Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2018

19838

14170

140

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 24.04.2018р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори товариства. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв, що має право проводити Товариство протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме значних правочинiв, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 19 838 000,00 (девятнадцять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч гривень, 00 копiйок) грн., що передбачає отримання Товариством кредитiв, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт, послуг для потреб виробництва та/або дiяльностi Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв 19 838 000,00 (девятнадцять мiльйонiв вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч гривень, 00 копiйок) грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 14 170 000,00 (чотирнадцять мiльйонiв сто сiмдесят тисяч гривень, 00 копiйок) грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 140% на дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8 108 561 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8 104 761 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 8 104 761 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт.