Особлива інформація – зміна посадових осіб емітента 15.12.17р.
П'ятниця, 15 грудня 2017, 16:35

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, м. Дрогобич, Фабрична,61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (0324)410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.12.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

239 (2792) Вiдомостi НКЦПФР

15.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

15.12.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.12.2017

припинено повноваження

член правлiння

Чорненька Олена Сергiївна

МР 052275
04.08.2003 Днiпровський ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 13.12.2017) вирiшено припинити повноваження члена правлiння Чорненької Олени Сергiївни вiдповiдно до п.9.3.14 Статуту Товариства, перебувала на цiй посадi з 11.01.2017 по 13.12.2017, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на мiсце звiльненого члена правлiння нiкого не призначено