Протокол річних загальних зборів акціонерів
Вівторок, 26 квітня 2016, 19:59

Протокол річних загальних зборів акціонерів

Дата проведення зборів: 25 квітня 2016 р.

Місце проведення зборів: Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Фабрична, 61, зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку.

Час проведення зборів: 11 год 00 хв. – 12 год.00 хв.

1.Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступив Голова Правління ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» Сова Олег Зіновійович:

Шановні акціонери!

Річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 10 березня 2016 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2016 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні “Бюлетень Цінні папери України” (№52 (4340) 23 березня 2016р.), розміщено на офіційному веб-сайті товариства, а також в інформаційній загальнодоступній мережі. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів.

У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на річних зборах акціонерів проводила згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 10 березня 2016 року) реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства - надано слово голові реєстраційної комісії п. Бохонко Стефану Юрійовичу

Доповідає голова реєстраційної комісії п. Бохонко С.Ю.:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 289, емісія складає 8134862 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 8104771 шт.

- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах –

8104761 акцій (голосів), що становить 99,9999 %.

- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

- У відповідності до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.

п. Сова Олег Зіновійович оголосив збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.
 8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.
 9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 році значних правочинів.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись Товариством у 2016 році ( в тому числі щодо продажу та/або оренди нерухомого майна, транспортних засобів, виробничих засобів/ліній тощо).
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 12. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
 13. Про припинення повноважень Ревізора.
 14. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016 року) по цьому питанню пропонується:

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб:

- Бохонко Стефан Юрійович – голова;

- Жеребецька Леся Теодорівна;

- Тріщ Лідія Михайлівна.

Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Бохонко Стефан Юрійович, члени лічильної комісії: Жеребецька Леся Теодорівна, Тріщ Лідія Михайлівна.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016року) по цьому питанню пропонується:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Сову Олега Зіновійовича, секретарем - Бичко Олександру Богданівну.

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосували бюлетенем №2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» обрано Сову Олега Зіновійовича, секретарем зборів – Бичко Олександру Богданівну.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016року) по цьому питанню пропонується:

 

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин.

- обговорення питань – до 20 хвилин.

- виступи під час дебатів – до 5 хвилин.

- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.

- рішення по всіх питаннях порядку денного (окрім п.10,12,14) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право на голосування; рішення по питаннях порядку денного 12,14 приймаються за результатами голосування бюлетенями для кумулятивного голосування; рішення по питанню денного 10 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосували бюлетенем №3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Доповідач: Сова Олег Зіновійович

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

Пропоную:

Звіт Голови правління про фінансову-господарську діяльність Товариства за 2015 рік – затвердити.

Голосували бюлетенем №4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. Звіт Голови правління про фінансову-господарську діяльність Товариства за 2015 рік – затверджено.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік.

Акціонерам оголошено звіт та висновки ревізійної комісії..

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

Пропоную:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік – затвердити.

Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рікзатверджено.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Акціонерам оголошено звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

За наслідками розгляду даного звіту, пропоную прийняти рішення, а саме:

 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. затвердити.

Голосували бюлетенем №6

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. – затверджено.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.

Доповідач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданівна ознайомила акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2015 р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками діяльності підприємства за 2015р., рух грошових коштів товариства.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Річний звіт, баланс Товариства за 2015 рік – затвердити.

Голосували бюлетенем №7

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято.

Річний звіт, баланс Товариства за 2015 рік – затверджено.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.

Доповідач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданівна

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумі 172 тис.грн.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням

8. Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумі 172 тис.грн., визначений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності направити на: покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року.

Голосували бюлетенем №8

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

 

Рішення: Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумі 172 тис.грн., визначений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності направити на: покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року.

затверджено.

9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 році значних правочинів.

Доповідач: Сова Олег Зіновійович

Рішення:

9. Затвердити вчинені у 2015 році значні правочини.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №9.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Затверджено значні правочини вчинені у 2015 році.

 

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись Товариством у 2016 році ( в тому числі щодо продажу та/або оренди нерухомого майна, транспортних засобів, виробничих засобів/ліній тощо).

 

Рішення:

10.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів, предметом яких може бути (але не виключно): продаж та/або
здача в оренду всього рухомого та/або нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей, сировини і т.п.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято.

Попередньо схвалено та надано згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів, предметом яких може бути (але не виключно): продаж та/або здача в оренду всього рухомого та/або нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей, сировини і т.п.

Рішення:

10.2. Надати повноваження голові правління Товариства Сові О.З. підписати такі договори купівлі-продажу та/або оренди вказаних об'єктів на умовах та у сумі на його розсуд з дозволу (рішення) Наглядової ради, що оформляється протоколом Наглядової ради.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,00

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Надано повноваження голові правління Товариства Сові О.З. підписати такі договори купівлі-продажу та/або оренди вказаних об'єктів на умовах та у сумі на його розсуд з дозволу (рішення) Наглядової ради, що оформляється протоколом Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення:

11. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський бетон», Лісоцького Андрія Романовича.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №11.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства: Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський бетон», Лісоцького Андрія Романовича.

12. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:

12.1. Обрати до складу Наглядової ради 3 (трьох) осіб.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

До складу Наглядової ради Обрано 3 (три) особи.

Рішення:

12.2. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:

- Шеннон Кіран Патрік;

- Стечкевич Василь Мирославович.

- Муходінова Марина Віталіївна.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12 для кумулятивного голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Перелік кандидатів до Наглядової ради Товариства

Кількість голосів віддана за кандидата

1. Шеннон Кіран Патрік;

8104761

2. Стечкевич Василь Мирославович

8104761

3. Муходінова Марина Віталіївна

8104761

Рішення прийнято:

До Наглядової ради обрано:

- Шеннон Кіран Патрік;

- Стечкевич Василь Мирославович.

- Муходінова Марина Віталіївна.

Рішення:

12.3. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Затверджено умови договорів з членами Наглядової ради.

Рішення:

12.4. Уповноважити голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича підписати договори з членами Наглядової ради.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Уповноважено голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича підписати договори з членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень Ревізора.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень пропонується

Рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ільчиняк Віри Олексіївни.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ільчиняк Віри Олексіївни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:

14.1. Обрати Ревізором Товариства Войтенко Катерину Василівну.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №14.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Ревізором Товариства обрано Войтенко Катерину Василівну.

Рішення:

14.2. Затвердити умови договору з Ревізором.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №13.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Затверджено умови договору з Ревізором.

Рішення:

14.3. Уповноважити голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича підписати договір з Ревізором.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №14.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

8104761

Підсумки голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

не приймали участі у голосуванні**

голосів

8104761

0

0

0

у відсотках, %

100,00

0,000

0,00

0,00

Рішення прийнято:

Голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича уповноважено підписати договір з Ревізором.

 

16. Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонувала закрити збори.

Зауважень по порядку ведення зборів не було.

25 квітня 2016 р.

Підписи:

 

Голова загальних зборів акціонерів ___________________ Сова Олег Зіновійович

Секретар загальних зборів акціонерів ____________________ Бичко Олександра Богданівна

Голова правління

ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» _________________ Сова Олег Зіновійович