Особлива інформація - зміна посадових осіб 20.12.17р.
Середа, 20 грудня 2017, 16:50

Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння

     

Андрейко Олександр Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.12.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, м. Дрогобич, Фабрична,61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (0324)410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

242(2795) Вiдомостi НКЦПФР

20.12.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.drogzbv.com.ua

в мережі Інтернет

20.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.12.2017

припинено повноваження

член правлiння голова правлiння

Андрейко Олександр Олександрович

КВ 377791
16.02.2000 Мостиське РВ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) вирiшено припинити повноваження члена правлiння голови правлiння Андрейка Олександра Олександровича на пiдставi поданої заяви Андрейка О. О., перебував на цiй посадi з 28.04.2016 по 19.12.2017, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

19.12.2017

обрано

член правлiння голова правлiння

Козленко Святослав Анатолiйович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 19.12.2017) обрано членом правлiння головою правлiння з 20.12.2017 Козленка Святослава Анатолiйовича на пiдставi поданої ним заяви. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах Голови правлiння ПАТ «Подiльський цемент, члена Правлiння ПАТ «Миколаївцемент», старшого юрисконсульта, начальника юридичного вiддiлу ПАТ «Миколаївцемент». Призначений на посаду Голови Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.