Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
П'ятниця, 18 червня 2021, 16:25

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.drogzbv.com.ua

18.06.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.06.2021

звільнено

Голова правлiння Товариства

Прiнда Андрiй Васильович

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 2 вiд 17.06.2021)  звiльнено з посади Голови правлiння Товариства Прiнду Андрiя Васильовича  на пiдставi поданої заяви, перебував на цiй посадi з 29.05.2018, посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

17.06.2021

звільнено

Головний бухгалтер

Бичко Олександра Богданiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням Голови правлiння (Наказ № __ вiд 18.06.2021)  звiльнено з посади Головного бухгалтера Бичко Олександру Богданiвну  на пiдставi поданої заяви, перебувала на цiй посадi з 01.01.2009, посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Об'рунтування змiн виконавчого органу вiдсутнi. 

17.06.2021

призначено

Голова правлiння Товариства

Розвадовський Iгор Олегович

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 2 вiд 17.06.2021)  призначено на посаду Голови правлiння Товариства Розвадовського Iгора Олеговича на пiдставi поданої заяви з 18.06.2021 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював  на посадi помiчника юриста з 16.03.2020р ТОВ "Подiлля-Промресурс" Призначений на посаду Голови Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв.

17.06.2021

призначено

Член  правлiння Товариства

Петрик Галина Олександрiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 2 вiд 17.06.2021)  призначено на посаду Члена правлiння Товариства Петрик Галину Олександрiвну на пiдставi поданої заяви з 18.06.2021 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працювала  на посадi офiс-адмiнiстратора з 11.09.2020р ТОВ "Подiлля-Промресурс", на посадi бухгалтера 22.07.2020р. - 10.09.2020р. - ФГ "Грiн Еко Подiлля", на посадi бухгалтера 13-11.2019р. - 31.01.2020р. - ТОВ "Денарiй",   на посадi консультанта по роботi з клiєнтами 22.03.2018р. - 04.05.2018р. - ТОВ "Каскад-Будiнвест"  Призначена на посаду Члена Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв.

17.06.2021

призначено

Член  правлiння Товариства

Трапля Руслан Валерiйович

 

0.00000

Зміст інформації

Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання № 2 вiд 17.06.2021)  призначено на посаду Члена правлiння Товариства  Траплю Руслана Валерiйовича  на пiдставi поданої заяви з 18.06.2021 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював  на посадi директора з 05.05.2020р. по сьогоднi -   ТОВ "Немирiвський цегельний завод" (за сумiсництвом), на посадi директора з 07.02.2019р. по сьогоднi -  ТОВ "Грiн Енерджi Вiнниця".  Призначений на посаду Члена Правлiння до вiдкликання Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Документи для завантаження:

Зміна складу посадових осіб.docx.

ел.підпис

Зміна складу посадових осіб.pdf.

ел.підпис

Зміна складу посадових осіб.xml.

ел.підпис