Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Вівторок, 25 березня 2014, 19:52

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
голова правлiння       Княжев Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05505495
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький, 82103, М. Дрогобич, Фабрична, 61
5. Міжміський код, телефон та факс
0324421740 0324410300
6. Електронна поштова адреса
zavodzbv@ukrpost.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.03.2014
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці drogzbv.com.ua в мережі Інтернет 25.03.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки Товариство не має валютного рахунку.
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Рейтингова оцiнка акцiй товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегiчного економiчного значення для держави.
Iнформацiя про дивiденди: у звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Товариство облiгацiй не випускало.
Товариство iнших цiнних паперiв не випускало.
Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.
Iнформацiя щодо замовлених, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi.
Боргових цiнних паперiв товариство не емiтувало.
Пiдстав для складання звiту про стан об"єкту нерухомостi немає.
Похiдних цiнних паперiв немає.
Цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, товариство не випускало.

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Дрогобицький ЗЗБВ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
82103
3.1.5. Область, район
Львівська , Дрогобицький
3.1.6. Населений пункт
М. Дрогобич
3.1.7. Вулиця, будинок
Фабрична, 61
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ№141841
3.2.2. Дата державної реєстрації
04.03.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Дрогобицькоi мiської Ради народних депутатiв
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2033715.50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2033715.50
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Дрогобицьке ЦВ ПАТ "Укрiнбанк"
3.3.2. МФО банку
300142
3.3.3. Поточний рахунок
26009132100176
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку
д/в
3.3.6. Поточний рахунок
д/в
3.4. Основні види діяльності
23.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.73 Оптова торгiвля деревиною i будiвельними матерiалами
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднанняМісцезнаходження об'єднання
CRH Україна 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, офiс 4
Опис Пiдприємство по виробництву бетонних i залiзобетонних виробiв
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння в складi 3 осiб, Наглядова Рада в складi 2 чоловiк та Ревiзiйна комiсiя у складi 3 чоловiк. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно його дiяльностi. Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв управлiння закрiпленi в Статутi Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ ТЦП "Восток-Маклєр" 23461005 61003Україна м. Харкiв м-н Конституцiї буд.1 0.0007
ТОВ "Львiвський бетон" 34814969 79066Україна м. Львiв Грунтова, 1 99.63
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
285 ф. о.   0.3693
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 29 чоловiк, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом - 1 чоловiк. Працiвникiв, котрi працювали на умовах неповного робочого часу, за звiтний перiод немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 1018 тис. грн. Зменшення фонду оплати працi вiдносно 2012 року на 696 тис. грн. вiдбулось з урахуванням росту мiнiмальної ЗП та прожиткового мiнiмуму у зв"язку зi зменшенням кiлькостi працiвникiв на 32 чоловiки. Кадрова полiтика та рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяють здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у виконаннi контрактних зобов"язань.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Княжев Сергiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 186384 28.02.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Займає посади дектора ТОВ "Щирецький ЗЗБВ" та ТОВ "Львiський бетон". Обраний рiшенням наглядової ради ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (протокол №1 вiд 06.06.2011р.) з 07.06.2011р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голвний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бичко Олександра Богданiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "СП "Тартарiнi-України"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського облiку. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Львiвський бетон"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34814969
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубас Iгор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 474094 28.02.1998 Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ХК "Укрбетон"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки - контроль за господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0000012%;
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лютий Василь Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 199644 14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент", директор з економiки та фiнансiв.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Займає посаду директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крутий Роман Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 414722 19.11.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Займає посаду начальника юридичного вiддiлу ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрусiв Сергiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 937329 16.03.2000 Бурштинським МВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник ревiзiйної служби ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - контроль та перевiрка господарської дiяльнiстi Товариства. Посадова особа винагороду не отримувала. Займає посаду начальник ревiзiйної служби в ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчиняк Вiра Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 712645 16.02.1997 Залiзничним РВ УМВС України м.Львова
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiнансовий директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiнансовий директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiсоцький Андрiй Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 329316 03.01.1997 Галицьким РВ УМВС України в м.Львовi
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Комерцiйний директор ТОВ "Щирецький ЗЗБВ"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
12345678910
Голова правлiння Княжев Сергiй Володимирович КЕ 186384 06.03.2014 Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бичко Олександра Богданiвна КА 625612 11.11.1997 Дрогобицьким МВ УМВВС в Львiвськiй областi   0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради ТОВ "Львiвський бетон" 34814969 21.01.2011 8104761 99.63 8104761 0 0 0
Член Наглядової ради Дубас Iгор Iванович СС 474094 28.02.1998 Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 09.10.2003 10 0.00010 10 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Лютий Василь Iванович СС 199644 14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi   0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Крутий Роман Анатолiйович СС 414722 19.11.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України   0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Андрусiв Сергiй Васильович СС 937329 16.03.2000 Бурштинським МВ УМВС Українив Iвано-Франкiвськiй областi   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Iльчиняк Вiра Олексiївна КА 712645 16.12.1997 Залiзничним РВ УМВС України м.Львова   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Лiсоцький Андрiй Романович КА 329316 30.01.1997 Галицьким РВ УМВС України у м.Львовi   0 0 0 0 0 0
Усього 8104771 99.63010 8104771 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ТОВ "Львiвський бетон" 34814969 79066 Україна Львівська Сихiвський м. Львiв Грунтова, 1 21.01.2011 8104761 99.63 8104761 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Усього 8104761 99.630 8104761 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма утовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудит-сервiс IНК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13659226
Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0036
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2010
Міжміський код та телефон (0342) 3-49-07
Факс (0342) 75-05-01
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр на проведення аудиторських послуг №3 вiд 17.01.2014

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдний реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23248056
Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ Гетьмана Мазепи, 36/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399337
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2010
Міжміський код та телефон (0342)52-75-47
Факс (0342) 52-75-47
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зi зберiгання цiнних паперiв((ведення особових рахункiв зареєстрованих осiб)
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується №12 вiд 28.12.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київський м. Київ Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)377-72-65
Факс (044)279-11-52
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування щодо розмiщення та обслуговування цiнних паперiв бездокументарної форми iснування за договором №Е-6970/п вiд 17.07.2013

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034 Україна м. Київ Київський м. Київ провулок Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (44) 279-41-58
Факс (44) 278-51-40
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй Емiтента згiдно iз договором №22/IФ вiд 02.03.2012

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
11.02.2010 73/13/1/10 Захiдне територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000171144 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 8134862 2033715.50 100
Опис Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались
 

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" є правонаступником ВАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", що був створений шляхом корпоратизацiї державного пiдприємства 4 березня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю №474 вiд 28/03/94. Перереєстровано свiдоцтво про держреєстрацiю 06.01.98 р. Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В складi Товариства немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства на 2013 рiк була затверджена 01.04.2011 наказом №23а.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення; - превалювання сутностi над формою; - автономнiсть; - обачнiсть; - безперервнiсть; - нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; - послiдовнiсть; - iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2013 року.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який завершився станом на 31 грудня 2011 р., Товариство подавало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(с)БО). Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2013 р., є другою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю окрiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними П(с)БО у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Датою переходу, ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, на МСФЗ є початок робочого дня (роботи) 1 сiчня 2012 року. Для досягнення порiвнювальностi iнформацiї при переходi на МСФЗ проведено також трансформацiю за рiк, що почався 01.01.2011р. i закiнчився 31.12.2011р.
Дата звiтностi – 31 грудня 2013 року за перiод, що почався 01 сiчня 2013 року i закiнчився 31 грудня 2013 року.
Фiнансова звiтнiсть затверджена Загальними зборами акцiонерiв 05.03.2014р.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фiрми "АУДИТ- СЕРВIС IНК" щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" станом на 31.12.2013 р.Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", НКЦПФР
м. Iвано-Франкiвськ
1. Вступний параграф
1.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (далi – Товариство, код ЄДРПОУ 05505495; мiсцезнаходження: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд.61), що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), рух грошових коштiв (за прямим методом) та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, примiток та iншої пояснюючої iнформацiї.
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
­- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р. (зi змiнами);
­- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
­- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»);
­- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
­- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
3. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
4. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудиторська перевiрка звiтностi показала, що в основному звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме не нарахованi резерви:
- на дебiторську заборгованiсть;
- на невикористанi вiдпуски.
4.1 Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що iснує невизначенiсть щодо впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
5. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)».
5.1 Загальна iнформацiя про Товариство
В результатi перевiрки встановлено:
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв». Цi змiни до статуту зареєстрованi державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
5.2 Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” з врахуванням вимог нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом голови Правлiння вiд 01.04.2011р. №23”А”, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Вiдповiдно до вимог наказу вiд 25.10.2013 р. №51 станом на 01.11.2013 р. проведена iнвентаризацiя основних засобiв, якою пiдтверджено їх фактична наявнiсть.
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено i пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Внаслiдок трансформацiї рiчна фiнансова звiтнiсть в основному вiдповiдає концептуальнiй основi МСФЗ.
5.3 Власний капiтал та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Облiк статутного капiталу
Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал Товариства оголошено в сумi 2 033 715, 50 грн. (два мiльйони тридцять три тисячi сiмсот п'ятнадцять гривень 50 копiйок) подiлений на 8 134 862 (вiсiм мiльйонiв сто тридцять чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят двi) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень за 1 (одну) акцiю.
Статутний капiтал сплачено повнiстю, що пiдтверджено первинними документами. Облiк статутного капiталу ведеться без порушень.
Облiк резервiв
Резервний капiтал Товариства на 31.12.2013 р. сформовано у попереднiх звiтних перiодах у сумi 6 тис. грн., що вiдповiдає статуту.
За результатами господарської дiяльностi у 2013 р. Товариством отримано збитки у сумi 525 тис.грн. Сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2013 р. становить 1 188 тис.грн., однак такий прибуток було отримано не вiд господарської дiяльностi, так як вiдповiдно до МСФЗ сума iндексацiї основних засобiв, проведеної у попереднiх роках вiдображена у складi прибутку (зменшеннi збитку). Накопичена сума iндексацiї складає 7 195 тис.грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Вартiсть чистих активiв на 31.12.2013 р. складає – 3 228 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.
5.4 Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2013 роцi не вiдбувалося.
5.5 Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю i аудиту
Згiдно статуту органами управлiння Товариством є:
Органи управлiння:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада Товариства;
Правлiння Товариства.
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв.
В перервi мiж проведенням Загальних Зборiв органом, який представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть товариства, є Наглядова Рада Товариства.
Основнi функцiї та компетенцiя Наглядової Ради Товариства:
• внесення пропозицiй Загальним Зборам акцiонерiв;
• обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
• прийняття рiшень щодо:
­- вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
­- обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
­- обрання (замiну) зберiгача та депозитарiю цiнних паперiв i затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради згiдно з законом i статутом Товариства.
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. До складу Правлiння входять його Голова та члени у кiлькостi, визначенiй Загальними Зборами.
Основнi обов’язки та компетенцiя Правлiння Товариства:
• органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
• розробка основних напрямiв розвитку;
• вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, своєчасного подання звiтностi.
Правлiння Товариства пiдзвiтне в своїй дiяльностi Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi. Рiшення Правлiння Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв i оформляються протоколом за пiдписом Головуючого на засiданнi.
Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка щорiчно звiтує перед Загальними Зборами.
Повноваження та основнi обов’язки Ревiзiйної комiсiї:
• здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
• пiдготовка та доведення до вiдома Загальних Зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi.
Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена.
Аудитори вважають, що система управлiння Товариства є достатньо дiєвою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту.
5.6 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилки.
5.7 Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
Аудиторською перевiркою встановлено та пiдтверджується вiдповiднiсть даних, наведених у Примiтках до фiнансової звiтностi, що стосуються статей балансу.
6. Загальний висновок
Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2013 р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013 р.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2013 р. у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ вiд 26.11.2009р. №208/6 № 0021
Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
Телефон: (0342) 75-05-01.
Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.
8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 17 сiчня 2014 р. №3.
Аудит проведено в перiод з 21 сiчня по 03 лютого 2014 р.
06 лютого 2014 р.
Директор по аудиту___________В.К. Орлова Аудитори_________Є.Д. Вiнтоняк __________О.Я. Корпан
__________О.В. Дожджаник
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553 продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012 р. №261/2) вiд 21.05.2009 р. №202/2)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види дiяльностi Товариства: 1) Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва; 2) Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 3) Оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 4) Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах. В 2013 роцi Товариство отримало доходи вiд таких видiв дiяльностi: Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва; Виготовлення товарного бетону. Виробництво є сезонно залежним. Основний ринок збуту є регiон Львiвської областi, а саме такi основнi клiєнти, як ТОВ Галичина Захiд, ТОВ Барком, ПП Дмитрах, ПП Ружило. Становище в галузi будiвництва в регiонi є таким же, як i iнших галузей. Вiдсутнiсть великих об'ємiв промислового та житлового будiвництва унеможливлює роботу пiдприємства на повну потужнiсть, що призводить до збиткової роботи. Основнi конкуренти в регiонi: - ВК "Крок", ТОВ "ТКС". Перевагами даних пiдприємств є зручне територiальне розмiщення а також достатня мобiльнiсть у випуску рiзновидної продукцiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За попереднi роки Товариство в бiльшiй мiрi придбавало основi засоби, переважно це будинки, споруди та передавальнi пристрої. Придбання активiв у 2012 роцi були здiйсненi на суму 1738 тис. грн. у 2013 роцi на суму 72 тис. грн. Значного вiдчуження активiв не було. Вибуття основних засобiв, пов'язанi з їх зносом. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Стан основних засобiв висвiтлений у вiдповiднiй таблицi. За даними Фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю) на суму 16107 тис. грн. Знос основних засобiв - 58,8%. Загруження виробничих потужностей та ступiнь використання обладнання прямопропорцiйно залежить вiд об"єму замовлень на виконання робiт. Мiсцезнаходження основних засобiв - на територiї Товариства. В оренду передано основнi засоби на суму 71 тис. грн., заставленого майна немає. Основнi засоби використовуються у вiдповiдностi з технологiчним призначенням. Не зважаючи на високий коефiцiєнт зносу основних засобiв, у зв"язку з вчаснiстю ремонтiв основних засобiв, строки безпечної їх експлуатацiї продовжуються. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. Щодо планiв капiтального будiвництва - на даний час Товариство не визначилось.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Протягом 2013 року тривало уповiльнення зростання свiтової економiки, викликане насамперед низькими результатами полiтики стимулювання економiчної активностi розвиненими країнами свiту. Значна волатильнiсть на європейських фiнансових ринках негативно позначилась на дiлових очiкуваннях та темпах економiчного зростання країн Єврозони. Зниження свiтових цiн на продовольство та енергоносiї послабило iнфляцiйний тиск на свiтову економiку. За даними Державної служби статистики України iнфляцiйний тиск не мав суттєвого впливу, рiвень iнфляцiї за 2013 рiк склав 100,5%. Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi. Обсяг iнвестицiй в українську будiвельну галузь в 2013 р. впав. Причини падiння обсягiв будiвельних робiт девелопери озвучують традицiйнi - вiдсутнiсть грошей у мiсцевих i державних бюджетiв, низьку платоспроможнiсть населення i неякiсну роботу уряду.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi Товариством сплачено штрафнi санкцiї за наслiдками перевiрки за порушення законодавства 1 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi. Товариство фiнансується за рахунок власних коштiв, а також за рахунок фiнансової допомоги. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабалiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень вiд суб"єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7149 6634 0 70 7149 6704
будівлі та споруди 5761 5520 0 0 5761 5520
машини та обладнання 1046 849 0 0 1046 849
транспортні засоби 253 201 0 70 253 271
інші 89 64 0 0 89 64
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 16080 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду -16107 тис. грн.. Нараховано зносу 9473 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 58,8%. Основнi засоби задiянi на 64%. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 71,3%. Надiйшло за рiк основних засобiв на суму 72 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося за методом, передбаченим Податковим кодексом України
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3228 3739
Статутний капітал (тис. грн.) 2034 2034
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2034 2034
Опис Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод становить 1194 тис. грн. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i скорегованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 1194 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 7121 X X
Інші зобов'язання X 3365 X X
Усього зобов'язань X 10486 X X
Опис: Основною часткою зобов'язань є кредиторська заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/пОсновний вид продукціїОбсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Вироби з бетону для будiвництва 3335 4462 56.5 3259 4027 54.0
2 Готовi для використання бетоннi сумiшi 5300 3431 43.5 5300 3431 46
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Сировина i матерiали 65
2 Заробiтна плата 12
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5
4 Амортизацiя 7
5 Iншi операцiйнi витрати 11

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення у стрічці новинВид інформації
1
2
3
18.03.2013 18.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування) Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 ТакНі
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговiзбори не скликались Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 (осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): д/в   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
 Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/в Ні Ні Ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Змiни аудитора не вiдбувалось

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 ТакНі
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/в   X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 26.03.13 №430

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/в
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/в

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв за ЄДРПОУ 05505495
Територія   за КОАТУУ 4610600000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності   за КВЕД 23.61
Середня кількість працівників 29  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Фабрична, 61, м. Дрогобич, 82103  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4139 4139 4655
Основні засоби: 1010 7149 6634 6012
первісна вартість 1011 16080 16107 14357
знос 1012 8931 9473 8345
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 14 14 8
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095113021078710675
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2347 2332 1377
Виробничі запаси 1101 626 600 635
Незавершене виробництво 1102 12 0 226
Готова продукція 1103 1445 1483 511
Товари 1104 264 249 5
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 326 524 308
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

52

48

400
з бюджетом 1135 22 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44 9 4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 150 14 140
Готівка 1166 7 3 6
Рахунки в банках 1167 143 11 134
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II1195294129272233
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300142431371412908

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2034 2034 2034
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1699 1188 2256
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I1495373932284296
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 56 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3492 3316 2462
за розрахунками з бюджетом 1620 13 30 20
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 22
за розрахунками з оплати праці 1630 0 4 50
за одержаними авансами 1635 0 0 587
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 72 15 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6871 7121 5471
Усього за розділом IІІ169510448104868612
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900142431371412908

Примітки д/в
Керівник Княжев С. В.
Головний бухгалтер Бичко О. Б.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв за ЄДРПОУ 05505495
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8460 10335
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7540 ) ( 8994 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

920

1341
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 221 87
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1233 ) ( 1320 )
Витрати на збут 2150 ( 264 ) ( 532 )
Інші операційні витрати 2180 ( 152 ) ( 127 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 508 ) ( 551 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 508 ) ( 551 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 -6
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 511 ) ( 557 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-511-557

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 5378 6698
Витрати на оплату праці 2505 1018 1714
Відрахування на соціальні заходи 2510 386 632
Амортизація 2515 577 597
Інші операційні витрати 2520 944 965
Разом2550830310606

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 8134862 8134862
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8134862 8134862
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.065 -0.068
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.065 -0.068
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/в
Керівник Княжев С. В.
Головний бухгалтер Бичко О. Б.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв за ЄДРПОУ 05505495
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

9370

10977
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 28 30
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7735 )

( 8994 )
Праці 3105 ( 841 ) ( 1645 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 426 ) ( 805 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 722 ) ( 695 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 12 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 312 ) ( 192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 407 ) ( 491 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 0 )( 217 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 60 ) ( 41 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-386-1390
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 566 1400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -316 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33952501400
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-13610
Залишок коштів на початок року 3405 150 140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 14 150

Примітки д/в
Керівник Княжев С. В.
Головний бухгалтер Бичко О. Б.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв за ЄДРПОУ 05505495
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/в
Керівник Княжев С. В.
Головний бухгалтер Бичко О. Б.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв за ЄДРПОУ 05505495
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року400020340061699003739
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року409520340061699003739
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-51100-511
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000-51100-511
Залишок на кінець року430020340061188003228

Примітки д/в
Керівник Княжев С. В.
Головний бухгалтер Бичко О. Б,

 

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фiрми "АУДИТ- СЕРВIС IНК" щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" станом на 31.12.2013 р.Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню ПАТ "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв", НКЦПФР
м. Iвано-Франкiвськ
1. Вступний параграф
1.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв" (далi – Товариство, код ЄДРПОУ 05505495; мiсцезнаходження: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд.61), що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), рух грошових коштiв (за прямим методом) та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики, примiток та iншої пояснюючої iнформацiї.
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:
­- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 16.01.2003 р. (зi змiнами);
­- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
­- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»);
­- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»);
­- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
3. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
4. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудиторська перевiрка звiтностi показала, що в основному звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме не нарахованi резерви:
- на дебiторську заборгованiсть;
- на невикористанi вiдпуски.
4.1 Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на той факт, що iснує невизначенiсть щодо впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
5. Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик)».
5.1 Загальна iнформацiя про Товариство
В результатi перевiрки встановлено:
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв». Цi змiни до статуту зареєстрованi державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
5.2 Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. за № 996–ХIV. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” з врахуванням вимог нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi iз застосуванням комп'ютерної технiки.
Облiковою полiтикою Товариства, затвердженою наказом голови Правлiння вiд 01.04.2011р. №23”А”, визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Вiдповiдно до вимог наказу вiд 25.10.2013 р. №51 станом на 01.11.2013 р. проведена iнвентаризацiя основних засобiв, якою пiдтверджено їх фактична наявнiсть.
Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудиторами перевiрено i пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного.
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), а рiчна фiнансова звiтнiсть складена шляхом трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Внаслiдок трансформацiї рiчна фiнансова звiтнiсть в основному вiдповiдає концептуальнiй основi МСФЗ.
5.3 Власний капiтал та вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Облiк статутного капiталу
Облiк статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Статутний капiтал Товариства оголошено в сумi 2 033 715, 50 грн. (два мiльйони тридцять три тисячi сiмсот п'ятнадцять гривень 50 копiйок) подiлений на 8 134 862 (вiсiм мiльйонiв сто тридцять чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят двi) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень за 1 (одну) акцiю.
Статутний капiтал сплачено повнiстю, що пiдтверджено первинними документами. Облiк статутного капiталу ведеться без порушень.
Облiк резервiв
Резервний капiтал Товариства на 31.12.2013 р. сформовано у попереднiх звiтних перiодах у сумi 6 тис. грн., що вiдповiдає статуту.
За результатами господарської дiяльностi у 2013 р. Товариством отримано збитки у сумi 525 тис.грн. Сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2013 р. становить 1 188 тис.грн., однак такий прибуток було отримано не вiд господарської дiяльностi, так як вiдповiдно до МСФЗ сума iндексацiї основних засобiв, проведеної у попереднiх роках вiдображена у складi прибутку (зменшеннi збитку). Накопичена сума iндексацiї складає 7 195 тис.грн. Результат дiяльностi пiдтверджується первинними документами.
Вартiсть чистих активiв на 31.12.2013 р. складає – 3 228 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 ЦКУ.
Аудиторською перевiркою пiдтверджується правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.
5.4 Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2013 роцi не вiдбувалося.
5.5 Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю i аудиту
Згiдно статуту органами управлiння Товариством є:
Органи управлiння:
Загальнi Збори акцiонерiв;
Наглядова Рада Товариства;
Правлiння Товариства.
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв.
В перервi мiж проведенням Загальних Зборiв органом, який представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть товариства, є Наглядова Рада Товариства.
Основнi функцiї та компетенцiя Наглядової Ради Товариства:
• внесення пропозицiй Загальним Зборам акцiонерiв;
• обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
• прийняття рiшень щодо:
­- вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
­- обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
­- обрання (замiну) зберiгача та депозитарiю цiнних паперiв i затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради згiдно з законом i статутом Товариства.
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. До складу Правлiння входять його Голова та члени у кiлькостi, визначенiй Загальними Зборами.
Основнi обов’язки та компетенцiя Правлiння Товариства:
• органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
• розробка основних напрямiв розвитку;
• вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, своєчасного подання звiтностi.
Правлiння Товариства пiдзвiтне в своїй дiяльностi Загальним Зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi. Рiшення Правлiння Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв i оформляються протоколом за пiдписом Головуючого на засiданнi.
Контроль за фiнансовою дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, яка щорiчно звiтує перед Загальними Зборами.
Повноваження та основнi обов’язки Ревiзiйної комiсiї:
• здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
• пiдготовка та доведення до вiдома Загальних Зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi.
Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена.
Аудитори вважають, що система управлiння Товариства є достатньо дiєвою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту.
5.6 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
При проведеннi аудиту, ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi.
Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi шахрайства та помилки.
5.7 Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
Аудиторською перевiркою встановлено та пiдтверджується вiдповiднiсть даних, наведених у Примiтках до фiнансової звiтностi, що стосуються статей балансу.
6. Загальний висновок
Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок:
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань бухгалтерського облiку та податкового законодавства.
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi.
Показники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2013 р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. Їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена.
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013 р.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв», за винятком впливу питання, викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2013 р. у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК”
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ вiд 26.11.2009р. №208/6 № 0021
Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.
Телефон: (0342) 75-05-01.
Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.
8. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 17 сiчня 2014 р. №3.
Аудит проведено в перiод з 21 сiчня по 03 лютого 2014 р.
06 лютого 2014 р.
Директор по аудиту___________В.К. Орлова Аудитори_________Є.Д. Вiнтоняк __________О.Я. Корпан
__________О.В. Дожджаник
(сертифiкат А 000023 (сертифiкат А 002553 продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ
вiд 29.11.2012 р. №261/2) вiд 21.05.2009 р. №202/2)

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ЗМIСТ
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв. 3
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство» 3
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi» 3
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ» 3
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi» 4
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 6
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв» 6
Примiтка 1.2.2.3 «Торговi цiннi папери» 7
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж» 7
Примiтка 1.2.2.5 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення» 7
Примiтка 1.2.2.6 «Похiднi фiнансовi iнструменти» 7
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть» 7
Примiтка 1.2.2.8 «Основнi засоби» 7
Примiтка 1.2.2.9 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» 8
Примiтка 1.2.2.10 «Нематерiальнi активи» 8
Примiтка 1.2.2.11 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття» 8
Примiтка 1.2.2.12 «Припинена дiяльнiсть» 8
Примiтка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» 9
Примiтка 1.2.2.14 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв» 9
Примiтка 1.2.2.15 «Зобов’язання i резерви» 9
Примiтка 1.2.2.16 «Капiтал та виплата дивiдендiв» 9
Примiтка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» 10
Примiтка 1.2.2.18 «Iноземна валюта» 10
Примiтка 1.2.2.19 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань» 11
Примiтка 1.2.2.20 «Орендованi активи» 11
Примiтка 1.2.2.21 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок» 11
Примiтка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» 11
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi» 11
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» 12
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти. 12
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)» 13
Примiтка 5 . «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)» 13
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1050 Баланс)» 14
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)» 14
Примiтка 8. «Запаси (р. 100-140 Баланс)» 14
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)» 14
Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125 - 1155 Баланс)» 15
Примiтка 11. «Резерви за зобов’язаннями» 15
Примiтка 12. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)» 15
Примiтка 13. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)» 15
Примiтка 14. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)» 15
Примiтка 15. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)» 16
Примiтка 16. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000, 2120, 2240, 2130-2180, 2250, 2270 Звiту про фiнансовi результати)» 16
Примiтка 17. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)» 16
Примiтка 18. «Прибуток на одну просту акцiю» 16
Примiтка 19. «Операцiї з пов’язаними особами» 17
Примiтка 20. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства» 17
Примiтка 21. «Умовнi зобов’язання» 17
Примiтка 22. «Ризики» 17
Примiтка 23. «Полiтика та процеси управлiння капiталом» 17

Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» розташоване за адресою: 82103, Україна, Львiвська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, буд.61.
ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» є правонаступником ВАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» створеного шляхом перетворення державного пiдприємства «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р., (Протокол №8) було перейменовано Вiдкрите акцiонерне Товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» у Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Статут ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв» зареєстровано виконавчим комiтетом Дрогобицької мiської ради розпорядженням вiд 04.03.1994 р. Нова редакцiя статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2011р. (Протокол №8) та зареєстрована державним реєстратором 27.01.2012 р. № 1 414 105 0017 000211.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
­ виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
­ будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
­ оптова торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
­ роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах.
Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та Статутом є:
­ Загальнi Збори акцiонерiв;
­ Наглядова Рада Товариства;
­ Правлiння Товариства.
Органи контролю:
­ Ревiзiйна комiсiя.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi, звiт про вiдповiднiсть МСФЗ»
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2013 року.
Дана фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв».
Звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня i завершився 31 грудня 2013 р.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю крiм статтi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, яка наведена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до ЗУ «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена Загальними Зборами акцiонерiв.
Огляд стандартiв, поправок та iнтерпретацiй МСФЗ, якi випущенi але ще не чиннi, i тих якi не були прийнятi ранiше Товариством представлено у Примiтцi 3.
Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України, Нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку П(С)БО, МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства затверджена керiвником 01 квiтня 2011 року.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- автономнiсть;
- обачнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- послiдовнiсть;
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю);
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання;
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Визнання та оцiнка активiв в Товариствi
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Для визначення ринкової вартостi об’єктiв основних засобiв використовуються три методи оцiнки, а саме: витратний, дохiдний та порiвняльний. На основi даних пiдходу, який на думку оцiнювача є найбiльш надiйним, встановлюється ринкова вартiсть об’єкта основних засобiв.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання. Пiд час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю або переоцiненою вартiстю.
Iншi необоротнi матерiальнi активи – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких становить до 2500 грн. i термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю, детальнiше див. Примiтку 1.2.2.2.
Цiннi папери в портфелi Товариства на продаж – акцiї та iншi цiннi папери, якi утримуються протягом невизначеного строку, з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування.
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Iншi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю.
Запаси матерiальних цiнностей – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариству). Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собiвартiсть. Протягом 2013 року малоцiнними та швидкозношуваними предметами визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року.
Облiк запасiв, здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до П(с)БО 9 «Запаси», згiдно якого:
Запаси – активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством/установою.
Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Товариством облiковуються за вартiстю придбання, виготовлення, крiм товарiв в торгiвлi, якi облiковуються за чистою вартiстю реалiзацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – грошi в касi та на рахунках в Банках.
Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать.
Доходи – це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк здiйснюється в валютi України. Облiк доходiв здiйснюється на пiдставi заключених договорiв та цiн на продукцiю, встановлених Товариством.
Витрати – це зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв. Облiк витрат, що понесенi в зв’язку з виготовленням продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi, нарахування таких витрат здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць.
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв»
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю);
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання;
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Примiтка 1.2.2.3 «Торговi цiннi папери»
Протягом звiтного та попереднього рокiв в Товариствi вiдсутнi цiннi папери в торговому Портфелi.
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж»
В портфелi Товариства на продаж вiдсутнi Акцiї.

Примiтка 1.2.2.5 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення»
В портфелi Товариства цiнних паперiв до погашення не має.
Примiтка 1.2.2.6 «Похiднi фiнансовi iнструменти»
Товариство не здiйснювало операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами.
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Станом на 31.12.2013 року Товариство не володiє iнвестицiйною нерухомiстю.
Примiтка 1.2.2.8 «Основнi засоби»
Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 «Основнi засоби», вимоги якого не суперечать Мiжнародному стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби». Основними засобами вважаються активи, якi Товариство придбає з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 2500 грн.
Придбанi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням реальної суми переоцiнки основних засобiв до ринкових цiн. Одиницею облiку основних засобiв рахується окремий об’єкт.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно згiдно П(С)БО 7 «Основнi засоби».
Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод. Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до нуля.
Дiапазон строкiв корисного використання включає (таблиця 1):

Продовження тексту приміток

Таблиця 1
№ групи Найменування основних засобiв Термiн корисного використання, роки
1 2 3
Група 1 Земельнi дiлянки –
Група 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5
Група 4 Комп’ютерна технiка 2
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 4
Група 9 Iншi основнi засоби 12

Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 2500 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА).
Амортизацiя МНМА здiйснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в експлуатацiю.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання.
Товариством прийнято рiшення про те, що переоцiнку основних засобiв на звiтну дату не проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою вартiстю.
Примiтка 1.2.2.9 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї»
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи – витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Примiтка 1.2.2.10 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до нацiонального П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи». Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Формування первiсної вартостi НА залежить вiд способу надходження та згiдно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, при визнаннi НА активом, але не бiльше 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, згiдно пп. 25-31 П(С)БО 8.
На звiтну дату Товариство не володiє НА.
Примiтка 1.2.2.11 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу та активи групи вибуття»
У 2013 роцi Товариство не здiйснювало переведення основних засобiв до активiв групи вибуття.
Примiтка 1.2.2.12 «Припинена дiяльнiсть»
Товариство не здiйснювало припинення дiяльностi.
Примiтка 1.2.2.13 «Податок на прибуток»
Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:
­ з 1 сiчня по 31 грудня 2012 року – 21 %;
­ з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року – 19 %;
­ з 1 сiчня 2014 року – 18 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Примiтка 1.2.2.14 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв»
Порядок придбання та викупу Товариством власних акцiй встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства та врегульовується Статутом.
Товариство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за рахунок сум, що перевищують статутний капiтал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такi акцiї повиннi бути реалiзованi у строк до одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцiй.
Викуп та реалiзацiя акцiй Товариства здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства України. Облiк викуплених акцiй здiйснюється на балансовому рахунку 451. Протягом звiтного року викуп акцiй у акцiонерiв Товариство не здiйснювало. Станом на 31 грудня 2013 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має.
Примiтка 1.2.2.15 «Зобов’язання i резерви»
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Резерви оцiнюються за кошторисом витрат, необхiдних для погашення поточного зобов'язання, на основi найбiльш надiйних даних на звiтну дату, включаючи ризики i невизначеностi, пов'язанi з цим зобов'язанням.
Примiтка 1.2.2.16 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-якi транзакцiйнi витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного доходу за вирахуванням пiльг з податку на прибуток.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодi.
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
Примiтка 1.2.2.17 «Доходи та витрати»
Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства;
б)фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариства iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги, реалiзацiї продукцiї..
У результатi операцiйної дiяльностi в Товариства виникають такi доходи i витрати.
Доходи:
- вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг.
- процентнi;
- у виглядi дивiдендiв;
- вiд повернення ранiше списаних активiв;
- iншi операцiйнi;
Витрати:
- адмiнiстративнi;
- на формування спецiальних резервiв;
- податок на прибуток;
- iншi.
Доходи i витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класiв 7, 9. Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються наростаючим пiдсумком за квартал та в кiнцi звiтного перiоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)».
Примiтка 1.2.2.18 «Iноземна валюта»
Облiк операцiй в iноземнiй валютi здiйснюється згiдно з нацiональним П(C)БО 21 «Вплив змiни валютних курсiв»
На кожну дату балансу:
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;
б) немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї;
в) немонетарнi статтi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за валютним курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату здiйснення господарської операцiї та на дату балансу.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей про операцiйну дiяльнiсть вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Статтi доходiв, витрат та руху грошових коштiв пiдлягають перерахунку за валютним курсом на дату здiйснення операцiй, за винятком випадкiв, коли фiнансова звiтнiсть господарської одиницi складена у валютi країни з гiперiнфляцiйною економiкою.
Примiтка 1.2.2.19 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2013 роцi не проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi.
Примiтка 1.2.2.20 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди. Там, де Товариство є орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.21 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2013 року Товариство не вносило змiн до Облiкової Полiтики та не здiйснювало коригування суттєвих помилок, у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
Примiтка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку) оцiнюються як поточнi зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує фiксованi внески до незалежних органiв та страхує окремих спiвробiтникiв, якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у застосуваннi облiкової полiтики Товариства, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть.
Визнання вiдстрочених податкових активiв.
Мiра, в якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових аспектах.
Примiтка 2. «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Протягом 2013 року тривало уповiльнення зростання свiтової економiки, викликане насамперед низькими результатами полiтики стимулювання економiчної активностi розвиненими країнами свiту.
В 2013 роцi за даними Державної служби статистики України рiвень iнфляцiї склав 100,5 %.
Дiяльнiсть ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» спрямована, насамперед, на забезпечення потреб будiвельної галузi.
У 2013 р. вiдбулося зменшення iндексiв будiвельної продукцiї та обсягiв виконаних будiвельних робiт, а це загрожує скороченням обсягiв виробництва товарiв та надання послуг господарюючим суб’єктами, якi тiсно пов’язанi галузевими зв’язками з будiвництвом, ростом рiвня безробiття та неповної зайнятостi, зменшенням надходжень до мiсцевих бюджетiв.
Примiтка 3. Перехiд на новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слiд читати стандарти.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули чинностi i не були прийнятi Товариством достроково.
Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Товариства, представлена нижче. Деякi iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9)
Рада МСБО має на метi замiнити МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» в повному обсязi. МСФЗ 9 видається в кiлька етапiв. На сьогоднiшнiй день роздiли, присвяченi визнанню, класифiкацiї, вимiрюванню та припиненню визнання фiнансових активiв та зобов'язань, були виданi. Цi глави наберуть чинностi для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2015 року. Подальшi роздiли, присвяченi методологiї знецiнення та облiку хеджування перебувають у стадiї розробки. Керiвництво Товариства ще не може належно оцiнити вплив нового стандарту на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. Тим не менш, вони не очiкують прийняття МСФЗ 9, доки всi її глави не будуть опублiкованi, i вони зможуть всебiчно оцiнити вплив усiх змiн.
Стандарти по Консолiдацiї
Пакет стандартiв по Консолiдацiї набирає чинностi для перiодiв з початку або пiсля 1 сiчня 2013 року. Iнформацiя щодо нових стандартiв представлена нижче. Керiвництво Товариства оцiнило вплив нових i переглянутих стандартiв на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть (МСФЗ 10)
МСФЗ 10 замiнює МСБО 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» (МСБО 27) та ПКТ 12 «Консолiдацiя – суб’єкти господарювання спецiального призначення». Було переглянуто визначення контролю разом з супроводжуючим керiвництвом для визначення частки в дочiрнiй компанiї. Тим не менш вимоги та механiзми консолiдацiї та облiку будь-яких неконтрольованих вiдсоткiв i змiни в управлiннi залишилися незмiнними.
МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть (МСФЗ 11)
МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Участь у спiльних пiдприємствах» (МСБО 31). Це вирiвнює облiк прав та обов'язкiв iнвесторiв в рамках спiльної угоди. Крiм того, пункт МСБО 31 про використання пропорцiйної консолiдацiї для спiльних пiдприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер використання методу участi, який в даний час використовується для iнвестицiй в асоцiйованi
Примiтка 4. «Нематерiальнi активи (р. 1000 - 1002 Баланс)»
Протягом звiтного року нематерiальнi активи Товариством не облiковувалися.
Примiтка 5 . «Основнi засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)»
Усi аспекти облiкової полiтики Основних засобiв описано в Примiтцi 1.2
В поточному перiодi Товариство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку корисностi об’єктiв, а також:
1) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв – 0;
2) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) – 1527 тис.грн;
3) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв – 342тис.грн.;
4) основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв – 0;
5) вартiсть основних засобiв, призначених для продажу – 0;
6) залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй– 0;
7) вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування – 0;
8) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду –70 тис.грн;
9) знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi – 0;
10) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю – 0;
11) суму контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням основних засобiв; МСБО16 17 – 0;
12) суму компенсацiї вiд третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку, якщо суму цiєї компенсацiї не було розкрито окремо у звiтi про сукупнi доходи – 0; .
Вiдомостi щодо руху основних засобiв в 2013 роцi наведено в таблицi 2.
Таблиця 2(тис.грн.)
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року у т.ч. переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 11479 5718 241 11479 5959
Машини та обладнання 3936 2890 59 45 35 246 3950 3101
Транспортнi засоби 465 212 9 61 474 273 71 40
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 15 14 2 17 14
Iншi основнi засоби 176 88 27 176 115
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 9 9 2 2 11 11
Разом 16080 8931 72 45 35 577 16107 9473 71 40
В ряд. 1010, 1011, 1012 звiту про фiнансовий стан (балансу) вiдображено iнформацiю вiдносно основних засобiв виробничого характеру. Переоцiнка вартостi основних засобiв Товариством не проводилася за недоцiльнiстю. Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.
Примiтка 6 . «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Баланс)»
Капiтальнi iнвестицiї здiйсненi в 2013 роцi наведено в таблицi 3.
Таблиця 3
Капiтальнi iнвестицiї Сума капiтальних iнвестицiй здiйснених в 2013 роцi,
тис.грн. Сума кап. iнвестицiй не введених в експлуатацiю станом на 31.12.13,
тис.грн.
1 2 3
Капiтальне будiвництво 4139
Придбання (виготовлення) основних засобiв 72
Разом 72 4139
Примiтка 7. «Фiнансовi iнвестицiї (р.1030-1040 Баланс)»
Фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Примiтка 8. «Запаси (р. 1100-1104 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства, класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2013 року наведена в таблицi 4. Запаси призначенi для використання у виробничому процесi, та для надання послуг у господарськiй дiяльностi Товариства.
Таблиця 4
Найменування показника на 31.12.2013 р.,
тис. грн.
1 2
Сировина i матерiали 451
Паливо 11
Тара i тарнi матерiали 7
Запаснi частини 117
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 14
Готова продукцiя 1483
Товари 249
Разом 2332
Примiтка 9. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi Товариства.

Продовження тексту приміток

Примiтка 10. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125-1155 Баланс)»
Основнi принципи облiку дебiторської заборгованостi наведенi в примiтцi 1.2.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за видами i термiнами непогашення станом на 31.12.2013 року наведено в таблицi 5.
Таблиця 5
Найменування показника Всього на кiнець року. тис.грн. в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
1 2 3 4 5 6
на 31.12.2013
За продукцiю, товари, роботи, послуги 524 335 189
За розрахунками з бюджетом
За виданими авансами 48 48
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9 9
Примiтка 11. «Резерви за зобов’язаннями»
В 2013 роцi Товариство не нараховувало i не використовувало резерви за зобов’язаннями.
Примiтка 12. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, ряд. 1615 звiту про фiнансовий стан, (балансу)»
Таблиця 6
Рядок Найменування статтi Сума, тис.грн.
1615 Кредиторська заборгованiсть 3 316,00
Кредиторська заборгованiсть вiдображена у рядку 1615 Ф1 «Баланс» на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не вважається простроченою.
Примiтка 13. «Iншi зобов’язання (р. 1510-1690 крiм р.1515 Баланс)»
Таблиця 7
Рядок Найменування статтi Сума, тис.грн.
Поточна заборгованiсть
1620 Зобов’язання по розрахунках з бюджетом 30
1630 Зобов’язання по розрахунках з оплати працi 4
1660 Поточнi забезпечення 15
1690 Iншi поточнi зобов’язання 7 121,00
Примiтка 14. «Зареєстрований капiтал (р.1400 Баланс)»
Таблиця 8
Рядок Найменування статтi Простi акцiї Привiлейованi акцiї Всього
Кiлькiсть Сума, тис.грн. Кiлькiсть Сума, тис.грн. Кiлькiсть Сума, тис.грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Статутний капiтал на початок звiтного перiоду 8 134 862 2 033,7 0 0 8 134 862 2 033,7
2 Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду 8 134 862 2 033,7 0 0 8 134 862 2 033,7
За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було.
Примiтка 15. «Капiтал у дооцiнках» (р. 1405 Баланс)»
У складi власного капiталу немає капiталу у дооцiнках.
Примiтка 16. «Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звiту про фiнансовi результати)»
Доходи i витрати вiд основних видiв дiяльностi Товариства наведено в таблицi 9.
Таблиця 9
Стаття Сума, тис.грн.
1 2
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 8460
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 7540
Адмiнiстративнi витрати i витрати на збут Товариства у 2013 роцi склали вiдповiдно: 1233 тис.грн i 264 тис.грн.
Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2013 роцi наведена в таблицi 10.
Таблиця 10 (тис.грн.)
Найменування показника Код рядка звiту про фiнансовi результати Доходи Код рядка звiту про фiнансовi результати Витрати
1 2 3 4 5
Iншi операцiйнi доходи i витрати, в т.ч.: 2120 221 2180 152
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 161 142
Штрафи, пенi, неустойки 1
Iншi операцiйнi доходи i витрати 60 9
Примiтка 17. «Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звiту про фiнансовi результати)»
Дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до податкового кодексу ставка податку на прибуток за 2013 р. у розмiрi 19 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток здiйснюється Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
За 2013 рiк у звiтi про фiнансовi результати вiдображено податок на прибуток в сумi 3 тис. грн.
Примiтка 18. «Прибуток на одну просту акцiю»
Таблиця 11
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1 Прибуток поточного перiоду, що належить акцiонерам, (тис.грн.) -511
-557
Власникам простих акцiй, (тис.грн.)
2 Кiлькiсть акцiй 8134862 8134862
3 Прибуток на одну акцiю, грн. 0 0
Примiтка 19. «Операцiї з пов’язаними особами»
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють (табл.12):
Таблиця 12
Влаcник % акцiй
ЗАТ ТЦП «Восток-Маклер» 23461005 0,0007
ТОВ «Львiвський бетон» 34814969 99,630
285 фiз.осiб 0,3693
Разом 100
Операцiй з власниками, наведеними вище, в 2013 роцi наведено в таблицi 13
Таблиця 13
Статтi 2013
Всього В т.ч. операцiї з пов’язаними сторонами
Реалiзацiя 10155 926
Придбання ТМЦ i послуг 8337 564
Дебiторська заборгованiсть 524 19
Кредиторська заборгованiсть 10452 9803
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу 149 -
iншi
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi колективним договором.
Примiтка 20. «Потенцiйнi зобов’язання Товариства»
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi засоби, нематерiальнi активи, цiннi папери. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi папери, якi воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв.
Примiтка 21. «Умовнi зобов’язання»
Будь-якi претензiї управлiння вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 22. «Ризики»
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.
Примiтка 23. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного фiнансування у межах 1:1.

Продовження тексту приміток