Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Понеділок, 31 серпня 2020, 19:11

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.drogzbv.com.ua

31.08.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.08.2020

14501.200

10358.000

140.00000000000

Зміст інформації

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 28.08.2020р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - Річні загальнi збори Товариства. Вiдомостi щодо правочинiв - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які відповідатимуть наступним критеріям: отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 14 501 200,00 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10 358 000,00 грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 140%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 108 561 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 7654761 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 7654761 шт., "проти" - 0 шт., "утримались" - 0 шт.

Ел.підпис