Грунтова, 1

99.63

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

287 ф. о.

0.3693

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козленко Святослав Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ПАТ "Подiльський Цемент"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.12.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2016 рiк - за контрактом. Займає посади дектора ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ТОВ "Львiський бетон".Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) обрано членом правлiння головою правлiння з 20.12.2017 на пiдставi поданої ним заяви. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах Голови правлiння ПАТ «Подiльський цемент, члена Правлiння ПАТ «Миколаївцемент», старшого юрисконсульта, начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Миколаївцемент». Призначений на посаду Голови Правлiння термiном 3 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова првлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрейко Олександр Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрисконсульт ПАТ "Подiльський цемент"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 без зазначення термiну

9) Опис

Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2016 рiк - за контрактом. Займає посади дектора ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ТОВ "Львiський бетон". Обраний рiшенням наглядової ради ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (протокол №б/н вiд 27.04.2016) з 28.04.2016р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: квiтень 2011 - листопад 2014 юрисконсульт ТОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", грудень 2014 - березень 2016 юрисконсульт ПАТ "Миколаївцемент", квiтень 2016 юрисконсульт ПАТ "Подiльський цемент"
Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) вирiшено припинити повноваження члена правлiння голови правлiння Андрейка Олександра Олександровича на пiдставi поданої заяви Андрейка О. О., перебував на цiй посадi з 28.04.2016 по 19.12.2017.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бичко Олександра Богданiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "СП "Тартарiнi-Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2009 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського облiку. Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шеннон Кiран Патрiк

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища iнженерна

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний керiвник ТОВ "СiАрЕйч Україна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.01.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До 25.07.2014 - операцiйний менеджер "Roadstone Wood Ltd." Iрландiя, з 25.07.2014 технiчний керiвник ТОВ "СiАрЕйч Україна"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прiнда Андрiй Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" - головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.01.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - технiчний директор ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ". Розмiр виплаченої винагороди
за 2017 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шаргунов Володимир Ананьєвич

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища iнженерна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2016 р працював на посадi директора з матерiально-технiчного забезпечення у ТОВ «СiАрЕйч Україна»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича за рiшенням загальних зборiв.Працює в ТОВ «СiАрЕйч Україна» на посадi Генерального директора с 2016 року. Член Наглядової ради є представником акцiонера - Публiчне акцiонерне товариство «Подiльський цемент» (iдентифiкацiйний номер 00293091). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; особу призначено строком на 3 роки згiдно Статуту; до призначення протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: член Наглядової ради ПрАТ «Бехiвський спецiалiзований кар’єр», член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК», директор з матерiально-технiчного забезпечення ТОВ «СiАрЕйч Україна»; директора з виробництва Клесiвського кар’єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа винагороди не отримувала

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Муходiнова Марина Вiталiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища юридична

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СiАрЕйч Україна" директор з персоналу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" директор з персоналу. ТОВ "СiАрЕйч Україна" директор з персоналу.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войтенко Катерина Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вща економiчна

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "СiАрЕйч" Україна.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльностi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 28.11.2011 фiнансовий контролер ТОВ "СiАрЕйч Україна", з 18.12.2015 - генеральний директор

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Козленко Святослав Анатолiйович

 

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Андрейко Олександр Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

 

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Войтенко Катерина Василiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Прiнда Андрiй Васильович

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Грунтова, 1

8104761

99.63

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

8104761

99.63

8104761

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

99.99

Опис

На розгляд Зборiв винесено 13 питань порядку денного.
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2016 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
9. Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її державної реєстрацiї.
10. Внесення змiн та затвердження в новiй редакцiї положень: «Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Кодексу корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Питання № 1 порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Слухали: Прiнду Андрiя Васильовича, який повiдомив, що вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 01.03.2017р. пропонується обрати Лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Трiщ Лiдiя Михайлiвна; члени лiчильної комiсiї – Жеребецька Леся Теодорiвна, Швайгерт Лариса Анатолiївна Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї – Трiщ Лiдiя Михайлiвна; члени лiчильної комiсiї – Жеребецька Леся Теодорiвна , Швайгерт Лариса Анатолiївна.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у Зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у Зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у Зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у Зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у Зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 2 порядку денного "Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства"
Слухали: Прiнду Андрiя Васильовича , який запропонував Затвердити наступний регламент Зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для вiдповiдей на питання – до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради.
Вирiшили: Затвердити наступний регламент Зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для вiдповiдей на питання – до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членiв Наглядової ради.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 3 порядку денного "Обрання Голови та секретаря Зборiв Товариства".
Слухали: Прiнду Андрiя Васильовича, який повiдомив що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради № 1 вiд 01.03.2017 року) було обрано Головою Зборiв Товариства Прiнду Андрiя Васильовича та секретарем Зборiв Товариства - Бичко Олександру Богданiвну з подальшим затвердженням Зборами Товариства
Вирiшили: Затвердити Головою Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича та секретарем Зборiв Товариства - Бичко Олександру Богданiвну.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №3 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 4 порядку денного "Звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2016 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який оприлюднив звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та запропонував затвердити звiт Правлiння та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 5 порядку денного "Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту".
Слухали: Прiнду Андрiя Васильовича зi звiтом Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Голова Зборiв запропонував затвердити звiт Наглядової Ради за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 6 порядку денного "Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства".
Слухали: Бичко Олександру Богданiвну зi звiтом та висновками Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 7 порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк".
Слухали: Головного бухгалтера Бучко Олександру Богданiвну яка оприлюднила рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 8 порядку денного "Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який сказав, що пропонується прибуток Товариства за 2016 рiк направити на розвиток виробництва. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Вирiшили: Прибуток Товариства за 2016 рiк направити на розвиток виробництва. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №8 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 9 порядку денного "Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її державної реєстрацiї".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який зачитав нову редакцiю статуту Товариства та запропонував затвердити Статут в новiй редакцiї. Пропонується уповноважити голову Зборiв пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову загальних зборiв пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 10 порядку денного "Внесення змiн та затвердження в новiй редакцiї положень: «Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Кодексу корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який сказав, що в зв'язку iз затвердження нової редакцiї статуту внесено змiни до положень «Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Кодексу корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв». Голова Зборiв Прiнда Андрiй Васильович запропонував затвердити в новiй редакцiї всi положення.
Вирiшили: Внести змiни та затвердити в новiй редакцiї: Положення «Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», що додається.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №10 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 11 порядку денного "Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Шеннон Кiран Патрiк, Муходiнова Марина Вiталiївна, Стечкевич Василь Мирославович
Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: Шеннон Кiран Патрiк, Муходiнова Марина Вiталiївна, Стечкевич Василь Мирославович
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №11 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.
Питання № 12 порядку денного "Обрання членiв Наглядової ради Товариства ".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який повiдомив, що обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня для кумулятивного голосування внесенi такi кандидати членiв Наглядової ради: Шеннон Кiран Патрiк, Шаргунов Володимир Ананьєвич, Муходiнова Марина Вiталiївна
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12 для кумулятивного голосування.
Голосували за кандидатiв:
Шеннон Кiран Патрiк - 8104761 голосiв вiдданi за кандидата;
Шаргунов Володимир Ананьєвич - 8104761 голосiв вiдданi за кандидата;
Муходiнова Марина Вiталiївна- 8104761 голосiв вiдданi за кандидата;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв (0%);
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийнято: До Наглядової ради в складi 3 осiб обрано: Шеннон Кiран Патрiк, Шаргунов Володимир Ананьєвич, Муходiнова Марина Вiталiївна
Питання № 13 порядку денного "Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства".
Слухали: Голову Зборiв Прiнду Андрiя Васильовича, який запропонував затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правлiння на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правлiння на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня №13 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосiв, що складає 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуваннi» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах;
«Недiйсних бюлетенiв» - 0 голосiв, що складає 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися у загальних зборах.
Рiшення прийнято.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма утовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудит-сервiс IНК

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0036,315/3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2015

Міжміський код та телефон

(0342) 3-49-07

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Договiр на проведення аудиту №А-18/4 вiд 04.01.2018

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23248056

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Гетьмана Мазепи, 36/10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №399337

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2010

Міжміський код та телефон

(0342)52-75-47

Факс

(0342) 52-75-47

Вид діяльності

Професiйна депозитарна дiяльнiсть зi зберiгання цiнних паперiв((ведення особових рахункiв зареєстрованих осiб)

Опис

Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується №12 вiд 28.12.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський м. Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)279-11-52

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування щодо розмiщення та обслуговування цiнних паперiв бездокументарної форми iснування за договором №Е-6970/п вiд 17.07.2013

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.02.2010

73/13/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000171144

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

8134862

2033715.50

100

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались

 

 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" є правонаступником ВАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", що був створений шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства 4 березня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю №474 вiд 28/03/94. Перереєстровано свiдоцтво про держреєстрацiю 06.01.98 р. Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось

 

В складi Товариства немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 36 чоловiки, позаштатних працiвникiв - 3 чол.та осiб, якi працювали за сумiсництвом - 3 чоловiк. На умовах неповного робочого часу у звiтному перiодi працювало 3 чоловiки. Витрати на оплату працi за звiтний перiод склали 2955 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдносно 2016 року на 123% вiдбулося через збiльшення загальноїї чисельностi працiвникiв i рiст середньої зарплати. Кадрова полiтика та рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяють здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi контрактних зобов"язань

 

СiАрЕйч Україна Бiзнес-центр «Софiя» пров. Рильський, 6 м. Київ, 01001, Україна Пiдприємство по виробництву бетонних i залiзобетонних виробiв

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами не проводиться

 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.

 

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства на 2017 рiк була затверджена 12.01.2016 наказом №02/1.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення; - превалювання сутностi над формою; - автономнiсть; - обачнiсть; - безперервнiсть; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; - послiдовнiсть; - iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйнийметод, передбачений п/п 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 ПКУ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2017 року.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився станом на 31 грудня 2011 р., Товариство подавало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(с)БО). Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2017 р., є шостою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю окрiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними П(с)БО у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Датою переходу, ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, на МСФЗ є початок робочого дня (роботи) 1 сiчня 2012 року. Для досягнення порiвнювальностi iнформацiї при переходi на МСФЗ проведено також трансформацiю за рiк, що почався 01.01.2011р. i закiнчився 31.12.2011р.
Дата звiтностi – 31 грудня 2017 року за перiод, що почався 01 сiчня 2017 року i закiнчився 31 грудня 2017 року.
Фiнансова звiтнiсть затверджена рiшенням Правлiння товариства 22.03.2018

 

Основнi види дiяльностi Товариства: 1) Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 2) Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 3) Оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 4) Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах. В 2017 роцi Товариство отримало доходи вiд таких видiв дiяльностi: Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва; Виготовлення товарного бетону. Виробництво є сезонно залежним. Основний ринок збуту є регiон Львiвської областi, а саме такi основнi клiєнти, як ПП Галицький двiр, ТОВ Перша Галицька компанiя,ТОВ Вертикаль Захiд буд, ТОВ Стрийбудмонтаж, приватнi фiзичнi особи. Становище в галузi будiвництва в регiонi є таким же, як i iнших галузей. Вiдсутнiсть великих об'ємiв промислового та житлового будiвництва унеможливлює роботу пiдприємства на повну потужнiсть, що призводить до збиткової роботи. Основний конкурент в регiон: - ТОВ "ТКС". Перевагою даного пiдприємства є мобiльнiсть у визначеннi цiни реалiзацiї продукцiї

 

За попереднi роки Товариство в бiльшiй мiрi придбавало основi засоби, переважно це споруди та передавальнi пристрої. Збiльшення активiв у 2017 роцi на суму 15 тис. грн. пов'язане з покращенням наявних основних засобiв . Значного вiдчуження активiв не було. Вибуття основних засобiв, пов'язанi з їх зносом. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради i членами виконавчого органу не проводились

 

Стан основних засобiв висвiтлений у вiдповiднiй таблицi. За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2017 року на балансi облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю) на суму 16184 тис. грн. Знос основних засобiв -70%. Загруження виробничих потужностей та ступiнь використання обладнання прямопропорцiйно залежить вiд об"єму замовлень на виконання робiт. Мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї Товариства. В оренду передано основнi засоби вартiстю 71 тис. грн., заставленого майна немає. Основнi засоби використовуються у вiдповiдностi з технологiчним призначенням. Не зважаючи на високий коефiцiєнт зносу основних засобiв, у зв'язку з вчаснiстю ремонтiв основних засобiв, строки безпечної їх експлуатацiї продовжуються. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального будiвництва - на даний час Товариство не планує

 

Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi. В 2017 роцi вiiдбулося зростання обсягiв випуску i реалiзацiї продукцiї порiвняно з 2016 роком: на 103 i 125 вiдсоткiв вiдповiдно. Як позитивний фактор - збiльшились замовлення на житлове будiвництво , негативний - зросла вартiсть готової продукцiї через рiст цiн на сировину, матерiали, електроенергiю, газ

 

У звiтному перiодi Товариством штрафнi санкцiї за порушення законодавства не сплачувались.

 

В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi. Товариство фiнансується за рахунок власних коштiв, а також за рахунок фiнансової допомоги. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

 

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.

 

Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.

 

Судових справ немає.

 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5169

4803

808

808

5977

5611

будівлі та споруди

4874

4612

0

0

4874

4612

машини та обладнання

232

161

0

0

232

161

транспортні засоби

54

29

808

808

862

837

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

9

1

0

0

9

1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5169

4803

808

808

5977

5611

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 16176 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду -16184 тис. грн.. Нараховано зносу 11381 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 70%. Основнi засоби задiянi на 64%. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 71,%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 8 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося за прямолiнiйним методом

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1786

3550

Статутний капітал (тис. грн.)

2034

2034

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2034

2034

Опис

Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить -248 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

7421

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

4963

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

12384

X

X

Опис:

Основною часткою зобов'язань є кредиторська заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вироби з бетону для будiвництва

2869 м3

6106

18.7

4125 м3

9365

24.8

2

Готовi для використання бетоннi сумiшi

12502 м3

15928

81.3

12502

15928

75.2

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина i матерiали

74

2

Заробiтна плата

11

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

2

4

Амортизацiя

1

5

Iншi операцiйнi витрати

12

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.01.2017

11.01.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.12.2017

13.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2017

19.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2017

19.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 24.09.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

286 П000042 П000289 17.10.2015 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

36
22.03.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

А-18/4
04.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

04.01.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

36 42 П000042 0520 24.12.2014 24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0520
26.12.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

А-18/4
04.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.01.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16500

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства«Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
станом на 31.12.2017 року
Загальним зборам акцiонерiв та Головi правлiнняПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка
Ми провели аудит рiчноїфiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»(надалi - Товариство), щоскладається з Балансу(звiту про фiнансовий стан) на 31грудня 2017 р., та звiту про фiнансовi результати, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошовихкоштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчивсязазначеною датою, i примiток до фiнансовоїзвiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно,в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31грудня 2017 р., його фiнансовi результатиi грошовi потоки зарiк, що закiнчився зазначеноюдатою, вiдповiдно доМiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашувiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитораза аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiвРади з Мiжнародних стандартiв етики длябухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiднодо Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi намиаудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основидля нашої думки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищимиповноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрнеподання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвихвикривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуютьсябезперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiстьдiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть,або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитораза аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства абопомилки, та випуск звiту аудитора,який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте негарантує, що аудит,проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщотаке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтованоочiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, щоприймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйнесудження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо йвиконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а такожотримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятнимидля використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявленнясуттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж длявикривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердженняабо нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностiсистеми внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї,зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi якоснови для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiстьщодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiстьТовариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимовисновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннiпривернути увагу в своєму звiтi аудиторадо вiдповiдних розкриттiвiнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновкиґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашогозвiту аудитора.Втiм майбутнi подiї або умови можуть примуситиТовариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськiрезультати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю,виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Аудитор О.Я. Корпан
(сертифiкат А 007488
продовжений рiшенням АПУ
вiд 21.12.2017 №353/2)
Адреса аудитора - 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1
Дата звiту аудитора - 02квiтня 2018

д/в

д/в

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування)

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/в

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/в

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Зовнiшнiй аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не планує залучати iнвестицiї

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

за ЄДРПОУ

05505495

Територія

 

за КОАТУУ

4610600000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників

36

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Фабрична, 61, м. Дрогобич

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

     

первісна вартість

1001

     

накопичена амортизація

1002

     

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4163

4170

4655

Основні засоби:

1010

5169

4803

6012

первісна вартість

1011

16176

16184

14357

знос

1012

11007

11381

8345

Інвестиційна нерухомість:

1015

     

первісна вартість

1016

     

знос

1017

     

Довгострокові біологічні активи:

1020

     

первісна вартість

1021

     

накопичена амортизація

1022

     

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

     

інші фінансові інвестиції

1035

     

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

     

Відстрочені податкові активи

1045

     

Гудвіл

1050

     

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

     

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

     

Інші необоротні активи

1090

     

Усього за розділом I

1095

9332

8973

10675

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5266

2011

1377

Виробничі запаси

1101

1987

1047

635

Незавершене виробництво

1102

   

226

Готова продукція

1103

3131

891

511

Товари

1104

148

73

5

Поточні біологічні активи

1110

     

Депозити перестрахування

1115

     

Векселі одержані

1120

     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

383

826

308

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


141


80


400

з бюджетом

1135

190

6

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

     

з нарахованих доходів

1140

     

із внутрішніх розрахунків

1145

     

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

2

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

     

Гроші та їх еквіваленти

1165

1441

2272

140

Готівка

1166

   

6

Рахунки в банках

1167

1441

2272

134

Витрати майбутніх періодів

1170

     

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

     

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

     

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

     

резервах незароблених премій

1183

     

інших страхових резервах

1184

     

Інші оборотні активи

1190

     

Усього за розділом II

1195

7422

5197

2233

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

     

Баланс

1300

16754

14170

12908

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2034

2034

2034

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

     

Капітал у дооцінках

1405

     

Додатковий капітал

1410

     

Емісійний дохід

1411

     

Накопичені курсові різниці

1412

     

Резервний капітал

1415

6

6

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1510

-254

2256

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

     

Усього за розділом I

1495

3550

1786

4296

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

     

Пенсійні зобов’язання

1505

     

Довгострокові кредити банків

1510

     

Інші довгострокові зобов’язання

1515

     

Довгострокові забезпечення

1520

     

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

     

Цільове фінансування

1525

     

Благодійна допомога

1526

     

Страхові резерви, у тому числі:

1530

     

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

     

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

     

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

     

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

     

Інвестиційні контракти;

1535

     

Призовий фонд

1540

     

Резерв на виплату джек-поту

1545

     

Усього за розділом II

1595

     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

     

Векселі видані

1605

     

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

     

за товари, роботи, послуги

1615

4859

4663

2462

за розрахунками з бюджетом

1620

221

160

20

за у тому числі з податку на прибуток

1621

153

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

29

6

22

за розрахунками з оплати праці

1630

113

76

50

за одержаними авансами

1635

560

58

587

за розрахунками з учасниками

1640

     

із внутрішніх розрахунків

1645

     

за страховою діяльністю

1650

     

Поточні забезпечення

1660

     

Доходи майбутніх періодів

1665

     

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

     

Інші поточні зобов’язання

1690

7422

7421

5471

Усього за розділом IІІ

1695

13204

12384

8612

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

     

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

     

Баланс

1900

16754

14170

12908

Примітки

д/в

Керівник

Козленко С.А.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

26926

21058

Чисті зароблені страхові премії

2010

   

Премії підписані, валова сума

2011

   

Премії, передані у перестрахування

2012

   

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

   

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 23533 )

( 16528 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090


3393


4530

збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

   

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

   

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

   

Інші операційні доходи

2120

634

153

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

   

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

   

Адміністративні витрати

2130

( 2168 )

( 2320 )

Витрати на збут

2150

( 3074 )

( 1137 )

Інші операційні витрати

2180

( 549 )

( 180 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( )

( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190

 


1046

збиток

2195

( 1764 )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

   

Інші фінансові доходи

2220

   

Інші доходи

2240

   

Дохід від благодійної допомоги

2241

   

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

   

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290

 


1046

збиток

2295

( 1764 )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

188

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350

 


858

збиток

2355

( 1764 )

( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1764

858

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

20618

14711

Витрати на оплату праці

2505

2955

2399

Відрахування на соціальні заходи

2510

647

528

Амортизація

2515

376

618

Інші операційні витрати

2520

3373

2174

Разом

2550

27969

20430

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

8134862

8134862

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.2168445

0.10547198

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.2168445

0.10547198

Дивіденди на одну просту акцію

2650

   

Примітки

д/в

Керівник

Козленко С. А.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


32007


25677

Повернення податків і зборів

3005

 

45

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

45

Цільового фінансування

3010

   

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

   

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

   

Надходження від повернення авансів

3020

91

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

   

Надходження від операційної оренди

3040

   

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

   

Надходження від страхових премій

3050

   

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

   

Інші надходження

3095

52

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 25773 )


( 20013 )

Праці

3105

( 2456 )

( 1865 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 764 )

( )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2311 )

( 1873 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( )

( 61 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1002 )

( 870 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1309 )

( 942 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( )

( 162 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( )

( 47 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

846

1212

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

   

необоротних активів

3205

 

4

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

   

дивідендів

3220

   

Надходження від деривативів

3225

   

Надходження від погашення позик

3230

   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

   

Інші надходження

3250

   

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( 15 )

( 46 )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-15

-42

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

   

Отримання позик

3305

   

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

   

Інші надходження

3340

   

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

   

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

   

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

831

1170

Залишок коштів на початок року

3405

1441

271

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

   

Залишок коштів на кінець року

3415

2272

1441

Примітки

д/в

Керівник

Козленко С. А.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

       

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

       

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

       

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

       

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

       

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

       

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

       

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

       

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

       

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

       

Збільшення (зменшення) запасів

3551

       

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

       

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

       

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

       

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

       

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

       

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

       

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

       

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

       

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

       

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

       

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

       

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

       

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

       

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

       

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

       

Залишок коштів на кінець року

3415

       

Примітки

д/в

Керівник

Козленко С. А.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2034

   

6

1510

   

3550

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

               

Виправлення помилок

4010

               

Інші зміни

4090

               

Скоригований залишок на початок року

4095

2034

   

6

1510

   

3550

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

       

-1764

   

-1764

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

               

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

               

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

               

Накопичені курсові різниці

4113

               

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

               

Інший сукупний дохід

4116

               

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

               

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

               

Відрахування до резервного капіталу

4210

               

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

               

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

               

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

               

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

               

Погашення заборгованості з капіталу

4245

               

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

               

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

               

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

               

Вилучення частки в капіталі

4275

               

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

               

Інші зміни в капіталі

4290

               

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

               

Разом змін у капіталі

4295

       

-1764

   

-1764

Залишок на кінець року

4300

2034

   

6

-254

   

1786

Примітки

д/в

Керівник

Козленко С. А.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ЗМIСТ
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) (Форма №1)
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) (Форма №2)
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (за прямим методом) (Форма №3)
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ (Форма №4)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 11
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 11
Примiтка 3 «Важливi положення облiкової полiтики» 12
Примiтка 3.1 «Основа пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 12
Примiтка 3.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 15
Примiтка 3.2.1 «Основнi засоби» 15
Примiтка 3.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 16
Примiтка 3.2.3 «Фiнансовi iнструменти» 16
Примiтка 3.2.4 «Запаси» 17
Примiтка 3.2.5 «Фiнансовi зобов'язання» 18
Примiтка 3.2.6 «Податок на прибуток» 18
Примiтка 3.2.7 «Забезпечення» 18
Примiтка 3.2.8 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат» 18
Примiтка 3.2.9 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 18
Примiтка 3.2.10 «Доходи та витрати» 19
Примiтка 3.2.11 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 19
Примiтка 3.2.12 «Орендованi активи» 19
Примiтка 3.2.13 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 19
Примiтка 3.2.14 «Винагороди персоналу» 19
Примiтка 4. Новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти 19
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 20
Примiтка 6. «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)» 21
Примiтка 7. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)» 21
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 21
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)» 21
Примiтка 10. «Зобов’язання (р. 1600-1690 Баланс)» 22
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 22
Примiтка 12. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)» 22
Примiтка 13. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 23
Примiтка 14. «Операцiї з пов’язаними особами» 23
Примiтка 15. «Умовнi зобов’язання» 23
Примiтка 16. «Ризики» 23
Примiтка 17. «Подiї пiсля звiтного перiоду» 24
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 24
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Керiвництво Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» (далi — Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає усi суттєвi аспекти фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2017 року i резуль¬тати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчив¬ся цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
— належний вибiр та застосування облiкової полiтики;
— подання iнформацiї, в тому числi даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
— додаткове розкриття iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостат¬нiм для розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на фi¬нансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Товариства;
— проведення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво в межах своєї компетенцiї несе вiдповiдальнiсть за:
— розроблення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiш¬нього контролю в усiх пiдроздiлах Товариства;
— ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час продемон¬струвати та пояснити операцiї Товариства та розкрити з достатньою точнiстю iнформа¬цiю щодо його фiнансового стану i надає Керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам МСФЗ;
— ведення облiкової документацiї вiдповiдно до вимог мiсцевого законодавства та стан¬дартiв бухгалтерського облiку України;
— застосування обґрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Пiдприємства;
— запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень.
Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Товариства «22» березня 2018 року та була пiдписана вiд його iменi:

Голова правлiння Козленко С.А.
(пiдпис)
Головний бухгалтер Бичко О.Б. _________________
(пiдпис)
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» розташоване за адресою: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61.
ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником ВАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Статут ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» зареєстровано виконавчим комiтетом Дрогобицької мiської ради розпорядженням вiд 04.03.1994 р. Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2011р. (Протокол №8) та зареєстрована державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада Товариства;
Правлiння Товариства.
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi в попереднi роки, продовжилась i у 2017 роцi.
На ринок України впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Основними зовнiшнiми чинниками негативного впливу є ведення воєнних дiй на територiї держави, серед внутрiшнiх можна видiлити: вiдсутнiсть комплексного пiдходу уряду до покращення макроекономiчних показникiв, поєднання i взаємне пiдсилення яких призводить до негативних ефектiв розвитку економiки. В результатi вiдбувається падiння ВВП i прискорення темпiв iнфляцiї. Внутрiшнi полiтичнi проблеми та посилення напруги в регiонах погiршують також iнвестицiйний клiмат. Корупцiя та невiдповiднi умови ведення бiзнесу призводять до вiдтоку iнвестицiй. Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень.
За вiдсутностi заходiв стабiлiзацiї ситуацiї, можна очiкувати подальшого падiння промислового виробництва. Враховуючи те, якою широкою є програма необхiдних реформ, ключовим питанням залишається здатнiсть уряду впровадити всi необхiднi реформи ефективно та правильно. Уряд України вже почав впровадження складних реформ у фiнансовiй, податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах: внесено ряд змiн до нормативно-законодавчих актiв i очiкується подальше вдосконалення законодавства. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
У зв’язку з неможливiстю передбачити почерговiсть реформ, всi антикризовi заходи уряду i заходи з економiчного вiдновлення, неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на розвиток економiчного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансове становище Товариства. Проте керiвництво впевнене, що в ситуацiї, що склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Примiтка 3 «Важливi положення облiкової полiтики»
Примiтка 3.1 «Основа пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ МСФЗ, ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2017., з врахуванням вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» включає:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017р., 31.12.2016р. (далi – баланс),
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi – звiт про фiнансовi результати) за 2017 рiк i 2016 рiк,
? звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017рiк i 2016 рiк,
? звiт про власний капiтал за 2017рiк i 2016 рiк i
Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
Характеристика здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної господарської дiяльностi.
На думку Керiвництва, пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi ґрунтується на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є обґрунтованою, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було б не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., Товариство зазнало чистих збиткiв у сумi 1764тис. грн. (2016 p.: 858 тис. грн. прибутку), головним чином внаслiдок збiльшення витрат на послуги доставки продукцiї.
У вiдповiдь на погiршення фiнансово-господарського стану пiдприємства керiвництво вжило певних заходiв, якi матимуть позитивний ефект в майбутньому:
- оптимiзовано асортимент, здiйснено детальний аналiз рентабельностi на рiвнi кожного окремого контрагента, одиницi облiку запасiв i каналiв збуту. Товариство має на метi зберегти баланс мiж обсягом продажiв i переходом на сегменти з бiльш високими рiвнем граничного доходу, де це можливо;
- запущено новi продукти i напрямки дiяльностi, якi збiльшують потенцiал зростання Товариства.
- вирiшено питання логiстики, що в минулому перiодi значно збiльшили витрати Товариства.
На пiдставi прогнозiв лiквiдностi i показникiв дiяльностi на сьогоднiшнiй день, керiвництво має достатнi пiдстави очiкувати, що Товариство буде мати достатньо ресурсiв для продовження своєї операцiйної дiяльностi в осяжному майбутньому. Вiдповiдно, дана фiнансова звiтнiсть була складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi.

ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по вiдображенню умовних доходiв та зобов’язань, постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня 2017р. i завершився 31 грудня 2017 р.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО).
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була першою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною вiдповiдно до МСФЗ, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.
Звiтнiсть складена в валютi України – гривнi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Фiнансова звiтнiсть затверджена управлiнським персоналом 22.03.2018р.
Судження
Пiдчас застосування облiкової полiтики Товариства, викладеної у Примiтцi 3, вiд керiв¬ництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати з усiєю очевиднiстю з iнших джерел. Такi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факто¬рах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Такi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За ре¬зультатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються в тому перiодi, в якому здiйснюється пе¬регляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела не¬визначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року.
Термiн експлуатацiї основних засобiв i нематерiальних активiв
Знос або амортизацiя на основнi засоби та нематерiальнi активи, нараховуються протя¬гом строку їх корисного використання. Строки корисного використання визначаються за оцiнками керiвництва тривалостi перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшого вiдповiдностi. Що стосується активiв тривалого користування, то змiни в застосованих оцiнках можуть спричинити значнi змiни балансової вартостi (Примiтки 5).
Виплати працiвникам
Розрахунок зобов’язань Товариства з винагород працiвникам залежить вiд певних основних припущень стосовно майбутнiх збiльшень винагород i вибору певної ставки дис-контування в частинi довгострокових забезпечень. Деталi про наявнi забезпечення наведе¬но в Примiтцi 10.
Знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку на предмет iснування ознак того, чи не стала сума вiдшкодування основних засобiв i нематерiальних активiв Групи нижчою вiд їх балансової вартостi.
Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливу вартiсть за вира¬хуванням витрат на реалiзацiю активу i вартiсть використання. Коли виникає таке зниження, балансова вартiсть зменшується до суми вiдшкодування. Сума зменшення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд того перiоду, в якому виявлено таке зменшення. Якщо умови змi¬няться i керiвництво визначить, що вартiсть активу зросла, знецiнення буде повнiстю або частково вiдновлено (Примiтки 5,6).
Резерв сумнiвних боргiв
Товариство регулярно перевiряє стан торговельної дебiторської заборгованостi та iнших сум до отримання на предмет знецiнення. Керiвництво використовує власне судження для оцiнки сум, будь-яких збиткiв вiд знецiнення у випадках, коли у контрагента виникають фiнансовi труднощi. Товариство проводить оцiнку виходячи з iсторичних даних i об’єктивних ознак знецiнення.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи, включно iз тими, якi виникають iз невикористаних податко¬вих збиткiв, визнаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть їхнього вiдшкодування, яке зале¬жить вiд одержання майбутнього оподатковуваного прибутку. За результатами оцiнки ке¬рiвництва, Товариство визнає вiдстроченi податковi активи за невикористаними податковими збитками, якi будуть реалiзованi в майбутньому за рахунок поточних вiдстро-чених податкових зобов’язань та доступних майбутнiх податкових прибуткiв.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б одержана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання вiдбувається:
а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або
б) за вiдсутностi основного ринку – на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов’язання.
Товариство повинно мати доступ до основного чи найсприятливiшого ринку на дату оцiнки.
Оцiнюючи справедливу вартiсть, Товариство бере до уваги тi характеристики активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. До таких характеристик належать, наприклад, такi:
а) стан та мiсце розташування активу;
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Продовження тексту приміток

Примiтка 3.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Примiтка 3.2.1 «Основнi засоби»
Основнi засоби Товариство визнаються в якостi активiв тiльки якщо iснує впевненiсть в тому, що Товариство одержить певнi економiчнi вигоди в майбутньому вiд їх використання та вартiсть таких активiв може бути достовiрно оцiнена (примiтка 5)
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, термiн використання бiльше одного року та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються у звiтностi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю реалiзацiї за рядками «Iншi операцiйнi доходи» або «Iншi операцiйнi витрати» у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина дасть Товариству майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Капiталiзованi витрати включають витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть приносити доходи вiд експлуатацiї.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв – з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.

Класифiкацiю строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах:
№ групи Назва групи основних засобiв Термiн корисного використання, роки
Група 1 Земельнi дiлянки --
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 6000 грн. видiляються Товариством в окрему групу основних засобiв i вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). У звiтностi включаються до статтi основнi засоби. В зв’язку з їх малою вартiстю амортизацiя МНМА нараховується в момент введення в експлуатацiю об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.

Примiтка 3.2.2 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються Товариством.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи - капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення i модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.
В зв’язку з тим що дана стаття є суттєвою в структурi балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариство наводить її у звiтностi окремо.
Примiтка 3.2.3 «Фiнансовi iнструменти»
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в дольовi та iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, позики i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення та фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку). Пiд час первiсного визнання Товариство класифiкує фiнансовi активи та, якщо це можливо й доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року переглядає надану класифiкацiю.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними платежiв.
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в «дорозi», якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi.

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
Примiтка 3.2.4 «Запаси»
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, крiм товарiв в роздрiбнiй торгiвлi якi облiковуються виключно за чистою вартiстю реалiзацiї
Собiвартiсть складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на залучення капiталу.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну вартiсть реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Для оцiнки запасiв при вiдпуску їх на виробництво, для реалiзацiї й iншому вибуттi застосовується метод середньозваженої вартостi.
Примiтка 3.2.5 «Фiнансовi зобов'язання»
Товариство може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,
кредиторська заборгованiсть.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги Товариства.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть – включає розрахунки за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями. У фiнансовiй звiтностi iнша поточна кредиторська заборгованiсть групується за походженням (наприклад, по розрахунках з бюджетом, по розрахунках з оплати працi, iн.)
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 3.2.6 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року – 18 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2017 року – 18 %;
з 1 сiчня 2018 року – 18%
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до МСФЗ.
Примiтка 3.2.7 «Забезпечення»
Забезпечення за зобов’язаннями та платежами визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точностi оцiнити суму зобов’язання.
Примiтка 3.2.8 «Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат»
Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати працiвникiв i вiдносяться на витрати в тому ж перiодi в звiтi про прибутки та збитки, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвнику.
Примiтка 3.2.9 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки) включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Примiтка 3.2.10 «Доходи та витрати»
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця (як правило, пiд час вiдвантаження товарiв).
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Примiтка 3.2.11 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Примiтка 3.2.12 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди.
Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 3.2.13 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2017 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики. Виправлення суттєвих помилок не було.
Примiтка 3.2.14 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.

Продовження тексту приміток

Примiтка 4. Новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2017 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними (наприклад, прибуток або збитки вiд змiни валютних курсiв). Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi вiдсутнi такi операцiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, за рахунок яких вiн може робити вирахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з нереалiзованими збитками. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. Компанiя застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не мало впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї, оскiльки Компанiя не має тимчасових рiзниць або активiв, якi належать до сфери застосування даних поправок.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» - «Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12».
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi суб’єктiв господарювання в дочiрньому пiдприємствi, спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi (або частини частки в спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi), яка класифiкується (або включається до складу лiквiдацiйної групи, яка класифiкується) як призначена для продажу.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства
Примiтка 5. «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2017, 2016 роках наведено в таблицi 1.
Таблиця 1, тис.грн.
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
2017
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11493 6619 264 11493 6883
Машини та обладнання 3966 3733 72 1 -2 3967 3804
Транспортнi засоби 500 446 25 500 471
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18 17 1 18 17
Iншi основнi засоби 176 169 7 176 176
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 23 23 7 7 30 30
Разом 16176 11007 7 376 1 -2 16184 11381

Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни Залишок на кiнець року
первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос
2016
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11493 6355 264 11493 6619
Машини та обладнання 3956 3477 10 256 3966 3733
Транспортнi засоби 500 376 70 500 446
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 18 16 1 18 17
Iншi основнi засоби 182 157 6 3 15 176 169
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11 11 12 12 23 23
Разом 16160 10392 22 6 3 618 16176 11007
1) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) протягом 2017 року – 1618тис.грн., 2016 року – 1527тис.грн.;
2) первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 31.12.2017р. – 2518 тис.грн., на 31.12.2016р. – 3944 тис.грн.;
3) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду станом на 31.12.2017р.– 808 тис.грн;
Примiтка 6. «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї наведено в таблицi 2.
Таблиця 2, тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї 31.12.17р 31.12.16р.
Капiтальне будiвництво 3586 3586
Придбання (виготовлення) основних засобiв i МНМА 584 577
Разом 4170 4163
Примiтка 7. «Запаси (р. 1100-1110 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiю залишкiв яких станом на 31.12.2017 року i на 31.12.2016 року наведено в таблицi 3. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi , та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 3, тис.грн.
Найменування показника на 31.12.2017р. на 31.12.2016р.
Сировина i матерiали 734 1710
Паливо 32 27
Тара i тарнi матерiали 8 8
Запаснi частини 231 202
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 42 40
Готова продукцiя 891 3131
Товари 73 148
Разом 2011 5266
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв в нацiональнiй валютi, якi зберiгаються на поточних рахунках Товариства. В рядку 1165 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець звiтного перiоду вiдображено кошти в сумi 2272 тис.грн. на рахунках в банку. Залишки коштiв станом на 31.12.2016 р. становили 1441 тис.грн. на банкiвських рахунках.
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Таблиця 4, тис.грн.
Рядок Найменування показника на 31.12.2017 на 31.12.2016
1125 За продукцiю, товари, роботи, послуги 826 383
1130 За виданими авансами 80 141
1135 За розрахунками з бюджетом 6 190
1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 1
Вся дебiторська заборгованiсть, на думку керiвництва, носить поточний характер.
Примiтка 10. «Зобов’язання (р. 1600-1690 Баланс)»
Таблиця 6, тис.грн.
Рядок Найменування статтi Сума станом на 31.12.2017р. Сума станом на 31.12.2016р.
Поточна заборгованiсть
1615 Поточна заборгованiсть за товари, роботи послуги 4663 4859
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 160 221
1625 Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 6 29
1630 Заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 76 113
1635 Зобов’язання за одержаними авансами 58 560
1690 Iншi поточнi зобов’язання (фiнансовi допомоги) 7421 7422
Примiтка 11. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 7
рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
кiлькiсть Сума, грн кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, грн.
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50
2. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 8 134 862 2033715,50 0 0 8 134 862 2033715,50
Номiнальна вартiсть одної простої акцiї – 0,25 грн.
Примiтка 12. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в (таблиця 8):
Таблиця 8, тис.грн.
Статтi 2017 рiк 2016 рiк
Доходи:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (залiзобетонних виробiв) 25 105 20 531
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (залiзобетонних виробiв) 1385 416
Дохiд вiд надання послуг (транзиту електроенергiї) 436 111
Дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв 622 128
Списання кредиторської заборгованостi 2
Дохiд вiд оприбуткування металобрухту 10 23
Дохiд вiд iнших операцiй 2
Всього доходiв: 27560 21 211
Витрати:
Собiвартiсть виробництва залiзобетонних виробiв 22092 15 808
Собiвартiсть товарiв 1355 609
Собiвартiсть послуг вiд транзиту електроенергiї 86 111
Адмiнiстративнi витрати 2168 2 320
Витрати на збут 3074 1 137
Собiвартiсть реалiзованих матерiальних активiв 498 117
Iншi операцiйнi витрати 51 63
Всього витрат: 29324 20 165
Розшифровка витрат згрупованих за елементами наведено в таблицi 9:
Таблиця 9, тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт, послуг) Адмiнiстративнi витрати Витрати на збут Iншi операцiйнi витрати
2017 рiк
Матерiальнi витрати 18448 68 1230 497
Собiвартiсть товарiв 1355
Витрати на оплату працi 2338 205 647
Витрати на соцiальне страхування по оплатi працi 512 45 141
Амортизацiя 393 23 9
Iншi операцiйнi витрати 487 1827 1047 52
Всього 23533 2168 3074 549
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт, послуг) Адмiнiстративнi витрати Витрати на збут Iншi операцiйнi витрати
2016 рiк
Матерiальнi витрати 14107 60 501 0
Собiвартiсть товарiв 609
Витрати на оплату працi 636 553 334 0
Витрати на соцiальне страхування по оплатi працi 155 126 74 0
Амортизацiя 556 36 12 0
Iншi операцiйнi витрати 465 1545 216 63
Всього 16528 2320 1137 63
Примiтка 13. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
За 2016 рiк до фiнансового результату включено поточного податку на прибуток – 188 тис.грн., за 2017 рiк прибутку не виникало.
Примiтка 14. «Операцiї з пов’язаними особами»
Власниками Товариства є:
Таблиця 10
Влаcник % акцiй
ТОВ «Львiвський бетон» 34814969 99,630
ЗАТ ТЦП «Восток-Маклер» 23461005 0,0007
287 фiз.осiб 0,3693
Разом 100
Операцiй з власниками наведено в таблицi 11:
Таблиця 11
Статтi Операцiї з пов’язаними сторонами
2017 2016
Реалiзацiя товарiв, робiт, послуг 1002 1203
Придбання ТМЦ i послуг 2794 881
Дебiторська заборгованiсть 2 -
Кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги 1428 154
Кредиторська заборгованiсть за фiн. допомогою 5671 5671
Сума виплат управлiнському персоналу у 2016 роцi становила – 41 тис.грн., у 2017 роцi – 31 тис.грн.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 15. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiнський персонал вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 16. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик, пов’язаний з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв.
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу продукцiї, товарiв, надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для фiнансування потреб Товариства в оборотному капiталi.
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв. Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. Керiвництво вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувала i сплатила всi належнi податки, обов’язковi платежi i збори.
Iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Примiтка 17. «Подiї пiсля звiтного перiоду»
За результатами перевiрки ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», проведеної працiвниками ДФС України, складений акт вiд 13.03.2018 року №651/13-01—14-14/05505494. Акт перевiрки надiйшов поштою 22.03.2018 року.
Перевiркою встановлено заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартiсть по невиписаних податкових накладних на реалiзацiю бетону товарного на загальну суму ПДВ 740412,22 грн.
Висновок акту перевiрки щодо не виписки податкових накладних на всю суму реалiзацiї не вiдповiдає фактичним обставинам справи.
Керiвництво вважає, що питання повинно вирiшитись позитивно на користь Товариства.
Примiтка 18. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому.
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх пiдпорядкованих боргiв.
Голова правлiння _________________________ Козленко С.А.

Головний бухгалтер _________________________ Бичко О.Б.