Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
П'ятниця, 26 березня 2021, 17:59

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, надалі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2021 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись з 11-00 до 11-45 години у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 21.04.2021 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

2. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

4. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити, та прийняти їх до уваги.

5. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2020 рік.

6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

11. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера (другий поверх), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна. Контактний телефон: (03244) 21740.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 23.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8134862 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8108561 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: drogzbv.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний період 2020 р.

Попередній період 2019 р.

Усього активів

9685

10358

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3998

4234

Запаси

1120

1566

Сумарна дебіторська заборгованість

455

381

Гроші та їх еквіваленти

114

179

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9614

-6022

Власний капітал

-7574

-3982

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2034

2034

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

17259

14340

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3592

-4634

Середньорічна кількість акцій(шт.)

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,44)

(0,57)

Наглядова рада Товариства

Ел.Підпис