Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Понеділок, 18 березня 2019, 18:22

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 24.04.2019 року за адресою: 82103, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів о 12-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 18.04.2019 року (станом на  24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Іськович Ірина Ігорівна; члени лічильної комісії –  Лесів Роман Володимирович, Швайгерт Лариса Анатоліївна.   

                2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2018 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.

6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

Проект рішення: Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2018 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення: Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера (другий поверх), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 10261.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. 

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 14.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8134862  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8108561 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту  порядку денного Зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: drogzbv.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

   Найменування показника

                          Період

2018р.

2017р.

   Усього активів

12817

14170

   Основні засоби (за залишковою   вартістю)                           

4489

4803

   Запаси

2554

2011

   Сумарна дебіторська заборгованість

1110

914

   Гроші та їх еквіваленти            

666

2272

   Нерозподілений прибуток  (непокритий   збиток)                   

-1388

-254

   Власний капітал

652

1786

   Зареєстрований (пайовий/статутний)   капітал                          

2034

2034

   Довгострокові зобов'язання і   забезпечення             

-

-

   Поточні зобов'язання і   забезпечення                     

12165

12384

   Чистий фінансовий результат: прибуток   (збиток)                   

-1134

-1764

   Середньорічна кількість акцій(шт.)

8134862

8134862

   Чистий прибуток (збиток) на одну просту   акцію (грн)

(0,14)

(0,21)

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.rar

Ел.Підпис