До відома акціонерів публічного акціонерного товариства
Середа, 23 березня 2016, 09:47

До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»!

Публічне акціонерне товариство«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», код за ЄДРПОУ 05505495 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Фабрична, 61, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2016 року, о 11год. 00хв. за адресою: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Фабрична, 61, зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів».

 

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення зборів 25 квітня 2016 року. Право участі у річних загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2016 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік.
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.
  8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.
  9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 році значних правочинів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись Товариством у 2016 році ( в тому числі щодо продажу та/або оренди нерухомого майна, транспортних засобів, виробничих засобів/ліній тощо).

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

13. Про припинення повноважень Ревізора.

14. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі: Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів за адресою: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Фабрична, 61, зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п’ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданівна, телефон: 067-670-20-60

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014- 2015 рр. (у тис грн.)

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

Усього активів

12861

14132

Основні засоби

6324

5768

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1834

3489

Сумарна дебіторська заборгованість

343

465

Грошові кошти та їхні еквіваленти

172

178

Нерозподілений прибуток

480

652

Власний капітал

2520

2692

Статутний капітал

2034

2034

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

10341

11440

Чистий прибуток (-збиток)

-718

172

Середньорічна кількість акцій (штук)

8134862

8134862

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів, витрачених

на викуп власних акцій протягом року

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

34

32

                                                                         Наглядова рада Товариства                                            

 

                    

Повідомлення опубліковане у Бюлетень «Цінні папери України» №52 від 23.03.2016р