Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 06 травня 2016, 13:55

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Андрейко Олександр Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, Дрогобич, Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

0324421740 03244410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №84 (2338)

04.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

06.05.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2016

звільнено

член правлiння голова правлiння

Сова Олег Зiновiйович

КА 424709
07.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшення про звiльнення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ Дрогобицький ЗЗБВ 27.04.2016 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi поданої заяви Сови О. З. Посадова особа Сова Олег Зiновiйович паспорт: серiя КА №424709 виданий 07.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi), яка займала посаду член правлiння голова правлiння, звiльнена. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.06.2015 по 27.04.2016.

28.04.2016

призначено

член правлiння голова правлiння

Андрейко Олександр Олександрович

КВ 377791
16.02.2000 Мостиська РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ" 27.04.2016 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi заяви Андрейка О. О.Посадова особа призначена на посаду член правлiння голова правлiння. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення термiну. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: квiтень 2011 року - листопад 2014 року юрисконсульт ТОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", грудень 2014 року - березень 2016 року - юрисконсульт ПАТ "Миколаївцемент", квiтень 2016 року - юрисконсульт ПАТ "Подiльський цемент". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: акцiями не володiє