Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Понеділок, 12 квітня 2021, 17:26

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05505495

4. Місцезнаходження емітента

82109 Львiвська область Дрогобицький м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента

наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 06 квiтня 2021р.) від 06.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

ПрАТи не оприлюднюють регульовану iнформацiю

Україна

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

www.drogzbv.com.ua

 

12.04.2021

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції щодо емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах.- вiдсутнi, так як емiтент не брав участi в створенi iнших юридичних осiб.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про рейтингове агентство.- вiдсутня, так як рейтингування не проводилось i товариство не укладало договорiв з рейтинговими агенствами.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.-вiдсутня, так як у товариства вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтента.

Судовi справи емiтента.-протягом звiтного перiоду у Товариства вiдсутнi будь-якi судовi справи стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи.

Штрафнi санкцiї емiтента.- штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

iнформацiя про облiгацiї емiтента- вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало

iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- вiдсутня , так як товариство iншi цiннi папери не випускало

iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента- вiдсутня, так як товариство похiднi цiннi папери не випускало

iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду- вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало придбання власних акцiй

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)- вiдсутнiй, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-вiдсутня, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй розмiрi понад 0,1% розмiру статутого капiталу такого емiтента-вiдсутня, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв- вiдсутня, так як у Товариства будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.- вiдсутня, так як товариство протягом звiтного перiоду дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувало.

iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї- вiдсутня, так як товариство не займається видами дiяльностi , якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає меньше нiж 5 млн.грн.

iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї- вiдсутня, так як товариство не займається видами дiяльностi , якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає меньше нiж 5 млн.грн.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя вчинення значних правочинiв.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство не потрiбно розкривати даний вид iнформацiї.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- Iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента учасники(сторони ) корпоративних договорiв не надавали тому у емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Товариства.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.- вiдсутня, так як емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, тому що така iнформацiя емiтентовi не надавалась

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.- вiдсутня, так як Товариство iпотечнi облiгацiї не випускало. 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року- вiдсутня, так як товариство iпотечнi облiгацiї не випускало.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- вiдсутня, так як у товариства платежi та кредитнi договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутнi .

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- вiдсутня, так як iпотечнi сертифiкати Товариствр не випускало

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- вiдсутня, так як iпотечнi активи вiдсутнi на Товариствi.

Основнi вiдомостi про ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. Правила ФОН-iнформацiя вiдсутня , так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПРАТ "ДЗЗВ"

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1994

4. Територія (область)

Львiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

2033715.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

77.39

НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.

46.73

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ

   
       

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УКРСИББАНК"

2) МФО банку

351005

3) IBAN

UA373510050000026007878941100

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відсутній

5) МФО банку

-

6) IBAN

відсутній

 

18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

ПрАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" є правонаступником ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", що був створений шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства 4 березня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю №474 вiд 28/03/94. Перереєстровано свiдоцтво про держреєстрацiю 06.01.98 р.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного законодавства України. Загальні Збори акцiонерiв - вищий орган управління Товариства. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Правління Товариства - виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Ревізійна комісія Товариства - орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітніх періодів не відбувались.

Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

В складi Товариства немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб)-3 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)-0 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осiб)- 0 осiб.

Фонд оплати працi за звітний період-421,7 тис.грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року зменьшився на 474,3 тис. грн. і це пов'язано із скороченням обсягів виробництва та скороченням чисельності працівників Товариства . Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, iнших.

Облiкова полiтика Товариства на звітний період рiк була затверджена 12.01.2016 наказом №02/1.

Основні принципи облікової політики:

безперервність діяльності - полягає в тому, що оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється на основі припущення, що його діяльність буде тривати надалі.

автономність - вимагає розглядати кожне підприємство як юридичну особу, відокремлену від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності.

періодичність - допускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

нарахування і відповідність доходів та витрат -передбачає необхідність порівняння доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів для визначення фінансового результату. Відповідно до принципу нарахування доходи і витрати визначаються на той момент, коли вони здійснені або виникли (а не тоді, коли були отримані або виплачені гроші), і відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать

єдиний грошовий вимірник - ґрунтується на вимірюванні та узагальненні всіх операцій підприємства під час формування його фінансової звітності в єдиній грошовій одиниці

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

повне висвітлення - визначає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі

послідовність - передбачає постійність застосування облікової політики, що випливає з вимоги порівняння звітної інформації. Зміни облікової політики повинні відбуватися лише відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентовані П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Вони повинні бути обґрунтовані та розкриті у фінансовій звітності.

превалювання сутності над формою - облік операцій і відображення їх у звітності слід здійснювати відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року . Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 20000.00 грн

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Будівля оцінюється за переоціненою вартістю. Амортизація по основних засобах нараховується за прямолінійним методом з використанням відповідних термінів амортизації:

Будівлі 15-20 років

Машини та обладнання 5 років

Інструменти , прилади інвентар 4 роки

Транспортні засоби 5-6 років

Машини та обладнання 5 років

Запаси

Запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації. Оцінка вибуття матеріалів, комплектуючих та запасних частин здійснюється за методом ФІФО.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю зберігання оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місяця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування (запасів).

Фінансові інвестиції відсутні.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основнi види дiяльностi Товариства за ЄДР: ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА; НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У. ;ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ . Але протягом звітного періоду Товариство припинило виробничу діяльність.

Протягом звітного періоду товариство отримало 117,6 тис. грн. доходу(виручки) від реалізації залишків продукції на складі (товарів,робіт , послуг) та 623,4 тис грн-реалізація матеріальних запасів.

Так як Товариство припинило виробничу діяльність, то інформацію про середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік- Товариство не наводить.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За попереднi роки Товариство не здійснювало основних придбань або відчужень активів. Протягом звітного періоду основних придбань активів Товариство не здійснювало . Значного вiдчуження активiв не було. Вибуття основних засобiв, пов'язанi з їх зносом. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби є власними, будь-яких значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не планується. Товариство намагається Виробничi потужностi обладнання використовувати на 100%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв за адресою: Львівська , Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Фабрична, 61.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Ступінь використання обладнання-основні засоби використовуються на 25,26 % . Екологія на використання активів не впливає. Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів в найближчий час не планується.Пiдприємство використовує в основному власнi основнi засоби, облiковi оцiнка та вiдображення у фiнансовiй звiтностi яких достовiрна.

Станом на дату балансу (31.12.2020 р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2020 р.) складає:

- первісна вартість -15 830,4 тис.грн.;

- нарахований знос - 11 832,1 тис.грн.;

- залишкова (балансова) вартість - 3998,3 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Товариство припинило виробничу діяльність , тому інформацію про проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмеженьНа дiяльнiсть товариства впливають -не наводить.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фiнансування Товариства повинно здійснюватись за рахунок реалiзацiї послуг, але робочого капiталу для нормальної роботи пiдприємству не вистачає, тому залучаються кошти фінансової допомоги і фiнансування здiйснується за рахунок фінансової допомоги. Фахівці товариства не здійснювали оцінку шляхів покращення ліквідностіФахівці емітента не проводили оцінку шляхів покращення ліквідності емітента.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного року Товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Оновлення виробничого комплексу вимагає великих iнвестицiй, у Товариства відсутні такі кошти, тому Товариство не планує будь-якого розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану.Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні. Про наявнiсть внутрiшнiх стримуючих факторiв на пiдприємствi iнформацiя вiдсутня.Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство досліджень та розробок протягом звітного періоду не проводило із-за браку коштів

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Іншої інформації , яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента протягом звітного періоду немає.

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів Товариства

Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори акціонерів.

Наглядова рада Товариства

Голова наглядової ради

Член наглядової ради

Член наглядової ради

Шишко Олександр

Шаргунов Володимир Ананьєвич

Муходінова Марина Віталіївна

Ревізор Товариства

Одноосібний орган Товариства в складі ревізора Товариства

Міхал Роберт Бужинські

Виконавчий орган Правління Товариства

За Статутом Товариства: Голова правління та 2 члена правління

Прiнда Андрiй Васильвич

На кінець звітного періоду 2 члена правління звільнились і із-за відсутності кандидатур нікого не обирали.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова правління Товариства

Прiнда Андрiй Васильович

1979

вища

14

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ"

05505495

технічний директор

29.05.2018 до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв

Опис

Голова правлiння має наступнi права та обов'язки: забезпечує виконання рiшень, прийнятих загальними зборами та Наглядовою радою та Загальними зборами; надає Загальним зборам та Наглядовiй радi iнформацiю щодо дiяльностi Товариства; здiйснює дiї вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в державних органах, установах, органiзацiях, тощо; iншi повноваження та обов'язки визначенi Статутом та положенням про Правлiння.

розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу.

Посадова особа Товариства е займає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись.

Загальний стаж роботи- 14 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- технічний директор та член правління ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ".

За статутом Правління Товариства складається з 3 осіб, Голови правління та 2 членів правління. На кінець звітного періоду 2 члена правління звільнились та із-за відсутності кандидатур не були обрані на дані посади особи.

2

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

1958

вища

39

ТОВ "СП "Тартарiнi-Україна"

не надала

головний бухгалтер

01.01.2009 безстроково

Опис

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. Як головний бухгалтер товариства отримує винагороду згідно штатного розкладу.

посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не відбулись.Загальний стаж роботи-39 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера призначена 01.01.2009 року безстроково.

3

Голова Наглядової ради

Шишко Олександр

1961

вища

30

ТОВ "СіАрЕйч Україна"

31985562

Технічний директор

24.04.2018 на 3 роки

Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- У звiтному роцi Одночасно обiймає посаду технiчного директора ТОВ "СiАрЕйч Україна", мiсцезнаходження: Бізнес-центр "Софія",пров. Рильський, 6,м. Київ, 01001, Україна,ідентифікаційний код юридичної особи:31985562.

Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не відбулись.Загальний стаж роботи- 30 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-Технічний директор в ТОВ "СіАрЕйч Україна".

Посадова особа не є акцiонером, є представником акціонера - ТОВ "Львiвський бетон"(ідентифікаційний номер 34814969), не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

4

член наглядової ради

Муходінова Марина Віталіївна

1978

вища

21

ПАО "Хайдельберг Цемент Україна"

не надала

директор з персоналу

24.04.2018 на 3 роки

Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

не надала інформацію про перелік посад та місцезнаходження підприєства на якому обіймає посади.

Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не відублись.Загальний стаж роботи- 21 р . перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-: Член Наглядової ради ПрАТ "Бехівський спеціалізований кар'єр", член Наглядової ради ПАТ "Білоцерківський завод ЗБК", директор з персоналу ТОВ "СіАрЕйч Україна", директор з персоналу ПАО "Хайдельберг Цемент Україна"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не є акцiонером, є представником акціонера - ТОВ "Львiвський бетон"(ідентифікаційний номер 34814969), не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

5

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

1975

вища

16

ТОВ "СiАрЕйч Україна"

31985562

директор з матеріально-технічного забезпечення

24.04.2018 на 3 роки

Опис

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СiАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: Бізнес-центр "Софія",пров. Рильський, 6,м. Київ, 01001, Україна,ідентифікаційний код юридичної особи:31985562. Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не відбулись.

Загальний стаж роботи-16 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор з матеріально-технологічного забезпечення, директор з виробництва.

Посадова особа не є акцiонером, є представником акціонера - ТОВ "Львiвський бетон"(ідентифікаційний номер 34814969), не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

6

Ревізор

Міхал Роберт Бужинські

1975

вища

17

ПАТ "Подільський цемент"

00293091

фінансовий директор

24.04.2018 на 5 років

Опис

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізор Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізором Товариства за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена.

На даний час посадова особа займає посаду фінансового директора,члена правління ПАТ "Подільський цемент", вул.Хмельницьке шосе, 1a, с. Гуменці, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. Код за ЄДРПОУ:00293091.

Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду не відбулись.

Загальний стаж роботи- 17 років.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-Попередні посади: фiнансовий директор, вiцепрезидент у Тжускавiца С. А. (Trzuskawica S.A.), виконавчий директор в ОК СМ С.А. (OK SM S.A.), фiнансовий директор в ПАТ "Миколаївцемент", фiнансовий директор в ПАТ "Подiльський цемент".

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

Голова правління Товариства

Прiнда Андрiй Васильович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Шишко Олександр

0

0

0

0

член наглядової ради

Муходінова Марина Віталіївна

0

0

0

0

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

0

0

0

0

Ревізор

Міхал Роберт Бужинські

0

0

0

0

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львiвський бетон"

34814969

79066 Львiвська область Львівський м.Львів вул.Грунтова, 1

94.098228000000

ЗАТ ТЦП "Восток-Маклєр"

23461005

63001 Харкiвська область Харківський р-н Харків м-н Конституцiї буд.1

0.000700000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи акцiонери Товариства в кiлькостi 288

5.901072000000

Усього

100.000000000000

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Так як галузь будівництва в країні знаходиться в важкому стані, тому Товариство протягом звітного періоду зупинило виробничу діяльність

Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент, отримати ліцензію. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшені ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента.

На даний час при здійснені господарської діяльності витрати товариства перевищують доходи, Товариство отримує збиток. Це погано відображається на фінансових показниках підприємства та не сприяє його розвитку. Товариство вимушене працювати в умовах практичної відсутності обігових коштів, не може дозволити собі модернізувати та оновити основні засоби, умови для кредитування підприємств на даний час дуже не вигідні, тому у Товариства на даний час лише одне завдання зберігти обсяги виробництва та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Протягом звітного періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Серед існуючих ризиків найважливішими для підприємства є такі: економічна та політична ситуація в Україні та закордоном; зниження платоспроможності населення; підвищення ціни на сировину і матеріали; коливання курсу.

Основними факторами ризику, які можуть впливати на кінцеві результати діяльності підприємства є:

1. Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації: політична нестабільність; існуюча та майбутня правова база; перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність.

Заходи по їх запобіганню: страхування нерухомості, обладнання, створення резервного (страхового) та амортизаційного фондів, відстоювання інтересів підприємства у судових інстанціях.

2. Зростання податкового навантаження через зміни у державній податковій політиці.

Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.

Заходи по їх запобіганню: проведення агресивної цінової політики для залучення постійних клієнтів, впровадження заходів мінімізації операційних витрат.

3. Виробничі ризики: підвищення ціни на сировину, зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги по екології; нестача трудових ресурсів; зміна умов транспортування.

Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.

Заходи по їх запобіганню: відмова від послуг посередників, вихід на товаровиробників, зростання цін реалізації продукції з урахуванням тенденцій ринку, встановлення автономного обладнання для енергозабезпечення, набор персоналу на конкурсних засадах, співпраця з начальними закладами відповідного профілю.

4. Ринкові ризики: зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; поява конкуруючої продукції; несвоєчасність виходу на ринок.

Вплив на підприємство: зниження рентабельності.

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальна ліквідність Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним кодексом корпоративного управлiння текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року , але текст якого не перебуває у публічному доступі, так як за вимогами чинного законодавства ПрАТи можуть не оприлюднювати на власному веб-сайті .

 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емiтент не вiдхиляється вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння та не приймав рiшення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управлiння.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові

 

X

   

Дата проведення

28.08.2020

 

Кворум зборів

94.403

 

Опис

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були наданi та затвердженi наглядовою радою товариства на вимогу Закону України "Про Акцiонернi товариства", а саме Шишко Олександром, Муходiновою Мариною Вiталiївною, Шаргуновим Володимиром Ананьєвичем

Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно. Протягом звiтного перiоду товариство позачерговi збори не скликало.

Порядок денний з прийнятими рiшеннями:

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення: Передати депозитарнiй установi ТОВ "Онiкс-IВА" виконання функцiй лiчильної комiсiї, яка надає Товариству додатковi послуги, щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї. Обрати лiчильну комiсiю з числа працiвникiв депозитарної установи ТОВ "Онiкс-IВА", строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв.

2. Звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2019 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2020 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння за 2019 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк.

6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства

Прийняте рiшення: Покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах.

7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

Прийняте рiшення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi вчинятимуться Товариством не бiльш як одного року з моменту прийняття цього рiшення Зборами акцiонерiв, гранична сукупна вартiсть яких не може перевищувати 140% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та якi вiдповiдатимуть наступним критерiям: отримання Товариством кредитiв, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт, послуг для потреб виробництва та/або дiяльностi Товариства. Уповноважити керiвника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, пiдписувати данi договори, додатки, додатковi угоди, специфiкацiї, iншi необхiднi документи тощо до даних договорiв та вчиняти iншi необхiднi дiї.

8. Про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

Прийняте рiшення: Надати згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

         

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 
       

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше

 
       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

позачергові загальні збори акціонерів не скликались

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

позачергові загальні збори акціонерів не скликались

Інше (зазначити)

позачергові загальні збори акціонерів не скликались

       

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Загальні збори акціонерів були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

позачергові загальні збори акціонерів не скликались тому і не проводились

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

Голова наглядової ради-Шишко Олександр

 

X

Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Член наглядової ради-Шаргунов Володимир Ананьєвич

 

X

Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Член наглядової ради-Муходінова Марина Віталіївна

 

X

Захист прав акціонерів товариства в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством України, здійснення управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства. На засiданнях Наглядової ради приймались рiшення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборiв Товариства, рiшення пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї та формування (обрання) тимчасової лiчильної комiсiї,обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг та інші питання, що відносяться до компетенції наглядової ради товариства, затвердження регульованої(річної) інформації емітента.

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті наглядовою радою рішень застосовуються такі процедури: прозорість, відсутність конфлікту інтересів, перевірка та встановлення достовірності інформації. Діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

комітети не створювались

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інші (запишіть)

комітети не створювались

 
         

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

комітети відсутні, тому оцінка не проводилась

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

комітети відсутні, тому оцінка не проводилась

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Роботу наглядової ради Товариства у звітному році слід вважати задовільною.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше

д/н

       

 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний клад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконавчий орган Правління Товариства в складі Голови правління Прiнди Андрiя Васильовича. На кінець звітного періоду 2 члена правління звільнились і із-за відсутності кандидатур нікого не обирали.

До Функціональних обов'язків Правління Товариства відносяться: управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;визначення та затвердження організаційної структури Товариства;затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства для подальшого їх затвердження Загальними зборами;підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;розгляд матеріалів ревізій та перевірок;заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Так як Виконавчий орган Товариства на данний час представлений Головою правління(на кінець звітного періоду 2 члена правління звільнились і із-за відсутності кандидатур нікого не обирали), то засідань не проводилось. Протягом звітного періоду Виконавчим органом приймались рішення про план та стратегію діяльності Товариства, а також приймались рішення за результатами засідань наглядової ради Товариства. Діяльність Виконавчого органу Товариства не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Роботу виконавчого органу Товариства за звітний період слід вважати задовільною.

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Приватні акціонерні товариства не наводять даний вид інформації.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого ) стабiльногоi ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

У Товариствi під управлiнням ризиками розумiють сукупнiсть послiдовних заходiв, застосування яких має комплексний, системний характер i базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиками. Управлiння ризиками включає в себе процеси: планування управлiння ризиками; iдентифiкацiя ризику; якiсний аналiз ризику; кiлькiсний аналiз ризику; планування реагування на виявленi ризики; монiторинг та управлiння ризиками. Управлiння ризиком проводиться на всiх стадiях вивчення ймовiрних робiт (послуг), при встановленнi договiрних вiдносин мiж замовником та пiдрядником (постачальником, виконавцем, субпiдрядником, тощо, на стадiях реалiзацiї проекту (визначення змiсту проекту, строкiв проекту, вартостi проекту). Метою управлiння ризику є пiдвищення вiрогiдностi виникнення та впливу сприятливих факторiв та зниження вiрогiдностi виникнення та впливу негативних факторiв.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

д/н

       

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (запишіть)

д/н

       

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львiвський бетон"

34814969

94.098228

2

Нікітіна Ольга Валеріївна

2865206205

5.531747

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

8134862

26301

Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента

12.10.2014

Опис

д/н

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

Члени Правління Товариства та Голова правління обираються (приймаються на роботу у Товариство) на посаду голови правління та членів правління Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду голови правління Товариства

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються(звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

РевізораТовариства припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;в разі неможливості виконання обов'язків Ревізором Товариства за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора Товариства; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора Товариства.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Голови правління Товариства.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені, крім визначених чинним законодавством.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;затвердження інших внутрішніх документів Товариства;підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства ;затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту;прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління Товариства;обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів);затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів.вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Правління Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Правління Товариства" належать: управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;визначення та затвердження організаційної структури Товариства;затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства для подальшого їх затвердження Загальними зборами;підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;розгляд матеріалів ревізій та перевірок;заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії: без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;забезпечує дотримання Товариством законодавства України;видає довіреності від імені Товариства;приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Ревізора Товариства" до повноважень Ревізора Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства;право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань;право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор Товариства має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Голова правління Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізора Товариства до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревізора про їх надання.

Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право:Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Управлінському персоналу ПРАТ "ДЗЗВ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо перевірки окремої інформації про корпоративне управління, яка міститься у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (надалі - Товариство) за 2020 рік та включається до Річного звіту емітента цінних паперів за 2020 рік.

1. Інформація, яку, відповідно до вимог статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен перевірити аудитор, а не висловити свою думку щодо неї, включає:

" інформацію про практику корпоративного управління;

" інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

" персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2. Інформація, щодо якої аудитор, відповідно до статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен висловити свою думку, та яка є предметом нашого завдання включає:

" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" повноваження посадових осіб емітента.

Нашими цілями є:

" перевірити інформацію, яка зазначена в п.1 нашого Звіту;

" отримати обмежену впевненість стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основі виконаних процедур, суттєві питання, які б змусили нас вважати, що інформація, яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів, які виставляються до подання та розкриття такої інформації;

" надати висновок стосовно оцінки предмета завдання в письмовому Звіті, що містить висновок з наданням обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами);

" Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПРАТ "ДЗЗВ" несе відповідальність за підготовку та подання річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо предмету завдання на основі результатів, отриманих у процесі виконання завдання.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно з вимогами положень Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримувались вимог незалежності та інших вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Законодавчі та нормативні акти, які регулюють подання та розкриття інформації, яка є предметом нашого завдання, окрім двох критеріїв, яким вона повинна відповідати, а саме: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не містять чіткого переліку критеріїв оцінки такої інформації. Тому, ми виконали процедури, які відрізняються за характером і часом та є меншими за обсягом, порівняно з процедурами, необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Інформація яка зазначена в п.1 нашого Звіту

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за таку інформацію. Ми отримали та ознайомилися з інформацією зазначеною в п.1 нашого Звіту, яка міститься у Звіті про корпоративне управління та не виявили будь-яких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту. Наша думка не поширюється на цю інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо неї.

Інформація яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання

Оскільки, законодавчі та нормативні акти, окрім критеріїв: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не виставляють критеріїв до її оцінки, ми, з урахуванням нашого професійного судження, розширили перелік критеріїв оцінки такої інформації, які відповідають обставинам та мають такі характеристики: доречність, нейтральність, зрозумілість. Наші процедури, були виконані з метою отримання аудиторських доказів стосовно включення інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, до Звіту керівництва, зокрема, до Звіту про корпоративне управління та її відповідності встановленим нами критеріїв. Ми вважаємо, що отримані нами докази дають підстави для висловлення нашої думки.

Думка

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПРАТ "ДЗЗВ", при підготовці та розкритті інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, та була предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами) та Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями).

Партнер із завдання Хрипуненко О.С.

м. Івано-Франківськ, 5 квітня 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРВІ-АУДИТ". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34623723. Юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, офіс 1, тел. (0342) 75-05-01.

ТОВ "ОРВІ-АУДИТ" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львiвський бетон"

34814969

79066 Львiвська область Львівський р-н м.Львів вул.Грунтова, 1

7654761

94.098228095326

7654761

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані

іменні

Нiкiтiна Ольга Валерiївна

450000

5.53174718883

450000

0

Усього

8104761

99.629975284154

8104761

0

 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

27.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН"

34814969

99.630

94.098

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання інформації 27.08.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН". Ідентифікаційний код юридичної особи власника акцій - 34814969.

27.08.2020р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ" (надалi - Емiтент) отримало вiд Центрального депозитарiю реєстр власників іменних цінних паперів (вих. № 19796 від 25.08.2020 року), у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого змінив порогове значення. Пакет власника акцiй ТОВ " ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН " становить 94,098228 %, кількість 7654761 шт. у результатi чого виникли такi змiни:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн - 99,629975 %;

-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн - 94,098228 %

В отриманому Емітентом реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відсутні відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.

2

27.08.2020

Нікітіна Ольга Валеріївна

 

0.000

5.532

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання інформації 27.08.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Нікітіна Ольга Валеріївна.

27.08.2020р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ" (надалi - Емiтент) отримало вiд Центрального депозитарiю реєстр власників іменних цінних паперів (вих. № 19796 від 25.08.2020 року), у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого змінив порогове значення. Пакет власника акцiй Нікітіної Ольги Валеріївни становить 5,531747 %, кількість 450000 шт. у результатi чого виникли такi змiни: - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн - 0 %;

-розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн - 5,531747%

В отриманому Емітентом реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відсутні відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.

 

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

8134862

0.25

За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з ycіx питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Обов'язки акціонерів Товариства наступні :дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався.

Примітки

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.12.2010

73/13/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000171144

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

8134862

2033715.50

100.000000000000

Опис

Протягом звiтного перiоду товариство додатково акції не випускало. Протягом звiтного перiоду товариство акції не викупало.Акції товариства у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду торгівлі акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався.

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

02.12.2010

73/13/1/10

UA4000171144

8134862

2033715.50

8108561

0

0

Опис

Будь-які обмеження щожо голосуючих акцій відсутні

 

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

4233.700

3998.300

0.000

0.000

4233.700

3998.300

- будівлі та споруди

4124.000

3912.100

0.000

0.000

4124.000

3912.100

- машини та обладнання

87.000

78.800

0.000

0.000

87.000

78.800

- транспортні засоби

22.700

7.400

0.000

0.000

22.700

7.400

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

4233.700

3998.300

0.000

0.000

4233.700

3998.300

Пояснення : Ступінь зносу ОЗ -74,74%, Ступінь використання ОЗ - 25,26 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Будівлі- 15-20 років

Машини та обладнання -5 років

Інструменти , прилади інвентар -4 роки

Транспортні засоби- 5-6 років

Машини та обладнання- 5 років

Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах.

Первісна вартість основних засобів-15 830,4 тис.грн., сума нарахованого зносу-11 832,1 тис.грн., Зменьшення у вартості основних засобів пояснюється їх зносом та вибуттям.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-7573.5

-3981.8

Статутний капітал (тис.грн.)

2033.7

2033.7

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

2033.7

2033.7

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-7573.500 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2033.700 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

181.70

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

17077.20

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

17258.90

Х

Х

Опис

Будь-якi iншi зобов'язання вiдсутнi.

           

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 363-04-00

Факс

відсутній

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи , що надавали правову допомогу відсутні.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

24680821

Місцезнаходження

76019 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ вул. Василiянок, 22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263370

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.09.2013

Міжміський код та телефон

(0342)75-11-65

Факс

(0342)75-11-65

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРВІ-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

34623723

Місцезнаходження

76018 Iвано-Франкiвська область д/н м. Івано-Франківськ вул. Б. Лепкого, буд. 34, офіс 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3917,№349/4

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.09.2017

Міжміський код та телефон

(0342) 75-05-01

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

надання аудиторських послуг

Опис

Надані послуги щодо складання ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації наведеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" за звітний період.

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

   

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2021

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"

за ЄДРПОУ

05505495

Територія Львiвська область

за КОАТУУ

4610600000

Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників 3

   

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

   

Адреса 82109 Львiвська область Дрогобицький м. Дрогобич вул. Фабрична, 61 (03244)21740

   
   

 

  1. Баланс на "31" грудня 2020 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

     

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3998.5

3998.5

Основні засоби:

1010

4233.7

3998.3

первісна вартість

1011

16074.8

15830.4

знос

1012

( 11841.1 )

( 11832.1 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

8232.2

7996.8

II. Оборотні активи

     

Запаси:

1100

1566.1

1120.1

у тому числі готова продукція

1103

459.0

264.3

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

300.7

361.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

28.9

86.2

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8.0

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

178.7

113.5

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

43.9

7.5

Усього за розділом II

1195

2126.3

1688.6

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

10358.5

9685.4


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2033.7

2033.7

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

( 6015.5 )

( 9607.2 )

Неоплачений капітал

1425

( -- )

( -- )

Усього за розділом І

1495

-3981.8

-7573.5

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

--

III. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

за товари, роботи, послуги

1615

4056.2

1229.1

розрахунками з бюджетом

1620

185.6

181.7

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

--

--

розрахунками з оплати праці

1630

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

10098.5

15848.1

Усього за розділом IІІ

1695

14340.3

17258.9

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

10358.5

9685.4

 

 

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

117.6

1305.0

Інші операційні доходи

2120

623.4

40.0

Інші доходи

2240

--

--

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

741.0

1345.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 99.2 )

( 1305.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 4233.4 )

( 4674.0 )

Інші витрати

2270

( -- )

( -- )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 4332.6 )

( 5979.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

-3591.6

-4634.0

Податок на прибуток

2300

( -- )

( -- )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

-3591.6

-4634.0

 

 

Голова правління

________________

Прiнда Андрiй Васильович

 

(підпис)

 
     

Головний бухгалтер

________________

Бичко Олександра Богданiвна

 

(підпис)

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Виконавчий орган товариства в особі Голови правління Товариства Прiнди Андрiя Васильовича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

28.08.2020

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

27.08.2020

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

Документи для скачування:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік/(doc)

ел.підпис (doc)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік /(xml)

ел.підпис (xml)