Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Четвер, 23 липня 2020, 18:48

                                                                                                                              

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 28.08.2020 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 21.08.2020 року (станом на  24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

  1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Передати депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА» виконання функцій лічильної комісії, яка надає Товариству додаткові послуги, щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрати лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «Онікс-ІВА», строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів.

                2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2019 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства

Проект рішення: Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

  7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення: Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера (другий поверх), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 21740.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 15.07.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8134862  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8108561 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту  порядку денного Зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: drogzbv.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

                          Період

Звітний період 2019 р.

Попередній період 2018 р.

Усього активів

10358

12817

Основні засоби (за залишковою вартістю)                           

4234

4489

Запаси

1566

2554

Сумарна дебіторська заборгованість

381

1110

Гроші та їх еквіваленти            

179

666

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)                   

-6022

-1388

Власний капітал

-3982

652

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал                          

2034

2034

Довгострокові зобов'язання і забезпечення             

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення                     

14340

12165

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)                   

-4634

-1134

Середньорічна кількість акцій(шт.)

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,57)

(0,14)

Наглядова рада Товариства

Ел.Підпис