Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 13 січня 2017, 15:45

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Андрейко Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

11.01.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (0324)410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.01.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

7 Вiдомостiнацiональної комiсiї з цiнних папенрiв та фондового ринку

12.01.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

13.01.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.01.2017

звільнено

член правлiння

Прiнда Андрiй Васильович

КА 079540
05.03.1996 Миколаївським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" №11-01/2017 вiд 11.01.2017 припинено повноваження Члена Правлiння Прiнди Андрiя Васильовича та Члена Правлiння Пельтека Дмитра Дмитровича. Прiнда А. В. перебував на посадi члена правлiння з 05.03.2014 по 11.01.2017

11.01.2017

звільнено

член правлiння

Пельтек Дмитро Дмитрович

КМ 722627
24.06.2011 Суворовський РВ ОМУМВСУ в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням засiдання Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" №№11-01/2017 вiд 11.01.2017 вирiшено припинити повноваження Члена Правлiння Прiнди Андрiя Васильовича та Члена Правлiння Пельтека Дмитра Дмитровича. Пельтек Д. Д. перебував на посадi члена правлiння з 05.03.2014 по 11.01.2017

11.01.2017

обрано

член правлiння

Прiнда Андрiй Васильвич

КА 079540
05.03.1996 Миколаївський РВ УМВСУ у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" протокол №11-01/2017 вiд 11.01.2017 вирiшено обрати (призначити)на посаду Члена Правлiння Прiнду Андрiя Васильовича, Члена Правлiння Чорненьку Олену Сергiївну, Члена Правлiння Винарчик Iрину Iванiвну. Прiнда А. В. працював на посадi головного iнженера ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ". З 01.05.2014 технiчний директор ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ". Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: без зазначення термiну

11.01.2017

обрано

член правлiння

Винарчик Iрина Iванiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням засiдання Наглядової ради протокол №11-01/2017 вiд 11.01.2017 вирiшено обрати (призначити)на посаду Члена Правлiння Прiнду Андрiя Васильовича, Члена Правлiння Чорненьку Олену Сергiївну, Члена Правлiння Винарчик Iрину Iванiвну. Винарчик I. I.працювала: серпень – теперiшнiй час ТОВ СiАрЕйдж Україна, фiнансовий контролер
лютий 2015 – серпень 2016 ТОВ КПМГ Аудит, старший аудитор, березень 2011- лютий 2015 – ТОВ Бейкер Тiллi, старший аудитор; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк, на який призначено особу: без зазначення термiну

11.01.2017

обрано

член правлiння

Чорненька Олена Сергiївна

МР 052275
04.08.2003 Днiпровський ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл

0

Зміст інформації:

Рiшенням засiдання Наглядової ради протокол №11-01/2017 вiд 11.01.2017 вирiшено: обрати (призначити)на посаду Члена Правлiння Прiнду Андрiя Васильовича, Члена Правлiння Чорненьку Олену Сергiївну, Члена Правлiння Винарчик Iрину Iванiвну. Чорненька О. С. з 2012 року по 2015 рiк працювала фахiвцем з кадрiв в ТОВ "Альянс-Холдинг", з 2015 по 18.09.2016 - фахiвцем з органiзацiї розвитку ТОВ "Данон-Днiпро", з 19.09.2016- менеджер по персоналу ТОВ "Львiвський бетон"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк, на який призначено особу: без зазначення термiну.