Особлива інформація
Четвер, 27 серпня 2020, 18:05

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.drogzbv.com.ua

27.08.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)


                            1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

27.08.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН"

34814969

99.629

94.098

Зміст інформації

Дата отримання інформації 27.08.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН". Ідентифікаційний код юридичної особи  власника  акцій - 34814969.

27.08.2020р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ" (надалi - Емiтент) отримало вiд Центрального депозитарiю реєстр власників іменних цінних паперів (вих. № 19796 від 25.08.2020 року), у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого змінив порогове значення. Пакет  власника акцiй ТОВ " ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН " становить 94,098228 %, кількість 7654761 шт. у результатi чого виникли такi змiни:

- розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн - 99,629975 %;

 -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн - 94,098228 % 

 В отриманому Емітентом реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відсутні відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями. 

2

27.08.2020

Нікітіна Ольга Валеріївна

0.000

5.531

Зміст інформації

Дата отримання інформації 27.08.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  власника  акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Нікітіна Ольга Валеріївна. 

27.08.2020р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"  (надалi - Емiтент) отримало вiд Центрального депозитарiю реєстр власників іменних цінних паперів (вих. № 19796 від 25.08.2020 року), у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого змінив порогове значення. Пакет  власника акцiй  Нікітіної Ольги Валеріївни  становить 5,531747 %, кількість 450000 шт. у результатi чого виникли такi змiни: - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн - 0 %;

 -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн - 5,531747% 

 В отриманому Емітентом реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відсутні відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.