ПРОТОКОЛ № 2 позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
П'ятниця, 25 червня 2021, 17:58

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

(ідентифікаційний код 05505495, надалі – «Товариство»)

м. Дрогобич                                                                                         11 червня 2021 року

 

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»):

11 червня 2021 року.

Місце проведення Загальних зборів: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх).

Реєстрацію учасників розпочато об 11-00 годині. 

Реєстрацію учасників закінчено  об 11-45 годині.

Початок проведення Загальних зборів о 12 год. 00 хв.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 07 червня 2021 року, становить 290 осіб, яким належить 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, в тому числі 8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії Савицька Наталія Григорівна, члени реєстраційної комісії Косьмій Галина Іванівна та Лютий Роман Васильович, здійснили реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах. Повноваження акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів (їх представників).

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (Два) акціонери (їх представників), яким належить 8104761 (Вісім мільйонів сто чотири тисячі сімсот шістдесят одна) штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 99,63% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 99,95% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Кворум Загальних зборів становить 99,95 %.

            У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових загальних зборів наявний. Загальні збори Товариства є правомочними.

Голосування на Загальних зборах з питань  порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н засідання Наглядової Ради від 27.04.2021 року) було обрано Головою Загальних зборів Товариства Прінду Андрія Васильовича, секретарем Загальних зборів - Бичко Олександру Богданівну та затверджено наступний регламент роботи Загальних зборів Товариства: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин,  час для обговорення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час для відповідей на питання – до 3 хвилин.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н засідання Наглядової ради від 27.04.2021 року) виконання функцій тимчасової лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА»: голова тимчасової лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; члени тимчасової лічильної комісії –  Косьмій Галина Іванівна, Лютий Роман Васильович

 

Порядок денний Загальних зборів.

1.  Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.  Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

4. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 5. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

 

Питання № 1 порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради від 27.04.2021р. функції лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Результати голосування:

«За» - 8104761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

 «Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

Питання № 2 порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який повідомив про необхідність дострокового припинення всіх членів Наглядової ради Товариства та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування:

«За» - 8104761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

 «Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання № 3 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який повідомив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів  Наглядової ради Товариства, що обирається шляхом кумулятивного голосування – 3 особи. Голова зборів Прінда А. В. запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

 Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства

Кількість голосів,  яку віддав акціонер (представник  акціонера) за кожного кандидата

1

Романчук-Козак Артем Вікторович – представник акціонера

8104761

2

Регелюк Володимир Іванович – представник акціонера

8104761

3

Гюмюшлю Іван Іванович – представник акціонера

8104761

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення: Обрано Наглядову раду Товариства в наступному складі:                                            1. Романчук-Козак Артем Вікторович - член Наглядової ради.                                                                                                            2. Регелюк Володимир Іванович - член Наглядової ради.                                                                                  

3. Гюмюшлю Іван Іванович - член Наглядової ради.

Питання № 4 порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 8104761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

 «Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Питання № 5 порядку денного «Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства».

Слухали: Голову зборів Прінду Андрія Васильовича, який запропонував припинити достроково повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Ревізійну комісію (Ревізора) не обирати.

Результати голосування:

«За» - 8104761 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; «Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

 «Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Ревізійну комісію (Ревізора) не обирати.

 

Голова Загальних зборів Прінда Андрій Васильович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

                                 Підписи:          

Голова Загальних зборів           _______________     Прінда А.В.

                        

 

Секретар Загальних зборів      ________________     Бичко О.В.

Документи для завнтаження:

ПРОТОКОЛ № 2