Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Середа, 14 липня 2021, 16:37

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

82109 м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

+380674305430 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.drogzbv.com.ua

14.07.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

1. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

14.07.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН"

34814969

94.098

0.000

Зміст інформації

14 липня 2021 року Приватним акціонерним товариством "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" (надалі - Товариство) було отримано Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 12.07.2021 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному реєстрі власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ "Дрогобицький завод залізобетонних виробів", а саме:пакет акцій акціонера - юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЬВІВСЬКИЙ БЕТОН" (Україна) (код ЄДРПОУ 34814969) що володіло 7654761 штук простих  іменних акцій, що становило - 94,09823% в загальній кількості акцій Товариства, зменшився  та після змін не володіє акціями товариства;

відчуження права власності на акції відбулось прямим способом;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дана інформація відсутня;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності)- відсутня

2

14.07.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ЕНЕРДЖІ ВІННИЦЯ"

42466035

0.000

99.629

Зміст інформації

14 липня 2021 року Приватним акціонерним товариством "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" (надалі - Товариство) було отримано Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, складений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 12.07.2021 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному реєстрі власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ "Дрогобицький завод залізобетонних виробів", а саме:

пакет акцій акціонера - юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ЕНЕРДЖІ ВІННИЦЯ" (Україна) (код ЄДРПОУ 42466035) до змін акціонер акціями Товариства не володів, після  змін акціонер володіє  8134862 штук простих іменних акцій, що становить - 99,629975 % в загальній кількості акцій Товариства, в загальній кількості голосуючих акцій Товариства - 99,952889;

набуття права власності на акції відбулось прямим способом;

відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дана інформація відсутня;

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності)- відсутня

 

Документи для завантаження:

Зміна власників акцій.docx

Ел.підпис

Зміна власників акцій.pdf

Ел.підпис

Зміна власників акцій.xml

Ел.підпис