Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
Четвер, 15 липня 2021, 19:07

Повідомлення про проведення  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, надалі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 16 серпня 2021 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 10.08.2021 року (станом на  24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарній установі -Товариству з обмеженою відповідальністю «Онікс-ІВА» (ідентифікаційний код - 24680821), відповідно до укладеного договору.

             2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

            4. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової  ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд. 61, адміністративний корпус Товариства, у робочі дні з 9-00 год. до 15-00 год. в кабінеті головного бухгалтера (другий поверх), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Розвадовський Ігор Олегович. Контактний телефон: +380-674305430.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 12.07.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8134862  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8108561 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту  порядку денного Загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: drogzbv.com.ua

Наглядова рада Товариства

Документи для завантаження:

Повідомлення про проведення ЗЗА (позачергові).doc

Ел.підпис

Повідомлення про проведення ЗЗА (позачергові).pdf

Ел.підпис