Положення про правління ПАТ "Дрогобицький завод залізобетонних виробів"
Понеділок, 30 березня 2015, 20:18

«Затверджено»                                           

Загальними зборами акціонерів        

Публічного акціонерного товариства               

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

Протокол від «27» березня 2015 р.

Голова правління___________ Княжев С.В.               

 

 ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

(нова редакція)

 

 

 

 м. Дрогобич 2015 р.

1. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВЛІННЯ

1.1. Виконавчим органом Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (далі по тексту – Товариство), який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

1.2. Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства в кількості 4 членів. До складу  правління входять:

         - Голова правління.

         - Члени правління.

1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

1.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства.

1.6. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, СКЛАД, СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

2.1. Правління Товариства як колегіальний орган приймає рішення з наступних питань:

2.1.1. Правління Товариства, за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення про розміщення Товариством облігацій, визначає розмір випуску і умови розміщення облігацій і затверджує результати та звіт про результати розміщення облігацій, проводить всі необхідні для забезпечення реєстраційних процедур та обігу облігацій.

2.1.2. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2.1.3. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

2.1.4.               Подання на погодження Наглядовій Раді:

- рішень, правочинів (договорів), щодо розпорядження (відчуження) та іншого обмеження майна Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

2.1.5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних (інших) звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

2.1.6. Подання на погодження Наглядовій раді штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

2.1.7. Забезпечення проведення аудиторської (іншої) перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії. Аудиторська та/або інша перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 10 днів з дати надання відповідної вимоги;

2.1.8. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.

2.2. Правління колегіально вирішує питання, які віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, у разі її відсутності.

2.3. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на тиждень. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більшість членів правління.

Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим , якщо за нього проголосували кваліфікована більшість членів правління.

2.4. Рішення Правління оформляється протоколом Правління, який підписується головуючим.

  1. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Голова Правління організовує ведення протоколів засідань Правління. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана Наглядовій раді, акціонерам для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

3.2. До компетенції Голови Правління Товариства належить:

-    скликання засідання Правління, визначення їхнього порядку денного та головування на них;

-    розподіл обовязків між членами правління;

-    затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;

-    розробка документів, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Товариства;

-    визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю та носять конфіденційний характер Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

-    затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів, крім тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів;

-    підготовка пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів питань щодо:

  • визначення прибутку та покриття збитків;
  • визначення організаційної структури Товариства;
  • створення, припинення дочірних підприємств, філій та представництв Товариства;
  • зміни розміру статутного капіталу Товариства;
  • вчинення правочинів, що вимагають попередньої згоди Загальних зборів акціонерів;

-    складання проектів планів, звітів про їх виконання, та надання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;

-    організація підготовки та виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, звітність про їх виконання;

3.3. Голова правління:

-    представляє без доручення Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

-    видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

-    укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (контракти), вступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства;

-    відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в українських та іноземних банківських установах і за погодженням Наглядової ради, розпоряджається ними;

-    здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

-    організовує роботу по складанню річних бізнес планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства;

-    видає накази, розпорядження, рішення та інші розпорядчі документи, обов’язкові для всіх працівників Товариства в межах своїх компетенцій;

-    веде переговори від імені Товариства;

-    наймає та звільняє працівників Товариства, укладає трудові договори, встановлює розподіл обов’язків працівників Товариства, застосовує до працівників засоби заохочення та стягнення;

-    визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства;

-    визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, з урахування обмежень, встановлених цим Статутом;

-    вирішує усі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства;

3.4. Голова Правління має право передати частину своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, члену правління Товариства, про що видає відповідний наказ;

3.5.   У разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, лікарняні тощо) його повноваження передбачені Статутом виконує член Правління про що видає відповідний наказ;

3.6. Дії, вчинені Головою Правління з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.

3.7. У разі звільнення Голови Правління, він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення членам Правління Товариства або новопризначеному Голові Правління, або іншій особі, визначеній Наглядовою радою.. У разі невиконання цього обов'язку, Голова Правління зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.

3.8.  Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

4.1.Члени Правління зобов’язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства при наявності застереження про віднесення цієї інформації до розряду таємної чи конфіденційної.

4.2. Порядок та пiдстави притягнення членiв Правління до вiдповiдальностi регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова Загальних зборів __________________

Секретар Загальних зборів __________________