Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітентаI. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

РС 6198384
29.06.2010 виданий паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2017 по 24.04.2018.

24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

МК 481822
30.05.1997 Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2017 по 24.04.2018.

24.04.2018

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

АК 301613
26.10.1998 Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2017 по 24.04.2018.

24.04.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Войтенко Катерина Василiвна

ТТ 138687
16.10.2012 Днiпровським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi

0.00

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. було прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2016 по 24.04.2018.

24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Александр Шишко

д/в д/в
д/в

0.00

Зміст інформації:

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. за пропозицiєю ТОВ "Львiвський бетон" було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради - Александра Шишко, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Александр Шишко призначений на посаду строком на 3 роки, є представником акцiонера ТОВ "Львiвський бетон". Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про перебування на посадах протягом останнiх 5 рокiв: Технiчний директор в ТОВ «СiАрЕйч Україна».

24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

д/в д/в
д/в

0.00

Зміст інформації:

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. за пропозицiєю ТОВ "Львiвський бетон" було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради - Шаргунова Володимира Ананьєвича, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Шаргунов Володимир Ананьєвич призначений на посаду строком на 3 роки, є представником акцiонера ТОВ "Львiвський бетон". Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про перебування на посадах протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК»; директор з матерiально-технiчного забезпечення ТОВ «СiАрЕйч Україна»; директор з виробництва Клесiвського кар’єру нерудних копалин «Технобуд».

24.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

д/в д/в
д/в

0.00

Зміст інформації:

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. за пропозицiєю ТОВ "Львiвський бетон" було прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради - Муходiнову Марину Вiталiївну, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Муходiнова Марина Вiталiївна призначена на посаду строком на 3 роки, є представником акцiонера ТОВ "Львiвський бетон". Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про перебування на посадах протягом останнiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СiАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна».

24.04.2018

обрано

Ревiзор

Бужиньскi Мiхал Роберт

д/в д/в
д/в

0.00

Зміст інформації:

На Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» 24.04.2018р. за пропозицiєю ТОВ "Львiвський бетон" було прийнято рiшення про обрання Ревiзора - Бужиньскi Мiхал Роберт, Протокол №1 вiд 24.04.2018р. Бужиньскi Мiхал Роберт призначений на посаду строком на 5 рокiв, є представником акцiонера ТОВ "Львiвський бетон". Часткою в статутному капiталi емiтента та акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiю про перебування на посадах протягом останнiх 5 рокiв: Фiнансовий директор, вiцепрезидента у компанiї Trzuskawica S.A., Польща, виконавчий директор в компанiї OK SM S.A., Польща, Фiнансовий директор у ПАТ «Миколаївцемент», заступник фiнансового директора в ПАТ «Подiльський цемент».