Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Понеділок, 14 червня 2021, 18:45

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.drogzbv.com.ua

14.06.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.06.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Шишко Александр

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р. припинено повноваження  Голови Наглядової ради Шишко Александра.    Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Голови  Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа  акцiями Товариства  не володiє. Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.06.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Муходiнова Марина Вiталiївна

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням  позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р. припинено повноваження Члена наглядової ради Муходiнової Марини Вiталiївни. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа  акцiями Товариства  не володiє. Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.06.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Шаргунов Володимир Ананьєвич

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р. припинено повноваження Члена наглядової ради Шаргунова Володимира Ананьєвича. Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена  Наглядової ради Товариства - з 24.04.2018р. Особа  акцiями Товариства  не володiє. Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11.06.2021

обрано

Голова наглядової ради

Гюмюшлю Iван Iванович

 

0.00000

Зміст інформації

Гюмюшлю Iван Iванович  обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р. Рiшенням   Наглядової Ради Товариства вiд 11.06.2021 р.  - Гюмюшлю Iвана Iвановича було обрано Головою Наглядової ради.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв-: 19.03.2014 р. - 31.05.2019р. ТОВ "Подiлля-Промресурс", заступник директора, з 01.06.2019 р. по нинiшнiй час ТОВ "Подiлля-Промресурс", директор. Посадова особа не є акцiонером,  є  представником акцiонера -  ТОВ "Львiвський бетон"(iдентифiкацiйний номер 34814969), що володiє 7654761 шт.  простих iменних акцiй  Товариства,   що становить 94.098228%  вiд статутного капiталу  Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

11.06.2021

обрано

Член наглядової ради

Романчук-Козак Артем Вiкторович

 

0.00000

Зміст інформації

Романчук-Козак Артем Вiкторович  обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  з 01.11.2014 р. -18.06.2019р. ТОВ "Подiлля-Промресурс"(код за ЄДРПОУ 33552945) , начальник гаража; 20.04.2018 р. - 27.01.2020 р. ТОВ "Метiнвест-ТРЕЙД"(код за ЄДРПОУ 37027489), директор (за сумiсництвом);

З 07.09.2020 р. по нинiшнiй час ТОВ "Подiлля-Промресурс"(код за ЄДРПОУ 33552945), начальник гаража (основне); З 22.05.2021р. по нинiшнiй час ПП"Траст-В"(код за ЄДРПОУ 35054264), директор (за сумiсництвом). Посадова особа не є акцiонером,  є  представником акцiонера - ТОВ "Львiвський бетон"(iдентифiкацiйний номер 34814969), що володiє 7654761 шт.  простих iменних акцiй  Товариства,   що становить 94.098228%  вiд статутного капiталу  Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

11.06.2021

обрано

Член наглядової ради

Регелюк Володимир Iванович

 

0.00000

Зміст інформації

Регелюк Володимир Iванович  обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол № 2 вiд 11.06.2021 р.   Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 15.12.2015 р.- 05.04.2018р. Державна iнспекцiя з енергетичного нагляду у Пiвденно-Захiдному регiонi, начальник СОР ОТВ, 29.05.2018 р. - 19.06.2019 р. Приватне пiдприємство "Демпродторг" (код за ЄДРПОУ 40292148), заступник директора, з 25.01.2015 р. по нинiшнiй час, Громадська спiлка "Вiнницька обласна асоцiацiя футболу"  (код за ЄДРПОУ 20098509), голова КДК. Посадова особа не є акцiонером,  є  представником акцiонера - ТОВ "Львiвський бетон"( код за ЄДРПОУ 34814969), що володiє 7654761 шт.  простих iменних акцiй  Товариства,   що становить 94.098228%  вiд статутного капiталу  Товариства , не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором.  Cтрок, на який обрано особу - 3 роки.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

11.06.2021

припинено повноваження

Ревiзор

Мiхал Роберт Бужинськi

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням  позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Протокол №2 вiд 11.06.2021 р.  припинено повноваження  Ревiзора Товариства Мiхал Роберт Бужинськi.  Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз скасуванням посади Ревiзора. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi РевiзораТовариства - з 24.04.2018р. Особа  акцiями Товариства  не володiє. Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Документи для завантаження:

Особлива інформація.docx

Ел.підпис

Особлива інформація.pdf

Ел.підпис

Особлива інформація.xml

Ел.підпис