Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Четвер, 05 липня 2018, 21:32

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.07.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

126(2879) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

05.07.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.drogzbv.com.ua/

в мережі Інтернет

05.07.2018

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

04.07.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”

Зміст інформації:

Загальними зборами ПАТ “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ” 24.04.2018р. (Протокол №1 вiд 24.04.2018р.) було прийняте рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в Єдиному Державному Реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань проведена 04 липня 2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”.