Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Четвер, 16 квітня 2015, 08:57

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

Княжев Сергiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.03.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів


за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05505495

4. Місцезнаходження

Львівська , Дрогобицький, 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс

0324421740 0324410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

09.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

07.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Товариство не має валютного рахунку.
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Товариство не приймає участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Рейтингова оцiнка акцiй товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегiчного економiчного значення для держави.
Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Товариство облiгацiй не випускало.
Товариство iнших цiнних паперiв не випускало.
Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.
Iнформацiя щодо замовлених, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi.
Боргових цiнних паперiв товариство не емiтувало.
Пiдстав для складання звiту про стан об"єкту нерухомостi немає.
Похiдних цiнних паперiв немає.
Цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, товариство не випускало.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №450112

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

2033715.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

32

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

46.73 Оптова торгiвля деревиною i будiвельними матерiалами

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 3 осiб, Наглядова Рада в складi 2 чоловiк та Ревiзор у складi 1 чоловiк. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi. Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв управлiння закрiпленi в Статутi Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Дрогобицьке ЦВ ПАТ "Укрiнбанк"

2) МФО банку

300142

3) поточний рахунок

26009132100176

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) поточний рахунок

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

30.03.2015

30.03.2015

посада вiдсутня

Опис

д/в

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ ТЦП "Восток-Маклєр"

23461005

61003Україна м. Харкiв м-н Конституцiї буд.1

0.0007

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066Україна м. Львiв Грунтова, 1

99.63

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

287 ф. о.

0.3693

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Княжев Сергiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 186384 28.02.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Займає посади дектора ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ТОВ "Львiський бетон". Обраний рiшенням наглядової ради ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (протокол №1 вiд 06.06.2011р.) з 07.06.2011р. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000049%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бичко Олександра Богданiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "СП "Тартарiнi-України"

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.01.2009 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського облiку. Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Львiвський бетон"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34814969

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прiнда Андрiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 079540 05.03.1996 Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" - головний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - технiчний директор ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ". Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пельтек Дмитро Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 722627 24.06.2011 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi

4) рік народження**

1966

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" - технiчний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Займає посаду технiчного директора ТОВ "Львiвський бетон". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльчиняк Вiра Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 712645 16.02.1997 Залiзничним РВ УМВС України м.Львова

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльностi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000037%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiнансовий директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiсоцький Андрiй Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 329316 03.01.1997 Галицьким РВ УМВС України в м.Львовi

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

комерцiйний директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винпгороди не отримувала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,000037. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Комерцiйний директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Княжев Сергiй Володимирович

КЕ 186384 28.02.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл

21.02.2014

4

0.000049

4

0

0

0

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВВС в Львiвськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

21.01.2011

8104761

99.63

8104761

0

0

0

Член правлiння

Прiнда Андрiй Васильович

КА 079540 05.03.1996 Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Пельтек Дмитро Дмитрович

КМ 722627 24.06.2011 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Iльчиняк Вiра Олексiївна

КА 712645 16.12.1997 Залiзничним РВ УМВС України м.Львова

 

3

0.000037

3

0

0

0

Член Наглядової ради

Лiсоцький Андрiй Романович

КА 329316 30.01.1997 Галицьким РВ УМВС України у м.Львовi

 

3

0.000037

3

0

0

0

Усього

8104771

99.630123

8104771

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Львiвський бетон"

34814969

79066 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Грунтова, 1

21.01.2011

8104761

99.63

8104761

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

8104761

99.630

8104761

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

05.03.2014

Кворум зборів**

99.63

Опис

Питання порядку денного:1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» та затвердження регламенту загальних зборiв та порядок голосування.2. Звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2013 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.3. Звiт Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».5. Про результати фiнансово-господарської дiяльностi публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» за 2013 рiк, затвердження рiчного звiту публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» за 2013 рiк, визначення порядку покриття збиткiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» за пiдсумками роботи у 2013 роцi.6. Про затвердження вчинених у 2013 роцi значних право чинiв та попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинюватись публiчним акцiонерним товариством «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у 2014 роцi.7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» та обрання членiв Наглядової ради.8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» та обрання членiв ревiзiйної комiсiї.Прийнятi рiшення:1.Обрано лiчильну комiсiю. 2.Затвердили звiт Правлiння про господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у 2014 роцi. 3. Затвердили звiт Наглядової ради за 2013 рiк та роботу Правлiння за 2013 рiк визнали задовiльною. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 5. Рiчний фiнансовий звiт та баланс товариства за 2013 рiк затвердити. Збитки отриманi пiдприємством за пiдсумками роботи у 2013 роцi покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 6. Затвердити вчиненi у 2013 роцi значнi правочини та попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства , з граничною вартiстю 10 млн. грн.., в тому числi вiдчуження майна Товариства , отримання та погашення Товариством кредитiв, позик, надання майна пiдприємству в заставу. 7. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства: ТзОВ «Львiвський бетон», Дубаса Iгоря Iвановича та обрати нових членiв Наглядової ради : ТзОВ «Львiвський бетон,» Лiсоцького Андрiя Романовича. 8. Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Лютого Василя Iвановича – голови Ревiзiйної комiсiї, Крутого Романа Анатолiйовича – члена Ревiзiйної комiсiї, Андрусiва Сергiя Васильовича – члена Ревiзiйної комiсiї та обрати Ревiзором Товариства Iльчиняк Вiру Олексiївну.

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Дивiденди за звiтний перiод i за репiод, що передував звiтному, не виплачувались

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма утовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудит-сервiс IНК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0036,221/3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.11.2010

Міжміський код та телефон

(0342) 3-49-07

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Договiр на проведення аудиторських послуг №18 вiд 27.01.2015

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23248056

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Гетьмана Мазепи, 36/10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №399337

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2010

Міжміський код та телефон

(0342)52-75-47

Факс

(0342) 52-75-47

Вид діяльності

Професiйна депозитарна дiяльнiсть зi зберiгання цiнних паперiв((ведення особових рахункiв зареєстрованих осiб)

Опис

Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується №12 вiд 28.12.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський м. Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)279-11-52

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування щодо розмiщення та обслуговування цiнних паперiв бездокументарної форми iснування за договором №Е-6970/п вiд 17.07.2013

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01034 Україна м. Київ Київський м. Київ провулок Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АВ №581214

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(44) 279-41-58

Факс

(44) 278-51-40

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв
акцiй Емiтента згiдно iз договором №22/IФ вiд 02.03.2012

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.02.2010

73/13/1/10

Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000171144

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

8134862

2033715.50

100

Опис

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались

 

 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" є правонаступником ВАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", що був створений шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства 4 березня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю №474 вiд 28/03/94. Перереєстровано свiдоцтво про держреєстрацiю 06.01.98 р. Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось

 

В складi Товариства немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 32 чоловiки, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом - 1 чоловiк. На умовах неповного робочого часу у звiтному перiодi працювало 2 чоловiки. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 1108 тис. грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдносно 2013 року на 102 тис. грн. вiдбулося через збiльшення середньоспискової чисельностi на 3 чоловiки. Кадрова полiтика та рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяють здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi контрактних зобов"язань.

 

CRH Україна 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, офiс 4. Пiдприємство по виробництву бетонних i залiзобетонних виробiв

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами не проводиться

 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.

 

Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства на 2014 рiк була затверджена 01.04.2011 наказом №23а.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення; - превалювання сутностi над формою; - автономнiсть; - обачнiсть; - безперервнiсть; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; - послiдовнiсть; - iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2014 року.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився станом на 31 грудня 2011 р., Товариство подавало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(с)БО). Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2014 р., є третьою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю окрiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними П(с)БО у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Датою переходу, ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, на МСФЗ є початок робочого дня (роботи) 1 сiчня 2012 року. Для досягнення порiвнювальностi iнформацiї при переходi на МСФЗ проведено також трансформацiю за рiк, що почався 01.01.2011р. i закiнчився 31.12.2011р.
Дата звiтностi – 31 грудня 2014 року за перiод, що почався 01 сiчня 2014 року i закiнчився 31 грудня 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть затверджена Загальними зборами акцiонерiв 27.03.2015р.

 

Основнi види дiяльностi Товариства: 1) Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 2) Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 3) Оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 4) Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах. В 2014 роцi Товариство отримало доходи вiд таких видiв дiяльностi: Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва; Виготовлення товарного бетону. Виробництво є сезонно залежним. Основний ринок збуту є регiон Львiвської областi, а саме такi основнi клiєнти, як ПП Галицький двiр, МПП Беркут, ПП Дмитрах, приватнi фiзичнi особи. Становище в галузi будiвництва в регiонi є таким же, як i iнших галузей. Вiдсутнiсть великих об'ємiв промислового та житлового будiвництва унеможливлює роботу пiдприємства на повну потужнiсть, що призводить до збиткової роботи. Основний конкурент в регiон: - ТОВ "ТКС". Перевагою даного пiдприємства є мобiльнiсть у визначеннi цiни реалiзацiї продукцiї.

 

За попереднi роки Товариство в бiльшiй мiрi придбавало основi засоби, переважно це споруди та передавальнi пристрої. Збiльшення активiв у 2014 роцi на суму 22 тис. грн. пов'язане з покращенням наявних основних засобiв . Значного вiдчуження активiв не було. Вибуття основних засобiв, пов'язанi з їх зносом. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради i членами виконавчого органу не проводились

 

Стан основних засобiв висвiтлений у вiдповiднiй таблицi. За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2014 року на балансi облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю) на суму 16107 тис. грн. Знос основних засобiв -60,7%. Загруження виробничих потужностей та ступiнь використання обладнання прямопропорцiйно залежить вiд об"єму замовлень на виконання робiт. Мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї Товариства. В оренду передано основнi засоби вартiстю 71 тис. грн., заставленого майна немає. Основнi засоби використовуються у вiдповiдностi з технологiчним призначенням. Не зважаючи на високий коефiцiєнт зносу основних засобiв, у зв'язку з вчаснiстю ремонтiв основних засобiв, строки безпечної їх експлуатацiї продовжуються. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального будiвництва - на даний час Товариство не планує.

 

. Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi. Обсяг iнвестицiй в українську будiвельну галузь в 2014 р. впав. Причини падiння обсягiв будiвельних робiт девелопери озвучують традицiйнi - вiдсутнiсть грошей у мiсцевих i державних бюджетiв, низьку платоспроможнiсть населення i неякiсну роботу уряду. В Українi кризовi процеси 2013-2014рр. можуть iнтерпретуватись як поновлення i продовження кризових процесiв 2008-2009рр. Поглиблення ж економiчних дисбалансiв у 2013р. суттєво послабило макроекономiчну стiйкiсть, що зрештою призвело до нового обвалу економiки України у 2014р.,в т.ч. внаслiдок зовнiшньої агресiї. Нинiшня вкрай слабка економiчна динамiка – в умовах триваючої вiйськової агресiї, поглиблення i розширення негативних тенденцiй в економiцi, низького рiвня довiри до системи державного управлiння, високої корупцiї, слабкої фiнансової дисциплiни,незадовiльної iнвестицiйної привабливостi та надмiрного боргового навантаження. За даними Державної служби статистики України рiвень iнфляцiї за 2014 рiк склав 124,9%

 

У звiтному перiодi Товариством штрафнi санкцiї за порушення законодавства не сплачувались.

 

В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi. Товариство фiнансується за рахунок власних коштiв, а також за рахунок фiнансової допомоги. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

 

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.

 

Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.

 

Судових справ немає.

 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6634

6324

70

70

6704

6394

будівлі та споруди

5520

5402

0

0

5520

5402

машини та обладнання

849

703

0

0

849

703

транспортні засоби

201

168

70

70

271

238

інші

64

51

0

0

64

51

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6634

6324

70

70

6704

6394

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 16107 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду -16107 тис. грн.. Нараховано зносу 9783 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 60,7%. Основнi засоби задiянi на 64%. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 71,3%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 22 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося за методом, передбаченим Податковим кодексом України

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2463

3228

Статутний капітал (тис. грн.)

2034

2034

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2034

2034

Опис

Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 429тис. грн. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i скорегованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 429 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

7171

X

X

Інші зобов'язання

X

3170

X

X

Усього зобов'язань

X

10341

X

X

Опис:

Основною часткою зобов'язань є кредиторська заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вироби з бетону для будiвництва

2848

3911

53.0

3499

4468

56.3

2

Готовi для використання бетоннi сумiшi

5358

3466

47.0

5358

3466

43.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина i матерiали

68

2

Заробiтна плата

13

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

5

4

Амортизацiя

3

5

Iншi операцiйнi витрати

11

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

05.03.2014

05.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

42 П000042 П000042 12.03.2013 04.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34, офiс 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

36 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

42 П000042 П000042 12.03.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.

 
 
 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування)

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/в

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Змiни аудитора не вiдбувалось

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

Територія

 

за КОАТУУ

4610600000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.61

Середня кількість працівників

32

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул.Фабрична, 61, м. Дрогобич, 82103

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4139

4174

4655

Основні засоби:

1010

6634

6324

6012

первісна вартість

1011

16107

16107

14357

знос

1012

9473

9783

8345

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

14

14

8

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

10787

10512

10675

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2332

1834

1377

Виробничі запаси

1101

600

962

635

Незавершене виробництво

1102

0

0

226

Готова продукція

1103

1483

747

511

Товари

1104

249

125

5

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

524

186

308

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


48


82


400

з бюджетом

1135

0

2

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

9

16

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

14

172

140

Готівка

1166

3

0

6

Рахунки в банках

1167

11

172

134

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

4

Усього за розділом II

1195

2927

2292

2233

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

13714

12804

12908

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2034

2034

2034

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

6

6

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1188

423

2256

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3228

2463

4296

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3316

3106

2462

за розрахунками з бюджетом

1620

30

64

20

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

22

за розрахунками з оплати праці

1630

4

0

50

за одержаними авансами

1635

0

0

587

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

15

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7121

7171

5471

Усього за розділом IІІ

1695

10486

10341

8612

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

13714

12804

12908

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

8062

8460

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 7175 )

( 7540 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


887


920

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

75

221

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1278 )

( 1233 )

Витрати на збут

2150

( 345 )

( 264 )

Інші операційні витрати

2180

( 101 )

( 152 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

збиток

2195

( 762 )

( 508 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


0

збиток

2295

( 762 )

( 508 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-3

-3

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

збиток

2355

( 765 )

( 511 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-765

-511

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

5974

5378

Витрати на оплату праці

2505

1113

1018

Відрахування на соціальні заходи

2510

424

386

Амортизація

2515

313

577

Інші операційні витрати

2520

941

944

Разом

2550

8765

8303

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

8134862

8134862

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

8134862

8134862

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.094

-0.063

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.094

-0.063

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


9249


9370

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

27

28

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 6823 )


( 7735 )

Праці

3105

( 933 )

( 841 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 525 )

( 426 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 851 )

( 722 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 3 )

( 3 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 399 )

( 312 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 449 )

( 407 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 36 )

( 60 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

108

-386

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

50

566

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

316

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

50

250

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

150

-136

Залишок коштів на початок року

3405

14

150

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

172

14

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв

за ЄДРПОУ

05505495

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2034

0

0

6

1188

0

0

3228

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

2034

0

0

6

1188

0

0

3228

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-765

0

0

-765

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-765

0

0

-765

Залишок на кінець року

4300

2034

0

0

6

423

0

0

2463

Примітки

д/в

Керівник

Княжев С. В.

Головний бухгалтер

Бичко О. Б,

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ЗМIСТ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв. 3
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 3
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 3
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 3
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 4
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 6
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв» 6
Примiтка 1.2.2.3 «Торговi цiннi папери» 7
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж» 7
Примiтка 1.2.2.5 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення» 7
Примiтка 1.2.2.6 «Похiднi фiнансовi iнструменти» 7
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть» 7
Примiтка 1.2.2.8 «Основнi засоби» 7
Примiтка 1.2.2.9 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 8
Примiтка 1.2.2.10 «Нематерiальнi активи» 8
Примiтка 1.2.2.11 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття» 8
Примiтка 1.2.2.12 «Припинена дiяльнiсть» 8
Примiтка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» 8
Примiтка 1.2.2.14 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв» 9
Примiтка 1.2.2.15 «Зобов’язання i резерви» 9
Примiтка 1.2.2.16 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 9
Примiтка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» 10
Примiтка 1.2.2.18 «Iноземна валюта» 10
Примiтка 1.2.2.19 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 11
Примiтка 1.2.2.20 «Орендованi активи» 11
Примiтка 1.2.2.21 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 11
Примiтка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» 11
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi» 11
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 12
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти. 12
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)» 13
Примiтка 5 . «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 13
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1050 Баланс)» 14
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)» 14
Примiтка 8. «Запаси (р. 100-140 Баланс)» 15
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 15
Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125 - 1155 Баланс)» 15
Примiтка 11. «Резерви за зобов’язаннями» 15
Примiтка 12. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)» 15
Примiтка 13. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 16
Примiтка 14. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 16
Примiтка 15. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)» 16
Примiтка 16. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000, 2120, 2240, 2130-2180, 2250, 2270 Звiту про фiнансовi результати)» 16
Примiтка 17. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 17
Примiтка 18. «Прибуток на одну просту акцiю» 17
Примiтка 19. «Операцiї з пов’язаними особами» 17
Примiтка 20. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства» 18
Примiтка 21. «Умовнi зобов’язання» 18
Примiтка 22. «Ризики» 18
Примiтка 23. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 18
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» розташоване за адресою: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд.61.
ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником ВАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Статут ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» зареєстровано виконавчим комiтетом Дрогобицької мiської ради розпорядженням вiд 04.03.1994 р. Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2011р. (Протокол №8) та зареєстрована державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада Товариства;
Правлiння Товариства.
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2014 року.
Дана фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня i завершився 31 грудня 2014 р.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю крiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена Загальними Зборами акцiонерiв.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3.
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку П(С)БО, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства затверджена керiвником 01 квiтня 2011 року.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- автономнiсть;
- обачнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- послiдовнiсть;
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю);
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання;
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Визнання та оцiнка активiв в Товариствi
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для визначення ринкової вартостi об’єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а саме: витратний, дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку оцiнювача є найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об’єкта основних засобiв.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання. Пiд час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю або переоцiненою вартiстю.
Iншi необоротнi матерiальнi активи – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких становить до 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю, детальнiше див. Примiтку 1.2.2.2.
Цiннi папери в портфелi Товариства на продаж – акцiї та iншi цiннi папери, якi утримуються протягом невизначеного строку, з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування.
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Iншi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю.
Запаси матерiальних цiнностей – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариству). Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собiвартiсть. Протягом 2014 року малоцiнними та швидкозношуваними предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року.
Облiк запасiв, здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до П(с)БО 9 «Запаси», згiдно якого:
Запаси – активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством/установою.
Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Товариством облiковуються за вартiстю придбання, виготовлення, крiм товарiв в торгiвлi, якi облiковуються за чистою вартiстю реалiзацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – грошi в касi та на рахунках в Банках.
Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать.
Доходи – це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в валютi України. Облiк доходiв здiйснюється на пiдставi заключених договорiв та цiн на продукцiю, встановлених Товариством.
Витрати – це зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв. Облiк витрат, що понесенi в зв’язку з виготовленням продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi, нарахування таких витрат здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць.
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв»
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю);
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання;
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Примiтка 1.2.2.3 «Торговi цiннi папери»
Протягом звiтного та попереднього рокiв в Товариствi вiдсутнi цiннi папери в торговому Портфелi.
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж»
В портфелi Товариства на продаж вiдсутнi Акцiї.

Примiтка 1.2.2.5 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення»
В портфелi Товариства цiнних паперiв до погашення не має.
Примiтка 1.2.2.6 «Похiднi фiнансовi iнструменти»
Товариство не здiйснювало операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами.
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Станом на 31.12.2014 року Товариство не володiє iнвестицiйною нерухомiстю.

Продовження тексту приміток

Примiтка 1.2.2.8 «Основнi засоби»
Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 «Основнi засоби», вимоги якого не суперечать Мiжнародному стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби». Основними засобами вважаються активи, якi Товариство придбає з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн.
Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням реальної суми переоцiнки основних засобiв до ринкових цiн. Одиницею облiку основних засобiв рахується окремий об’єкт.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно згiдно П(С)БО 7 «Основнi засоби».
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до нуля.
Дiапазон строкiв корисного використання включає (таблиця 1):

Таблиця 1
№ групи Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки
1 2 3
Група 1 Земельнi дiлянки –
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12

Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 2500 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА).
Амортизацiя МНМА здiйснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в експлуатацiю.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.
Товариством прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв на звiтну дату не проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою вартiстю.
Примiтка 1.2.2.9 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи – витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Примiтка 1.2.2.10 «Нематерiальнi активи»
Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання.
На звiтну дату Товариство не володiє НА.
Примiтка 1.2.2.11 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу та активи групи вибуття»
У 2014 роцi Товариство не здiйснювало переведення основних засобiв до активiв групи вибуття.
Примiтка 1.2.2.12 «Припинена дiяльнiсть»
Товариство не здiйснювало припинення дiяльностi.
Примiтка 1.2.2.13 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року – 19 %;
з 1 сiчня по 31 грудня 2014 року – 18 %;
з 1 сiчня 2015 року – 18 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Примiтка 1.2.2.14 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв»
Порядок придбання та викупу Товариством власних акцiй встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства та врегульовується Статутом.
Товариство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за рахунок сум, що перевищують статутний капiтал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такi акцiї повиннi бути реалiзованi у строк до одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцiй.
Викуп та реалiзацiя акцiй Товариства здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства України. Облiк викуплених акцiй здiйснюється на балансовому рахунку 451. Протягом звiтного року викуп акцiй у акцiонерiв Товариство не здiйснювало. Станом на 31 грудня 2014 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має.
Примiтка 1.2.2.15 «Зобов’язання i резерви»
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного зобов'язання, на основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики i невизначеностi, пов'язанi з цим зобов'язанням.
Примiтка 1.2.2.16 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-якi транзакцiйнi витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного доходу за вирахуванням пiльг з податку на прибуток.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
Примiтка 1.2.2.17 «Доходи та витрати»
Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства;
б)фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариства iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги, реалiзацiї продукцiї..
У результатi операцiйної дiяльностi в Товариства виникають такi доходи i витрати.
Доходи:
- вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг.
- процентнi;
- у виглядi дивiдендiв;
- вiд повернення ранiше списаних активiв;
- iншi операцiйнi;
Витрати:
- адмiнiстративнi;
- на формування спецiальних резервiв;
- податок на прибуток;
- iншi.
Доходи i витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класiв 7, 9. Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються наростаючим пiдсумком за квартал та в кiнцi звiтного перiоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)».
Примiтка 1.2.2.18 «Iноземна валюта»
Облiк операцiй в iноземнiй валютi здiйснюється згiдно з нацiональним П(C)БО 21 «Вплив змiни валютних курсiв»
На кожну дату балансу:
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;
б) немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї;
в) немонетарнi статтi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за валютним курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату здiйснення господарської операцiї та на дату балансу.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей про операцiйну дiяльнiсть вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Статтi доходiв, витрат та руху грошових коштiв пiдлягають перерахунку за валютним курсом на дату здiйснення операцiй, за винятком випадкiв, коли фiнансова звiтнiсть господарської одиницi складена у валютi країни з гiперiнфляцiйною економiкою.
Примiтка 1.2.2.19 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2014 роцi взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi проводилися з такими пiдприємствами: ТзОВ «Наталi» - 40.2 тис. грн.; ПП Дмитрах - 920.2 тис. грн.; ПП «Селена» - 8.1 тис. грн.; МПП «Беркут» - 2.1 тис. грн.; ТзОВ «НВК Галичина» - 2.0 тис. грн.
Примiтка 1.2.2.20 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди. Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.21 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2014 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики та не здiйснювало коригування суттєвих помилок, у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
Примiтка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв, якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у застосуваннi облiкової полiтики Товариства, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть.
Визнання вiдстрочених податкових активiв.
Мiра, в якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових аспектах.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
В 2014 роцi за даними Державної служби статистики України рiвень iнфляцiї склав 124,9 %.
Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi.
У 2014 р. вiдбулося зменшення iндексiв будiвельної продукцiї та обсягiв виконаних будiвельних робiт, а це загрожує скороченням обсягiв виробництва товарiв та надання послуг господарюючим суб’єктами, якi тiсно пов’язанi галузевими зв’язками з будiвництвом, ростом рiвня безробiття та неповної зайнятостi, зменшенням надходжень до мiсцевих бюджетiв.
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули чинностi i не були прийнятi Товариством достроково.
Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Товариства, представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9)
Рада МСБО має на метi замiнити МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» в повному обсязi. МСФЗ 9 видається в кiлька етапiв. На сьогоднiшнiй день роздiли, присвяченi визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню визнання фiнансових активiв та зобов'язань, були виданi. Цi глави наберуть чинностi для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року. Подальшi роздiли, присвяченi методологiї знецiнення та облiку хеджування перебувають у стадiї розробки. Керiвництво Товариства ще не може належно оцiнити вплив нового стандарту на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. Тим не менш, вони не очiкують прийняття МСФЗ 9, доки всi її глави не будуть опублiкованi, i вони зможуть всебiчно оцiнити вплив усiх змiн.
Стандарти по Консолiдацiї
Пакет стандартiв по Консолiдацiї набирає чинностi для перiодiв з початку або пiсля 1 сiчня 2013 року. Iнформацiя щодо нових стандартiв представлена нижче. Керiвництво Товариства оцiнило вплив нових i переглянутих стандартiв на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть (МСФЗ 10)
МСФЗ 10 замiнює МСБО 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» (МСБО 27) та ПКТ 12 «Консолiдацiя – суб’єкти господарювання спецiального призначення». Було переглянуто визначення контролю разом з супроводжуючим керiвництвом для визначення частки в дочiрнiй компанiї. Тим не менш вимоги та механiзми консолiдацiї та облiку будь-яких неконтрольованих вiдсоткiв i змiни в управлiннi залишилися незмiнними.
МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть (МСФЗ 11)
МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Участь у спiльних пiдприємствах» (МСБО 31). Це вирiвнює облiк прав та обов'язкiв iнвесторiв в рамках спiльної угоди. Крiм того, пункт МСБО 31 про використання пропорцiйної консолiдацiї для спiльних пiдприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер використання методу участi, який в даний час використовується для iнвестицiй в асоцiйованi
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)»
Протягом звiтного року нематерiальнi активи Товариством не облiковувалися.

Продовження тексту приміток

Примiтка 5 . «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2013-2014 роках наведено в таблицi 2.
Таблиця 2(тис.грн.)
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року у т.ч. переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11479 5718 241 11479 5959
Машини та обладнання 3936 2890 59 45 35 246 3950 3101
Транспортнi засоби 465 212 9 61 474 273 71 40
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 15 14 2 17 14
Iншi основнi засоби 176 88 27 176 115
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 9 9 2 2 11 11
Разом 16080 8931 72 45 35 577 16107 9473 71 40
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11479 5959 14 132 11493 6091
Машини та обладнання 3950 3101 7 22 3 133 3935 3231
Транспортнi засоби 474 273 33 474 306
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 17 14 1 1 18 15
Iншi основнi засоби 176 115 14 176 129
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11 11 11 11
Разом 16107 9473 22 22 3 313 16107 9783
В ряд. 1010, 1011, 1012 звiту про фiнансовий стан (балансу) вiдображено iнформацiю вiдносно основних засобiв виробничого характеру. Переоцiнка вартостi основних засобiв Товариством не проводилася за недоцiльнiстю. Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.
Усi аспекти облiкової полiтики Основних засобiв описано в Примiтцi 1.2
В поточному перiодi Товариство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку корисностi об’єктiв, а також:
1) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв – 0;
2) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) протягом 2013- 2014 рокiв становила– 1527 тис.грн;
3) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – в 2013р. - 342тис.грн. в 2014 – 379 тис.грн.;
4) основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв – 0;
5) вартiсть основних засобiв, призначених для продажу – 0;
6) залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй– 0;
7) вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування – 0;
8) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду протягом 2013- 2014 рокiв становила –70 тис.грн;
9) знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi – 0;
10) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю – 0;
11) суму контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням основних засобiв; МСБО16 17 – 0;
12) суму компенсацiї вiд третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку, якщо суму цiєї компенсацiї не було розкрито окремо у звiтi про сукупнi доходи – 0; .
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2014 роцi наведено в таблицi 3.
Таблиця 3
Капiтальнi iнвестицiї Сума капiтальних iнвестицiй здiйснених в поточному роцi,
тис.грн. Сума кап. iнвестицiй не введених в експлуатацiю станом на останню дату звiтного перiоду,
тис.грн.
1 2 3
В 2013 роцi На 31.12.2013р.
Капiтальне будiвництво 4139
Придбання (виготовлення) основних засобiв 72
Разом 72 4139
В 2014 роцi На 31.12.2014р.
Капiтальне будiвництво 4139
Придбання (виготовлення) основних засобiв 57 35
Разом 57 4174
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)»
Фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Примiтка 8. «Запаси (р. 1100-1104 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2013 i 31.12.2014 рокiв наведена в таблицi 4. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi, та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 4
Найменування показника на 31.12.2013 р.,
тис. грн. на 31.12.2014 р.,
тис. грн.
1 2
Сировина i матерiали 451 852
Паливо 11 7
Тара i тарнi матерiали 7 8
Запаснi частини 117 83
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 14 12
Готова продукцiя 1483 747
Товари 249 125
Разом 2332 1834
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства i станом на 31.12.2014 р. на сума коштiв на поточному рахунку становила 172 тис.грн.
Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Основнi принципи облiку дебiторської заборгованостi наведенi в примiтцi 1.2.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за видами i термiнами непогашення наведено в таблицi 5.
Таблиця 5
Найменування показника Всього на кiнець року. тис.грн. в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
1 2 3 4 5 6
на 31.12.2013
За продукцiю, товари, роботи, послуги 524 335 189
За розрахунками з бюджетом
За виданими авансами 48 48
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9 9
на 31.12.2014
За продукцiю, товари, роботи, послуги 186 168 18
За розрахунками з бюджетом 2 2
За виданими авансами 82 82
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 16 16
Примiтка 11. «Резерви за зобов’язаннями»
В 2014 роцi Товариство не нараховувало i не використовувало резерви за зобов’язаннями.
Примiтка 12. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)»

Таблиця 6
Рядок Найменування статтi Сума станом на 31.12.2013р., тис.грн. Сума станом на 31.12.2014р., тис.грн.
1615 Кредиторська заборгованiсть 3 316 3 106
Кредиторська заборгованiсть вiдображена у рядку 1615 Ф1 «Баланс» на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не вважається простроченою.
Примiтка 13. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1615 Баланс)»
Таблиця 7
Рядок Найменування статтi Сума станом на 31.12.2013р., тис.грн. Сума станом на 31.12.2014р., тис.грн.
Поточна заборгованiсть
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 30 64
1630 Зобов’язання по розрахунках з оплати працi 4
1660 Поточнi забезпечення 15
1690 Iншi поточнi зобов’язання 7 121,00 7171
Примiтка 14. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 8
Рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
Кiлькiсть Сума, тис.грн. Кiлькiсть Сума, тис.грн. Кiлькiсть Сума, тис.грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 8 134 862 2 033,7 0 0 8 134 862 2 033,7
2 Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 8 134 862 2 033,7 0 0 8 134 862 2 033,7
За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було.
Примiтка 15. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)»
У складi власного капiталу немає капiталу у дооцiнках.
Примiтка 16. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в таблицi 9.
Таблиця 9
Стаття За 2013 рiк, тис.грн. За 2014 рiк, тис.грн.
1 2 3
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 8460 8062
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 7540 7175
Адмiнiстративнi витрати i витрати на збут Товариства у 2013 роцi склали вiдповiдно: 1233 тис.грн i 264 тис.грн., у 2014 роцi вiдповiдно 1278 тис.грн. i 345 тис.грн.
Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2013, 2014 роках наведена в таблицi 10.
Таблиця 10 (тис.грн.)
Найменування показника Код рядка звiту про фiнансовi результати Доходи Код рядка звiту про фiнансовi результати Витрати
1 2 3 4 5
2013
Iншi операцiйнi доходи i витрати, в т.ч.: 2120 221 2180 152
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 161 142
Штрафи, пенi, неустойки 1
Iншi операцiйнi доходи i витрати 60 9
2014
Iншi операцiйнi доходи i витрати, в т.ч.: 2120 75 2180 101
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 31 26
Штрафи, пенi, неустойки 1
Iншi операцiйнi доходи i витрати 43 75
Примiтка 17. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
Дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до податкового кодексу ставка податку на прибуток за 2014 р. у розмiрi 18 %, у 2013 роцi – 19%.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснюється Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
За 2014 рiк у звiтi про фiнансовi результати вiдображено податок на прибуток в сумi 3 тис. грн.
Примiтка 18. «Прибуток на одну просту акцiю»
Таблиця 11
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1 Прибуток поточного перiоду, що належить акцiонерам, (тис.грн.) -765 -511
Власникам простих акцiй, (тис.грн.)
2 Кiлькiсть акцiй 8134862 8134862
3 Прибуток на одну акцiю, грн. 0 0
Примiтка 19. «Операцiї з пов’язаними особами»
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють (табл.12):
Таблиця 12
Влаcник % акцiй
ЗАТ ТЦП «Восток-Маклер» 23461005 0,0007
ТОВ «Львiвський бетон» 34814969 99,630
285 фiз.осiб 0,3693
Разом 100


Операцiй з власниками, наведеними вище, за 2014 рiк наведено в таблицi 13
Таблиця 13
Статтi 2014
Всього В т.ч. операцiї з пов’язаними сторонами
Реалiзацiя 8062 639
Придбання ТМЦ i послуг 6209 58
Дебiторська заборгованiсть 286 19
Кредиторська заборгованiсть 10341 9231
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу 199 -
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 20. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi засоби, нематерiальнi активи, цiннi папери. Станом на 31 грудня 2014 року Товариство не мало зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi папери, якi воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв.
Примiтка 21. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiння вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 22. «Ризики»
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.
Примiтка 23. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування у межах 1:1.

Продовження тексту приміток