Повідомлення про інформацію
Середа, 26 квітня 2017, 20:20

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння


     

Андрейко Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

24.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, Львiвська область, м.Дрогобич, вул.Фабрича, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244) 21740 (03244) 21740

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№79 (2584) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

26.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

PС 6198384
29.06.2010 паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 24 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 24.04.2017 р.) принято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Шеннона Кiрана Патрiка, паспорт РС6198384, виданий 29.06.2010р. паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя. Акцiями товариства не володiє. Перебував на посадi з 25.04.2016

24.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Стечкевич Василь Мирославович

КА 269321
27.09.1996 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 24 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 24.04.2017 р.) принято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Стечкевича Василя Мирославовича, паспорт КА 269321, виданий 27.09.1996р. Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi. Акцiями товариства не володiє.На посадi перебував з 25.04.2016

24.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

АК 301613
26.10.1998 Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» вiд 24 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 24.04.2017 р.) принято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Муходiнову Марину Вiталiївну, паспорт АК 301613, виданий 26.10.1998р., Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi Акцiями товариства не володiє. На данiй посадi перебувала з 25.04.2016

24.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Шеннон Кiран Патрiк

PС 6198384
29.06.2010 виданий паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя

0

Зміст інформації:

обрано на посаду члена Наглядової ради Шеннона Кiрана Патрiка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офiсом у м. Дублiн, Iрландiя 29.06.2010р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є представником акцiонера - Публiчне акцiонерне товариство «Подiльський цемент» (iдентифiкацiйний номер 00293091). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; особу призначено строком на 3 роки згiдно Статуту; до призначення протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: член Наглядової ради ПрАТ «Бехiвський спецiалiзований кар’єр», член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК», Технiчний керiвник ТОВ «СiАрЕйч Україна», операцiйний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Iрландiї; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має

24.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

МК 481822
30.05.1997 Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

Зміст інформації:

обрано на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 30.05.1997 р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є представником акцiонера - Публiчне акцiонерне товариство «Подiльський цемент» (iдентифiкацiйний номер 00293091). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє; особу призначено строком на 3 роки згiдно Статуту; до призначення протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: член Наглядової ради ПрАТ «Бехiвський спецiалiзований кар’єр», член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК», директор з матерiально-технiчного забезпечення ТОВ «СiАрЕйч Україна»; директора з виробництва Клесiвського кар’єру нерудних копалин «Технобуд»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

24.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

АК 301613
26.10.1998 виданий Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

обрано на посаду члена Наглядової ради Муходiнову Марину Вiталiївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 26.10.1998р.) за рiшенням загальних зборiв. Член Наглядової ради є представником акцiонера - Публiчне акцiонерне товариство «Подiльський цемент» (iдентифiкацiйний номер 00293091). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особу призначено на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ «Бiлоцеркiвський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СiАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.