Інформація про збільшення статутного капіталу
Неділя, 18 березня 2012, 13:02

Інформація про збільшення статутного капіталу ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ” :

 Збільшення статутного капіталу проводиться в процесі приватного розміщення акцій із залученням додаткових внесків та здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. При цьомі діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються.

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 28000000 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 7000000 гривень.

Ціна розміщення: номінальна вартість 0,25 гривні (нуль гривень двадцять п’ять копійок) кожна.

Права акціонерів при додатковому випуску акцій:

Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку розміщення акцій.

Строк і порядок реалізації переважного права акціонера  на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку розміщення акцій: за рішенням загальних зборів акціонерів. 

Права акціонерів, пов’язані з рішенням акціонерного товариства про збільшення статутного капіталу Товариства:

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу  Товариством  належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався  для участі  у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

     1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

     2) вчинення товариством значного правочину;

     3) зміну розміру статутного капіталу.

Акціонерне товариство у таких випадках зобов'язане  викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які в таких випадках мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.