Статут
Вівторок, 24 квітня 2012, 15:10

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого  акціонерного товариства
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»
Протокол  №  8 від «27» квітня 2011 р.

Голова правління __________ Княжев С.В.

 

 

СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

(нова редакція)

                  

м. Дрогобич - 2012 рік

 

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», зареєстрованого 25 вересня 2007 року, ідентифікаційний код 05505495, - (далі по тексту - Товариство).
1.2.    Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» відповідно до вимого Закону України «Про акціонерні товариства».
1.3.    Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» створеного шляхом  перетворення державного підприємства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» у відкрите акціонерне товариство.
1.4. Найменування Товариства:
1.4.1. повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»;
1.4.2. скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ»;
1.5.  Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними. Повне найменування є одночасно комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства. 
1.6. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
1.7.Місцезнаходження Товариства: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.
1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

 

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також має право мати інші необхідні печатки і штампи, торговельну марку (знак для товарів і послуг), фірмові бланки.
2.4. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.
2.5. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерами.
2.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2.8. Товариство є власником:
• майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
• одержаних доходів;
• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
2.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.
2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
2.13. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
2.14. Товариство має право відкривати поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки як в українських, так і в іноземних банківських та інших кредитно-фінансових установах, одержувати позики, кредити на території України та за кордоном, користуватися кредитами банків та своїх зарубіжних партнерів, у тому числі в іноземній валюті, надавати позики;
2.15. Товариство може подавати заявки на придбання, набувати, володіти та користуватися будь-якого типу ліцензіями, дозволами, привілеями та правами;
2.16. Товариство може  здійснювати благодійну діяльність;
2.17.  Товариство може здійснювати інвестиційну та інноваційну діяльність;
2.18. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вкладати  кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.
2.19. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

 

Стаття 3. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1.Основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
3.2.1.    Виробництво промислової будівельної продукції та її реалізація;
3.2.2.    Виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
3.2.3.    Виконання будівельно-відновлювальних робіт;
3.2.4.    Ремонт та реконструкція будівель та споруд;
3.2.5.    Проведення реставраційних робіт;
3.2.6.    Проектування та будівництво об’єктів інженерної інфраструктури;
3.2.7.    Складання проектно-кошторисної документації;
3.2.8.    Облаштування та експлуатація автостоянок;
3.2.9.    Здійснення лізингових операцій;
3.2.10.    Заготівля деревини та виготовлення виробів з неї;
3.2.11.    Перевезення вантажів та пасажирів як в Україні так ї за її межами;
3.2.12.    Надання послуг пасажирськими та вантажними таксі;
3.2.13.    Ремонт та технічне обслуговування автомобільної, автотракторної, сільськогосподарської техніки;
3.2.14.    Реконструкція та переобладнання автомототехніки;
3.2.15.    Надання експедиторських, навантажувально-розвантажувальних послуг, складування та зберігання вантажів;
3.2.16.    Комісійна, оптова та роздрібна торгівля будівельними конструкціями та матеріалами, торгівля автомототехнікою, автотракторною та сільськогосподарською технікою, нафтою та нафтопродуктами, тютюновими та горілчаними виробами;
3.2.17.    Роздрібна та оптова торгівля продовольчими та промисловими товарами, промисловим обладнанням;
3.2.18.    Надання послуг по обробітку землі;
3.2.19.    Надання послуг в галузі туризму, екскурсій, відпочинку;
3.2.20.    Надання комунальних послуг;
3.2.21.    Надання послуг громадського харчування: ресторан, кафе, бар;
3.2.22.    Діяльність в області маркетингу та реклами;
3.2.23.    Розвідка, розробка, видобуток та експлуатація родовищ корисних копалин нерудних матеріалів відкритим способом;
3.2.24.    Виробництво та реалізація залізобетонних та бетонних виробів, товарного бетону, цементного і вапнякового розчинів;
3.2.25.    Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку;
3.2.26.    Надання безвідсоткових позик;
3.2.27.    Надання послуг поруки третім особам;
3.2.28.    Надання транспортних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів;
3.2.29.    Випуск цінних паперів у встановленому законодавством порядку;
3.2.30.    Надання послуг по ремонту, монтажу і налагодженню механізмів та обладнання, виготовлення нестандартного обладнання і запасних частин.
3.3.    Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патентуванню чи сертифікації, проводиться Товариством після одержання відповідної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту.

 

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 033 715, 50 грн. ( два  мільйони тридцять три тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 50 копійок).
4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 134 826 (вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесяти дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. за 1 (одну) акцію.
4.2.1. Акції Товариства випускаються у бездокументарній формі.
Товариство має право випускати привілейовані іменні акції на суму, що не перевищуватиме 25% від розміру статного капіталу Товариства.
4.3. Перелік Акціонерів Товариства, кількість належних їм Акцій, частка в Статутному капіталі (фонді) кожного Акціонера Товариства фіксуються в реєстрі акціонерів згідно чинного законодавства.
4.4. Товариство може здійснювати публічне та  приватне розміщення акцій. Набуття акцій може відбуватися на підставі договору з їх власником або держателем, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб.
4.5. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
•  підвищення номінальної вартості акцій;   
•  розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:  
• зменшення номінальної вартості акцій;
• анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
4.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами, іншими речами, майном або майновими правами, об'єктами інтелектуальної власності, та іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
4.10. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових прав, об'єктів інтелектуальної власності інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.
4.11. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
4.12. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
• при створенні Товариства - у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації;
• при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.
4.13. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він
сплачує за час прострочки 0,5 відсотків річних від суми простроченого платежу. При
несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій
Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та
порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням наглядової ради
Товариства.
4.14. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів.
4.15. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
4.15.1.  злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
4.15.2.  вчинення товариством значного правочину;
4.15.3.  зміну розміру статутного капіталу.
4.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
4.17. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.
4.18. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

 

Стаття 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів  Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
5.2. Засновники мають права та несуть обов'язки акціонерів Товариства та набувають статусу Акціонерів з моменту реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку першого випуску акцій під час створення Товариства.
5.3. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.
5.4. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи такі права:
5.4.1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
5.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).
5.4.3. Отримувати  інформацію про господарську діяльність Товариства, у порядку встановленому цим Статутом.
5.4.4.  Вийти  із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
5.4.5. Вимагати розгляду питання на Загальних зборах акціонерів, за умови, якщо воно було поставлене ним не пізніше 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
5.4.6. Переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому  простих акцій у загальній кількості простих акцій.
5.4.7. Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
5.4.8. Отримати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартість частини майна товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
5.4.9. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом;
5.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
5.6. У випадку випуску Товариством привілейованих акцій одного класу,  кожна привілейована іменна акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
5.6.1.  на переважне одержання дивідендів у порядку, передбачену п.6.6. цього Статуту;
5.6.2. на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, яке реалізується шляхом отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення вимог акціонерів – власників простих іменних акцій;
5.6.3. на участь у загальних зборах товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:
    - припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
    - внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
    - внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

5.7. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
5.8. Акції у статутному капіталі (фонді) Товариства переходять до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи – акціонера Товариства.

Стаття 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.
6.2.  За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
6.2.1. виплачуються дивіденди;
6.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
6.4. Резервний капітал (фонд) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п’яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал (фонд) здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.
6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією наглядової ради або за пропозицією виконавчого органу до моменту створення наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму, розмір та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
6.6. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами – власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.
6.7. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі.
6.8. Дивіденди виплачуються  протягом 6 місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 0,5 відсотків річних з простроченої суми.
6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
6.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
6.11. Товариство письмово повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.
6.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
6.13. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
6.14. Акціонерне Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
6.14.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
6.14.2.   власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
6.15. Акціонерне Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
6.15.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону «Про акціонерні товариства»;
6.15.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
6.16. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:
6.16.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
6.16.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.
6.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
6.18. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Стаття 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:
• Загальні збори акціонерів;
• Наглядова рада;
• Виконавчий орган – Правління Товариства;
• Ревізійна комісія.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
7.2.1. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Правління.
7.2.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
7.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.
7.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
7.2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.
7.2.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено..
7.2.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
7.2.8.  До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1.    Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2.    Внесення змін до Статуту Товариства;
3.    Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4.    Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5.    Прийняття рішення про розміщення акцій;
6.    Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7.    Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8.    Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9.    Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
10.    Затвердження річного звіту Товариства;
11.    Розподіл прибутку і збитків Товариства;
12.    Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
13.    Прийняття рішення про форму існування акцій;
14.    Затвердження розміру річних дивідендів;
15.    Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
16.    Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
17.    Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
18.    Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
19.    Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Ревізійної комісії;
20.    Затвердження висновків Ревізійної комісії;
21.    Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
22.    Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного  балансу;
23.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
24.    Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
25.    Обрання комісії з припинення акціонерного товариства.
26.    Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
27.    Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами;
28.    Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
29.    Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
30.     Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

7.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
7.4.    Порядок скликання Загальних зборів Товариства.
7.4.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
7.4.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
7.4.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
7.4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.
7.4.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, про загальні збори акціонерів.
7.4.6. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.5. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
7.5.1.  З власної ініціативи;
7.5.2. На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
7.5.3. На вимогу Ревізійної комісії;
7.5.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
7.5.5. В будь-якому випадку якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
7.5.6. В інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
7.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
7.7. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
7.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
7.9. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством  вимоги про їх скликання.
7.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
7.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається Акціонерам рекомендованим листом не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів особою, яка скликає Загальні збори.
7.11.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
7.12. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів:
7.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
7.12.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).
7.12.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 7.12.1. та п. 7.12.2.
7.12.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.12.1.;
- неповноти даних, передбачених п. 7.12.2.
7.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
7.14. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити рекомендованим листом акціонерів,  про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

7.15. Порядок проведення Загальних зборів.
7.15.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори та Законом України «Про акціонерні Товариства».
7.15.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. У разі відсутності наглядової ради в Товаристві, головує на Загальних зборах Голова Правління Товариства.
Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.
7.15.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
7.15.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
7.15.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
7.15.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
7.16. Кворум (правомочність) Загальних зборів.
7.16.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
7.16.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
7.17. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.
7.17.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
7.17.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках передбачених законом – також акціонери – власники привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
7.17.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.
7.17.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
7.17.5.    Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:
1) внесення змін до статуту Товариства;
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
4) прийняття рішення про розміщення акцій;
5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку реорганізації шляхом приєднання до іншого товариства, 90 відсотків простих акцій якого належить Товариству, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.18. Перерва на Загальних зборах.
7.18.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
7.18.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
7.18.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
7.18.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
7.19. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою відповідно до встановленого законодавством України порядку.

7.20. Лічильна комісія.
7.20.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.
7.20.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.21. Протокол про підсумки голосування.
7.21.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
7.21.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
7.21.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 робочих днів доводяться до відома всіх акціонерів або їх представників, які не зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом надсилання їм рекомендованого листа або під розписку.
7.21.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
7.21.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.22. Протокол Загальних зборів.
7.22.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
7.22.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.
7.22.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
7.22.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.
7.22.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

 

Стаття 8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
8.2. Наглядова рада створюється за рішенням Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада обирається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність у кількості 3 членів.
8.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
8.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії  цього Товариства.
8.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.
8.6. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
8.7.  Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.
8.8. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.
8.9. До моменту створення  Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними збори Товариства.
8.10. У разі відсутності Наглядової ради її повноваження з підготовки  та  проведення  Загальних  зборів  здійснюються Правлінням Товариства.
8.11. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Положенням про Наглядову раду та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

8.13.1.  До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) контроль та регулювання діяльності виконавчого органу;
9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди:
11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
12)  обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
16) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;
23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

8.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
8.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Товариства.

8.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
8.16.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
8.16.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
8.16.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
8.16.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
8.16.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради.
8.16.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
8.16.7. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим якщо за нього проголосували _____  члени Наглядової ради.
8.16.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
8.16.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

 

Стаття 9. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Засади діяльності Правління.
9.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

9.1.2. Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства в кількості 4 членів. До складу  правління входять:
    - Голова правління.
    - Члени правління.
9.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
9.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
9.1.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства.
9.1.6. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

9.2. Правління Товариства як колегіальний орган приймає рішення з наступних питань:
9.2.1.    Правління Товариства, за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення про розміщення Товариством облігацій, визначає розмір випуску і умови розміщення облігацій і затверджує результати та звіт про результати розміщення облігацій, проводить всі необхідні для забезпечення реєстраційних процедур та обігу облігацій.
9.2.2.    Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
9.2.3.    Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
9.2.4.    Подання на погодження Наглядовій Раді:
- рішень, правочинів (договорів), щодо розпорядження (відчуження) та іншого обмеження майна Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
9.2.5.    Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних (інших) звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
9.2.6.    Подання на погодження Наглядовій раді штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
9.2.7.    Забезпечення проведення аудиторської (іншої) перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії. Аудиторська та/або інша перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 10 днів з дати надання відповідної вимоги;
9.2.8.    Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.
9.3.  Правління колегіально вирішує питання, які віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, у разі її відсутності.
9.4. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на тиждень. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більшість членів правління.
Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим , якщо за нього проголосували кваліфікована більшість членів правління.
9.5. Рішення Правління оформляється протоколом Правління, який підписується головуючим.
9.6. Голова Правління організовує ведення протоколів засідань Правління. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана Наглядовій раді, акціонерам для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

9.7. До компетенції Голови Правління Товариства належить:
-    скликання засідання Правління, визначення їхнього порядку денного та головування на них;
-    розподіл обовязків між членами правління;
-    затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
-    розробка документів, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Товариства;
-    визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю та носять конфіденційний характер Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
-    затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів, крім тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів;
-    підготовка пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів питань щодо:
•    визначення прибутку та покриття збитків;
•    визначення організаційної структури Товариства;
•    створення, припинення дочірних підприємств, філій та представництв Товариства;
•    зміни розміру статутного капіталу Товариства;
•    вчинення правочинів, що вимагають попередньої згоди Загальних зборів акціонерів;
-    складання проектів планів, звітів про їх виконання, та надання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
-    організація підготовки та виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, звітність про їх виконання;
9.8. Голова правління:
-    представляє без доручення Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;
-    видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
-    укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (контракти), вступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених   Статутом Товариства;
-    відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в українських та іноземних банківських установах і за погодженням Наглядової ради, розпоряджається ними;
-    здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
-    організовує роботу по складанню річних бізнес планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства;
-    видає накази, розпорядження, рішення та інші розпорядчі документи, обов’язкові для всіх працівників Товариства в межах своїх компетенцій;
-    веде переговори від імені Товариства;
-    наймає та звільняє працівників Товариства, укладає трудові договори, встановлює розподіл обов’язків працівників Товариства, застосовує до працівників засоби заохочення та стягнення;
-    визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства;
-    визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, з урахування обмежень, встановлених цим Статутом;
-    вирішує усі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства;
   
9.9. Голова Правління має право передати частину своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, члену правління Товариства, про що видає відповідний наказ;

9.10.     У разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, лікарняні тощо) його повноваження передбачені Статутом виконує член Правління про що видає відповідний наказ;
9.11. Дії, вчинені Головою Правління з перевищенням наданих йому повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.
9.12. У разі звільнення Голови Правління, він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення членам Правління Товариства або новопризначеному Голові Правління, або іншій особі, визначеній Наглядовою радою.. У разі невиконання цього обов'язку, Голова Правління зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.
9.13.  Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

 

Стаття 10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  ТОВАРИСТВА

10.1.    Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів у кількості не більше трьох осіб з числа акціонерів. Термін дії повноважень Ревізійної комісії - 3 роки. Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради а також члени інших органів Товариства не можуть бути членом Ревізійної комісії. Порядок діяльності, компетенція Ревізійної комісії (ревізора) визначається Загальними зборами акціонерів Товариства та положення про Ревізійну комісію.
10.1.1.     При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія  перевіряє:
1)    достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2)    відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
3)    своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4)    дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
5)    своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
6)    зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
7)    використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
8)    правильність нарахування та виплати дивідендів;
9)    дотримання порядку оплати акцій Товариства;
10)    фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
10.1.2. Ревізійна комісія  відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
10.1.3. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія  складає висновки.
10.2.    Повноваження члена Ревізійної комісії (ревізора) мають бути припиненні достроково у наступних випадках:
а)    відкликання за рішенням Загальних зборів акціонерів;
б)       добровільного складання повноважень члена Ревізійної комісії;
в)    набрання чинності вироком суду стосовно особи, яка є членом Ревізійної комісії,
виконання якого виключає можливість здійснення повноважень члена Ревізійної комісії:
г)    смерті, оголошення його судом померлим, безвісно відсутнім, недієздатним або ліквідації юридичної особи - члена Ревізійної комісії
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії приймається Загальними зборами акціонерів, за винятком випадку, вказаного у підпункті "г" цього пункту Статуту.
10.3. Перевірка діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією  за дорученням Загальних зборів акціонерів або з власної ініціативи. Ревізійна комісія  вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих письмових пояснень.
10.4. Ревізійна комісія  проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Позачергові перевірки можуть проводитися Ревізійною комісією (ревізором) за дорученням Загальних зборів акціонерів, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів Товариства, що в сукупності володіють не менше 10 % акцій Товариства. Ревізійна комісія (ревізор) має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства.

 

Стаття 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1.    Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
11.2.    Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
11.3.    Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
11.4.    Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

12.1. Товариство веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані, визначені законом. Річні звіти та бухгалтерські баланси, розподіл прибутку та збитків Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.
12.2. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.
12.3. Товариство за свій рахунок може укласти договір з аудиторською організацією, уповноваженою відповідно до чинного законодавства України на проведення такої діяльності, для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит). За результатами перевірки аудиторська організація представляє висновок у рамках поставлених перед нею завдань.
12.4. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
12.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства.
12.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки.


Стаття 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.
13.1.1.Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.
13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації,

 

Стаття 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.
14.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.
14.2.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
14.2.2. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
14.2.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
14.2.4. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
14.2.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
14.2.6. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.
14.2.7. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
14.2.8. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.
14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.
14.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
14.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
14.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.4. Ліквідація Товариства.
14.4.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
14.4.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
14.4.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.
14.4.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
14.4.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
14.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.
14.5.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
14.5.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
14.5.2.1. У першу чергу - задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
14.5.2.2. У другу чергу - задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
14.5.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
14.5.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;
14.5.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;;
14.5.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
14.5.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
14.5.2.8. У восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
14.5.2.9. У дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
14.5.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
14.5.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.


Голова правління                                      ____________________ Княжев С.В.