Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Четвер, 31 травня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, м. Дрогобич, Фабрична,61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (0324)410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

102 Вiдомостi НКЦПФР

31.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

31.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.05.2018

припинено повноваження

член правлiння голова правлiння

Козленко Святослав Анатолiйович

КЛ 114641
12.05.2016 Сихiвське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 29.05.2018) вирiшено припинити повноваження члена правлiння голови я на пiдставi поданої заяви Козленка С. А., перебував на цiй посадi з 20.12.2017 по 29.05.2018, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.05.2018

обрано

член правлiння голова правлiння

Прiнда Андрiй Васильвич

КА 079540
05.03.1996 Миколаївське РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 29.05.2018) обрано членом правлiння головою првлiння з 29.05.20183 Прiнду Андрiя Васильовича на пiдставi поданої ним заяви. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах головного iнженера i технiчного директора ПАТ "Дрогобиький ЗЗБВ". Призначений на посаду Голови Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв.