Протокол чергових загальних зборів
Вівторок, 24 квітня 2012, 14:50

Протокол №1

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

“Дрогобицький завод залізобетонних виробів”

м.Дрогобич  Львівська область                                                                               19 квітня 2012 р.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів – зал засідань, 2-й поверх адміністративного будинку ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Чергові загальні збори акціонерів розпочато 19 квітня 2012 року об 11-00 год.

Згідно рішення Наглядової ради від 07.03.2012р. та відповідно до укладеної Угоди №12-012/з-02ДП “Про надання послуг” від 12.03.2012 року реєстрація акціонерів здійснена працівниками зберігача - товариства з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр" – Косьмій Г.І. таФіщук Н.В.Головою реєстраційної комісії обрана Косьмій Галина Іванівна – виконавчий директор ТОВ "Західний реєстр". Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складено станом на 12.04.2012 року.

Голова реєстраційної комісії Косьмій Г.І. зачитала протокол реєстраційної комісії про те, що реєстрація акціонерів здійснена згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" (далі – Товариство), складеного станом на 12.04.2012 року, виданого депозитарієм – ПрАТ "ВДЦП", відповідно до якого загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, складає 287 акціонерів. Реєстрація акціонерів розпочалася 190 квітня 2012 року о 10-30 год. і закінчилася 19 квітня 2012 року об 11-00 год. Згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у  чергових загальних зборах акціонерів Товариства станом на 11-00 год. 19 квітня 2012 року (на час закінчення реєстрації), для участі у чергових загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 8105783 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,64 % від загальної кількості голосів, які мають право на  участь у загальних зборах.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів Товариства наявний, чергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради від 07.03.2012р. головою чергових загальних зборів акціонерів призачено Княжева Сергія Володимировича, секретарем – Бичко Олександру Богданівну.

Голова зборів повідомив про те, що письмові повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надіслано кожному акціонеру персонально рекомендованими листами, згідно переліку акціонерів, складеному станом на 19.03.2012р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "ВідомостіДержавної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 50 від 15.03.2012р.

. На розгляд чергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальних зборів) винесено 18 питань. Звернень від акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів не зареєстровано.

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2011 році.

6.  Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2012 році.

7. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в іншу організаційно-правову форму. Призначення уповноважених осіб щодо подання документів та здійснення необхідних дій з державної реєстрації рішення щодо припинення діяльності акціонерного товариства шляхом реорганізації (перетворення).

8. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товариства.

9.  Затвердження порядку, умов та терміну припинення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється, на частки підприємства-правонаступника, що створюється.

11.Затвердження переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.

12. Затвердження порядку, умов та строків викупу акцій.

13. Затвердження ціни викупу акцій.

14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

15. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

16. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

17. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів, приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодав­ством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі НКЦПФР.

18. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

 

1. По п.1 порядку денного голова зборів запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб, а саме: Кулик Федір Кирилович, Косьмій Галина Іванівна,Турубарова Оксана Орестівна. Інших пропозицій не поступало. Було запропоновано регламент зборів та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” відкритим голосуванням за допомогою бюлетенів шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".

Голосування по п.1 порядку денного відбулося шляхом підняття бюлетенів та наступного заповнення бюлетеня.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

2. По п.2 порядку денного слухали: голову Правління Княжева Сергія Володимировича, який виступив зі звітом Правління про господарсько-фінансову діяльність за 2011 рік та ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності Товариства у 2012 році.

Запропоновано: Звіт голови Правління про підсумки господарсько-фінансової діяльності за 2011 рік затвердити. Основні напрямки діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Звіт голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

 

3. По п.3 порядку денного слухали: зі звітом Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту - голову Наглядової ради - представника юридичної особи ТОВ "Львівський бетон" Княжева Сергія Володимировича., який зачитав звіт Наглядової ради за 2011 рік та  запропонував роботу Правління за 2011 рік вважати задовільною.

Запропоновано: Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу Правління за 2011 рік визнати задовільною.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

4. По п.4 порядку денного акціонери заслухали звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік та висновки ревізійної комісії за 2011 рік. Облік на підприємстві ведеться у відповідності до чинних нормативних актів, в процесі проведених перевірок порушень не виявлено. Було проведено незалежну аудиторську перевірку. Відповідно до аудиторського висновку, порушень щодо складання бухгалтерського звіту та балансу не виявлено. Ревізійна комісія пропонує зборам затвердити річний звіт та баланс підприємства за 2011 рік.

За наслідками розгляду звіту запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

5. По п.5 порядку денного: головний бухгалтер Бичко Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, основними статтями балансу підприємства за 2011 рік та з річним фінансовим звітом Товариства за 2011 рік. Вона сказала, що в 2011 році Товариство працювало збитково. Збитки становлять 1219 тис. грн.

Запропоновано: Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2011 рік затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2011 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. По п.6 порядку денного: слухали головного бухгалтера, яка запропонувала затвердити вчинені у 2011 році значні правочини та попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною вартістю 10 млн.грн., в тому числі відчуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. По п.7 порядку денного: слухали голову зборів про прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в іншу організаційно-правову форму. Він сказав, що у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про акціонерні товариства", збільшились вимоги до діяльності акціонерних товариств, особливо публічних. Згідно чинного законодавства Товариство може змінити свою організаційно-правову форму, вирішивши це питання на загальних зборах акціонерів. Тому пропонується  змінити організаційно-правову форму юридичної особи ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" шляхом перетворення її із публічного акціонерного товариства (ПАТ) в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) без призупинення її діяльності та запропонував проект рішення про реорганізацію. До нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов'язки ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ".

Результати голосування: 

“За” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 8105783 голоси , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення  не прийнято більшістю голосів.

8. По п.8-13 порядку денного: слухали голову зборів про те, що питання порядку денного за №№ 8-13 є похідними від питання №7 про реорганізацію ПАТ в ТДВ. Але, так як більшісь голосів учасників зборів проголосували проти такого рішення, то пропонується не розглядати питання порядку денного №№ 8,9,10,11,12,13, як таких, що позбавлені змісту.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення про те, щоб не розглядати питання порядку денного №№ 8-13, прийнято одноголосно.

9. По п.14 порядку денного: слухали голову зборів про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Для поповнення обігових коштів Товариства пропонується збільшити розмір Статутного капіталу товариства та прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Акції Товариства випускаються у бездокументарній формі, всі акції у випуску є простими іменними. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату початку розміщення акцій. Голова зборів довів до відома акціонерів, про права акціонерів, пов’язані з рішенням Товариства про збільшення статутного капіталу Товариства, а саме: кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу  Товариством  належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався  для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу. Акціонерне товариство у таких випадках зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які в таких випадках мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Після обговорення пропонується голосувати такий проект рішення: збільшити розмір Статутного капіталу товариства шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Результати голосування: 

“За” - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 8105783 голоси , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення  не прийнято більшістю голосів.

10. По п.15-18 порядку денного: слухали голову зборів про те, що питання порядку денного за №№ 15-18 є похідними від питання №14 про збільшення статутного капіталу. Але, так як більшісь голосів учасників зборів проголосували проти такого рішення, то пропонується не розглядати питання порядку денного №№ 15,16,17,18, як таких, що позбавлені змісту.

Результати голосування: 

“За” - 8105783 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Проти” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах;

“Утримався” - 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах.

Рішення про те, щоб не розглядати питання порядку денного №№ 15-18, прийнято одноголосно.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошено закритими.

 

Голова зборів                                              Княжев С.В.   

Секретар зборів                                           Бичко О.Б.

    

                            Голова Правління                                       Княжев С.В.    

                          М.П.