Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Середа, 28 квітня 2021, 17:50

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.drogzbv.com.ua

28.04.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)

 

 

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Шишко Александр

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2021 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Шишко Александра. Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2021 р. припинено повноваження Члена наглядової ради Муходiнової Марини Вiталiївни. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2021 р. припинено повноваження Члена наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа акцiями Товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Шишко Александр

 

0.00000

Зміст інформації

Шишко Александра обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2021 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-: Технiчний директор в ТОВ "СiАрЕйч Україна". Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера - ТОВ "Львiвський бетон"(iдентифiкацiйний номер 34814969)), що володiє 7654761 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 94.098228% вiд статутного капiталу Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

 

0.00000

Зміст інформації

Муходiнова Марина Вiталiївна обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2021 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-: Член Наглядової ради ПАТ "Бiлоцеркiвський завод ЗБК", директор з персоналу ТОВ "СiАрЕйч Україна", директор з персоналу ПАО "Хайдельберг Цемент Україна".Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера - ТОВ "Львiвський бетон"(iдентифiкацiйний номер 34814969)), що володiє 7654761 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 94.098228% вiд статутного капiталу Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

 

0.00000

Зміст інформації

Шаргунов Володимир Ананьєвич обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2021 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-: Член Наглядової ради ПАТ "Бiлоцеркiвський завод ЗБК"; директор з матерiально-технiчного забезпечення ТОВ "СiАрЕйч Україна"; директор з виробництва Клесiвського кар'єру нерудних копалин "Технобуд".Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера - ТОВ "Львiвський бетон"(iдентифiкацiйний номер 34814969), що володiє 7654761 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 94.098228% вiд статутного капiталу Товариства , не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Файли для завантаження:

Особлива інформація.dox

ел.підпис

Особлива інформація.xml

ел.підпис

Особлива інформація.pdf

ел.підпис