Особлива інформація
Четвер, 25 квітня 2019, 17:20

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.drogzbv.com.ua

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

24.04.2019

17943.8

12817

140

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 24.04.2019р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори товариства. Вiдомостi щодо правочинiв - укладення договорiв, що має право проводити Товариство протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме значних правочинiв, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 17 943 800,00 (сiмнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок три тисячi вiсiмсот гривень, 00 копiйок) грн., що передбачає отримання Товариством кредитiв, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт, послуг для потреб виробництва та/або дiяльностi Товариства.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв 17 943 800,00 (сiмнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок три тисячi вiсiмсот гривень, 00 копiйок) грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 12 817 000,00 (дванадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмнадцять тисяч гривень, 00 копiйок) грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 140% на дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8 108 561 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8 104 761 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 8 104 761 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт.

Ел.Підпис